Servitut

05.06.2024

Ett servitut är en rättighet som innebär en inskränkning i en fastighetsägares dispositionsrätt över sin fastighet (den tjänande fastigheten) till förmån för ägaren av en annan fastighet (den härskande fastigheten). Servitutet ska vara till nytta för den härskande fastigheten och avse något beständigt på den tjänande fastighetens område, exempelvis en väg eller en ledning. Servitut kan bildas frivilligt genom avtal mellan fastighetsägarna eller vid förrättning hos en myndighet. Ett avtalsservitut är en överenskommelse mellan berörda fastighetsägare om ett visst förhållande mellan fastigheterna. Lagen som är tillämplig på servitut är jordabalken. 

Servitutets syfte är att reglera användningen av fastigheter på ett sätt som är till nytta för den härskande fastigheten. Det kan exempelvis handla om rättigheter till vägaccess, användning av en båtramp, eller andra nyttigheter som är av stadigvarande betydelse för fastigheten. Servitutet innebär en rätt för den härskande fastigheten att i visst hänseende använda eller på annat sätt ta i anspråk den tjänande fastigheten eller byggnad eller annan anläggning som hör till denna. 

Vem ska underhålla vägen vid servitut?

Underhållet av en väg som omfattas av ett servitut beror på vad som avtalats mellan parterna eller vad som föreskrivs i det aktuella servitutet. Generellt sett är det vanligt att ägaren av den tjänande fastigheten, det vill säga den fastighet över vilken servitutet är etablerat, ansvarar för underhållet av vägen eller den del av fastigheten som servitutet avser. Detta innebär att fastighetsägaren ska se till att vägen är i ett skick som möjliggör den användning som servitutet tillåter.

Det finns dock situationer där den härskande fastigheten, det vill säga den fastighet som har nytta av servitutet, kan vara ansvarig för underhållet. Detta kan vara fallet om det särskilt avtalats mellan parterna eller om det framgår av servitutets villkor.

Om parterna inte kan komma överens kan det vara bra att söka vägledning i lagstiftningen eller få en prövning i domstol. 

Vi på Treschow & Partner har en mångsidig och lång erfarenhet av fastighetsrätt. Behöver du rådgivning? Varmt välkomna att kontakta oss idag och få ett kostnadsfritt inledande samtal. 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93