en-Allmän och speciell fastighetsrätt

07/12/2021

Allmän och speciell fastighetsrätt

Fastighetsrätt är det rättsområde som handlar om alla juridiska frågor som rör fastigheter. Vanligtvis delas rättsområdet in i allmän och speciell fastighetsrätt.

Vad omfattas av allmän fastighetsrätt?

Allmän fastighetsrätt handlar i mångt och mycket om regler och avtal runt övergång och nyttjande av fastigheter. Det kan bland annat röra frågor om köp, hyra, överlåtelser, ägande och arrende av fastigheter. Typiska fastighetsrättsliga frågor inom den allmänna fastighetsrätten som brukar dyka upp är exempelvis vilka formkrav som finns vid köp av fastighet, huruvida en fastighet är att anses behäftad med fel eller inte och vilka villkor en hyresvärd får använda sig av i ett hyresavtal med en hyresgäst. Den allmänna fastighetsrätten behandlar alltså huvudsakligen regler mellan privatpersoner och andra privata rättssubjekt såsom företag och organisationer. De viktigaste lagarna inom den allmänna fastighetsrätten är:

 • Jordabalken
 • Bostadsrättslagen

Vad omfattas av speciell fastighetsrätt?

Till skillnad från den allmän fastighetsrätten så berör den speciella fastighetsrätten oftast frågor som involverar det allmänna, exempelvis stat och kommun. Den speciella fastighetsrätten delas oftast in i två delområden, nämligen markrätt och miljörätt. Inom den speciella fastighetsrätten behandlas frågor om indelning och registrering av fastigheter, skapandet av lämpliga fastigheter, visst nyttjande och drift av fastigheter samt bebyggelse och infrastruktur. Det viktigaste lagarna inom den speciella fastighetsrätten är:

 • Fastighetsbildningslagen
 • Plan- och bygglagen
 • Miljöbalken
 • Anläggningslagen
 • Expropriationslagen
 • Skogsvårdslagen
 • Jaktlagen
 • Fiskelagen
 • Minerallagen
 • Jordförvärvslagen