en-Bygglov

08/08/2020

Inledning

Ska du bygga en altan eller göra en tillbyggnad på ditt bostadshus? Då kan du behöva ansöka om bygglov hos kommunen.

Vem beslutar om bygglov?

Den instans som först prövar en ansökan om bygglov är byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten är belägen. När de fattar beslut om huruvida åtgärden kräver bygglov eller ej samt om bygglov kan beviljas för uppförande av en altan utgår de ifrån olika aspekter såsom hur stor altan du vill bygga, vilket avstånd från huset altanen kommer att få och hur hög altanen kommer att bli. En annan faktor som kan få betydelse är huruvida fastigheten omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Lagar och regler

De bestämmelser som byggnadsnämnden utgår ifrån vid beslutsfattande återfinns huvudsakligen i plan- och bygglagen (PBL), och flera av lagens kapitel blir aktuella vid en bygglovsprövning. Av lagen framgår även att en del åtgärder inte omfattas av kravet på bygglov under vissa förutsättningar.

Hur påverkas du som fastighetsägare?

Du som fastighetsägare påverkas genom att du behöver ansöka om bygglov för att få uppföra byggnader och anläggningar som är bygglovspliktiga enligt PBL.

Överklagan

Om byggnadsnämnden avslår din ansökan om bygglov har du rätt att överklaga nämndens beslut. Det kan då vara bra att ta hjälp av jurist som kan bemöta de invändningar som byggnadsnämnden anfört i sitt beslut och lägga fram relevanta argument för att bygglov bör beviljas.

Ovanstående gäller även vid ansökan om bygglov för andra byggnader och anläggningar som är bygglovspliktiga.