Allmänna villkor

ADVOKATFIRMAN TRESCHOW & PARTNER

Allmänna villkor Advokatfirman Treschow & Partner AB 2023-12-26

1. Tillämplighet

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Treschow & Partner AB ("Treschow & Partner") tillhandahåller sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed gäller också för uppdraget.

1.2 När Ni anlitar Treschow & Partner anses Ni ha accepterat dessa villkor. Avvikelser från villkoren ska vara skriftliga för att vara gällande.

1.3 Villkoren kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på www.treschowpartner.se. Ändringar gäller endast för uppdrag som har påbörjats efter att den nya versionen har lagts ut på vår webbplats.

2. Identifiering

2.1 Enligt lag måste vi för vissa uppdrag kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende Er och annan person som för Er räkning är involverad i uppdraget och, för en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen däröver liksom redovisning av varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi kan även komma att inhämta information från externa källor för att verifiera den information som lämnas till oss.

2.2 Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är också förhindrade enligt lag att underrätta Er om att misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. I de fallen misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

2.3 Treschow & Partner är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i enlighet med de ändamål som anges i denna punkt 2. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Integritetspolicy som finns publicerad på vår webbplats www.treschowpartner.se. Vi behöver som regel även behandla Era företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål och Ni ansvarar för att tillse att dessa personer accepterar sådan behandling. Om ni har frågor om vår personuppgiftsbehandling ber vi Er kontakta någon av de personer som anges i punkt 11.1.

2.4 När vi tillhandahåller tjänster momsfritt till en klient i annat land inom EU:s momsområde, dvs. när vi inte är skyldiga att debitera svensk mervärdesskatt, är vi enligt lag skyldiga att till Skatteverket ange klientens VAT-nummer och värdet på de tillhandahållna tjänsterna i en periodisk sammanställning. Om Ni motsätter er att vi gör det är vi förhindrade att biträda Er.

3. Tjänster

3.1 För att utveckla relationerna med Er och vår förståelse för Er affärsverksamhet kommer vi att utse en klientansvarig advokat. Den klientansvarige advokaten har det övergripande ansvaret för våra tjänster gentemot Er. Det kommer också att finnas en advokat som är ansvarig för vårt arbete i varje enskilt uppdrag. Detta kan vara den klientansvarige eller en annan advokat med relevant sakkunskap.

3.2 Vi accepterar uppdraget som ett uppdrag för Treschow & Partner och inte som ett uppdrag för en enskild advokat. Alla Treschow & Partners delägare och övrig personal som arbetar i uppdraget utför sina tjänster för Er i enlighet med dessa villkor. Dessa personer har inte något personligt ansvar mot Er utöver vad som kan följa av tvingande regler. Avtalet om uppdraget är alltså ett avtal med Treschow & Partner och inte med någon person som har anknytning till Treschow & Partner.

3.3 Vi arbetar i förekommande fall i team för att tillhandahålla Er den sakkunskap och de resurser som krävs i varje enskilt uppdrag. I början av ett uppdrag kommer vi normalt överens om omfattningen av våra tjänster samt vilka personer som ska arbeta med uppdraget. Omfattningen kan därefter ändras, ökas eller minskas, och vi kan komma att behöva byta personer i teamet.

4. Arvoden

4.1 På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse Er med en uppskattning av vårt arvode. Beroende på uppdragets natur kan vi också avtala om en budget, fast pris eller annat arvodesarrangemang. Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt.

4.2 Om inte annat har avtalats bestäms våra arvoden av följande faktorer: (a) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, (b) uppnått resultat (c) nedlagd tid, (d) det värde som uppdraget avser, (e) eventuella risker för Treschow & Partner och (f) den tidspress som gällt för uppdraget. Våra arvoden överensstämmer med Sveriges Advokatsamfunds regler.

4.3 Utöver våra arvoden kan kostnader för resor och andra utgifter debiteras. Normalt betalar vi begränsade utgifter för Er räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan komma att be om förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till Er för betalning eller låta Er stå som beställare och betalningsansvarig för exempelvis sakkunnig eller annan som behöver anlitas i ett uppdrag.

5. Fakturering

5.1 Vi fakturerar normalt varje månad. Treschow & Partner kan även i övrigt tillhandahålla Er regelbunden information om upparbetade arvoden. Om Treschow & Partner och Ni inte har avtalat om annat är betalningsvillkoret för våra fakturor 15 dagar. Vi debiterar dröjsmålsränta enligt räntelagen vid försenad betalning.

5.2 I stället för att fakturera nedlagt arbete under den aktuella tidsperioden kan vi ställa ut en preliminär faktura "a conto" för vårt arvode. I sådana fall kan den slutliga fakturan för uppdraget ange totalbeloppet för vårt arvode från vilket det arvode som betalats "a conto" dras av.

5.3 I vissa fall kommer vi att begära förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. Detta kommer att användas till att reglera framtida fakturor. Totalbeloppet av vårt arvode för uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.

6. Rättsskydd

6.1 I vissa ärenden kan ersättning för ombudskostnader, i vart fall till viss del, täckas av rättsskyddsförsäkring. Ni ska underrätta oss om Ni har en rättsskyddsförsäkring. På Er begäran ska vi medverka till att Er rättsskyddsförsäkring kan tas i anspråk.

6.2 Ersättning för kostnader under rättsskyddsförsäkringen är ett mellanhavande mellan försäkringsbolaget och Er. Treschow & Partner fakturerar Er och när ärendet är avslutat skickar vi en kostnadsräkning jämte en specificerad arbetsredogörelse med en begäran om utbetalning till Er i enlighet med kostnadsräkningen, förutsatt att vi dessförinnan erhållit full betalning för nedlagt arbete. Det ska noteras att försäkringsbolaget enligt försäkringsvillkoren kan komma att ersätta en begränsad del av vårt biträde, bl.a. på grund av att villkoren innehåller regler om att inte alla åtgärder ersätts. Eventuell differens mellan vad försäkringsbolaget ersätter och vad Treschow & Partner har fakturerat för nedlagt arbete belastas Er.

7. Ansvarsbegränsning

7.1 Vår rådgivning i uppdraget är anpassad till uppdraget och till de omständigheter som Ni har presenterat för oss. Ni kan därför inte använda eller förlita Er på rådgivningen för något annat syfte eller i annan situation eller ändamål än det för vilket vi lämnade rådgivningen. Om Treschow & Partner och Ni inte har avtalat om annat omfattar rådgivningen i uppdraget inte uppdragets möjliga skattekonsekvenser.

7.2 Treschow & Partners rådgivning i uppdraget avser endast svensk lag och den omfattar alltså inte lagen i någon annan jurisdiktion. Om vi uttalar oss om lagen i andra jurisdiktioner sker det endast med stöd av vår allmänna erfarenhet om juridiska frågor i sådana jurisdiktioner. Sådana uttalanden är inte juridisk rådgivning. Treschow & Partner biträder Er emellertid gärna med att hämta in nödvändig rådgivning från jurister i sådana jurisdiktioner.

7.3 Vårt ansvar för skada som Ni vållas till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från vår sida är per uppdrag begränsat till 3 miljoner svenska kronor.

7.4 Vårt ansvar gentemot Er ska reduceras med alla belopp som kan utfås enligt någon försäkring som Ni har tecknat eller som har tecknats för Er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där Ni är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med Ert avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om Era rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta.

7.5 Vi ansvarar inte för skada som uppkommer genom att Ni använt våra arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 7.9 ansvarar vi inte för skada som drabbat tredje man genom att Ni använt Er av våra arbetsresultat eller råd.

7.6 Om vi har åtagit oss att lämna råd om möjliga skattekonsekvenser omfattar vårt ansvar inte skatter som Ni ska betala om det inte vid tidpunkten för vår rådgivning stod klart att Ni kunde ha uppnått Era kommersiella mål genom att använda en alternativ struktur eller metod utan ytterligare kostnad eller risk och därigenom helt skulle ha undvikit betalningen av dessa skatter.

7.7 Andra rådgivare och fackmän ska anses vara oberoende av oss (oavsett om vi anlitat dem eller om Ni kontrakterat dem direkt). Vi ansvarar således inte för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för att vi rekommenderat dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till oss eller till Er.

7.8 Vi ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.9 Om Treschow & Partner på Er begäran avtalar om att tredje man kan förlita sig på rådgivning eller ett dokument som tagits fram av oss ska det inte öka eller i övrigt påverka vårt ansvar. Treschow & Partners ansvar mot en sådan tredje man är detsamma som ansvaret mot Er. Eventuella belopp som vi betalar till tredje man till följd av ett sådant ansvar ska i motsvarande mån minska vårt ansvar mot Er. Även om Treschow & Partner särskilt har avtalat om att tredje man får förlita sig på rådgivning eller ett dokument som vi tagit fram åtar sig Treschow & Partner därmed inte något rådgivaransvar mot en sådan tredje man.

7.10 Om Treschow & Partner avbryter utförandet av ett uppdrag eller relationen med Er på grund av omständighet som beror på Er, eller på skyldighet enligt lag eller god advokatsed, skall Treschow & Partner inte ha något ansvar för den skada som detta kan leda till.

7.11 Ansvarsbegränsning som enligt dessa villkor eller separat avtal med Er gäller för Treschow & Partner, gäller i alla avseenden även till förmån för och är tillämpliga på delägare eller tidigare delägare i Treschow & Partner och jurister och andra personer som arbetar för, eller har arbetat för, eller anlitas eller har anlitats av Treschow & Partner.

7.12 Ovan angivna ansvarsbegränsningar gäller inte i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet.

7.13 Treschow & Partner har för sin verksamhet anpassad ansvarsförsäkring.

8. Kommunikation

8.1 Såvida inte annat avtalats kommunicerar vi med Er och andra parter involverade i ett uppdrag via internet och e-post. Dessa är effektiva kommunikationssätt vilka dock kan innebära risker för vilka vi inte tar något ansvar. Om Ni skulle föredra att inte kommunicera via internet eller e-post i något uppdrag, var vänlig underrätta Er ärendeansvarige advokat.

8.2 Våra spam- och virusfilter kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefon.

9. Marknadsmissbruksdirektivet

Vi förväntar oss att Ni underrättar oss när Ni vill att vi upprättar och för en insiderförteckning för att Ni ska kunna uppfylla Era förpliktelser enligt marknadsmissbruksdirektivet (2003/6/- EG) och underliggande regler (gemensamt "MAR"). Om Ni begär ett exemplar av insiderförteckningen kommer vi att överlämna den till Er så snart som möjligt efter begäran om sådan görs inom fem år och en dag efter det att förteckningen upprättades eller daterades. Det åligger Er att hålla insiderförteckningen konfidentiell och att endast använda den för att uppfylla era förpliktelser enligt MAR.

10. Immateriella rättigheter och marknadsföring

10.1 Vi äger upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som vi skapar i ett uppdrag. Ni har självklart rätt att använda resultatet för det eller de ändamål som arbetsresultatet tagits fram.

10.2 Om vi inte har avtalat om annat kommer vi att sända alla originalhandlingar till Er när uppdraget har avslutats. Vi kommer att behålla kopior av dokument för vår egen arkivering. När en viss transaktion har blivit allmänt känd kan vi komma att informera om vårt uppdrag för Er i vårt marknadsföringsmaterial och på vår webbplats. Sådan information får endast innehålla uppgifter som redan kommit till allmän kännedom. Om vi har anledning att anta att Ni kommer att reagera negativt kommer vi att begära Ert medgivande innan vi lämnar vår information.

11. Förfarande vid klagomål och krav

11.1 Om Ni av något skäl är missnöjd med våra tjänster och vill framställa klagomål, ber vi Er att meddela ärendeansvarig advokat detta så snart som möjligt.

11.2 Krav ska, för att vara giltigt, framställas senast 365 dagar efter det senare av (i) dagen för vår sista faktura avseende det uppdrag, till vilket kravet hänför sig och (ii) dagen då de omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända eller borde ha blivit kända för Er.

11.3 Om Ert krav mot oss baseras på tredje mans, skattemyndighets eller annan myndighets krav mot Er ska vi ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för Er räkning under förutsättning att vi håller Er skadeslös. Om Ni reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan vårt samtycke, ska vi inte ha något ansvar för kravet. Om Ni ersätts av oss för något krav ska Ni, som villkor för vår ersättning, överföra rätten till regress mot tredje man till oss eller till våraförsäkringsgivare.

12. Tillämplig lag och jurisdiktion

12.1 Treschow & Partners uppdrag och dessa allmänna villkor regleras av svensk materiell rätt. Tvist som har samband med dessa allmänna villkor eller någon fråga som rör vårt uppdrag för Er ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

12.2 Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg. Utan hinder av föregående stycke har Treschow & Partner alltid rätt att välja att väcka talan mot Er om förfallna fordringar vid allmän domstol, eller ansöka om betalningsföreläggande.

12.3 Gäller uppdraget en konsument och tvistens värde överstiger 1 000 kr men understiger 200 000 kr, har ni rätt att få tvisten prövad i Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd, om även övriga kriterier för denna nämnds prövning föreligger. Närmare information om Konsumenttvistnämnden och dess verksamhet finns på advokatbyråns hemsida och på Advokatsamfundets hemsida.