en-Checklista vid försäljning av häst

14/01/2023

Checklista vid försäljning av häst 

Ska du sälja din häst? Då finns det vissa punkter som kan vara bra att ha i åtanke. Enligt svensk lag räknas köp och försäljning av häst som handel av "lös sak". Detta innebär att trots det faktum att hästen är ett levande djur så faller den ändå under samma lagstiftning som om du hade sålt eller köpt en diskmaskin. Vi har tagit fram en checklista som kan vara bra att utgå ifrån när du ska sälja din häst. Syftet med denna checklista är att underlätta en enkel, smidig försäljning och att förebygga att en eventuell tvist skall uppstå. 

Annonsering 

Det vanligaste man brukar göra när man tagit beslut om att sälja är att utannonsera hästen. Detta görs ofta på nätet på hemsidor som inriktar sig på just hästförsäljning. Annonsen bör innehålla all relevant information om hästen. Exempel på relevant information är ålder, kön, utbildningsområde och skadehistorik. Rubriken ska kort beskriva den häst du säljer, och innehållet i annonsen bör vara ärligt och tydligt. Har hästen tidigare varit skadad? Har hästen något säreget beteende? Skriv gärna detta då, trots det faktum att annonsen kanske inte alltid blir särskilt säljarvänligt. Bifoga gärna bilder och filmer på hästen, där den kanske rids eller hanteras. Detta för att ge köparen en bild av hur hästen beter sig under ryttare och i hanteringen. Du kan som säljare även med fördel i annonsen länka till eventuella stamboksregister som hästen kan ingå i, exempelvis Blup. Har hästen tävlat något? Länka då även till hästens tävlingshistorik på tävlingsdatabasen. 

Informera den eventuella köparen 

Som säljare är det viktigt att vara ärlig om hela hästens historik i samband med en försäljning. Detta då säljarens upplysningsplikt enligt lag kan vara relativt långtgående. Var därför noga för din egen skull att upplysa den eventuella köparen om allt som köparen kan ha intresse av att veta inför ett hästköp. Upplys om tidigare skadehistorik och om det finns eller har funnits någon tidigare beteendeproblematik. Vid upplysning om tidigare skadehistorik kan du som säljare med fördel dela med dig av eventuella journaler och röntgenplåtar. När det sedan är dags för att skriva köpeavtalet, skriv då gärna ner vad det är för något du som säljare har upplyst köparen om. Då finns det dokumenterat och eftersom köparen också ska skriva under köpeavtalet betyder det att denne skriver på att hon eller han har fått vetskap om de eventuella åkommor som hästen kan vara behäftad med. I övrigt rekommenderar vi att ni upplyser köparen om senaste skoning, vaccination, avmaskning samt vilken typ av mat hästen brukar äta. Detta för att man ska kunna ge köparen goda möjligheter att fortsätta efter samma schema och på så sätt minska risken för att problem ska uppstå. 

Hästjurist
Hästjurist

Besiktning 

Säljaren rekommenderas att låta köparen undersöka Hästen i den mån han eller hon vill inför köpet. För det fall köparen väljer att veterinärbesiktiga hästen bör säljaren närvara och informera både köparen och undersökande veterinär om sådant som rör hästen och som kan ligga i köparens och veterinärens intresse att få veta. 

Försäkringen 

Som säljare bör du verka för att köparen tar över den befintliga försäkringen som hästen har. Detta för att försäkra både dig och köparen om att för det fall hästen skulle visa sig vara behäftad med fel som funnits vid tiden innan försäljningen, kan det hända att försäkringsbolaget betalar veterinärkostnaderna med mera. Ofta om man tecknar en ny försäkring som köpare, kan det hända att försäkringsbolaget inte vill ersätta sådana kostnader som uppstått på grund av fel som funnits innan man tecknat den nya försäkringen. Då kan köparen välja att vända sig mot dig som säljare för att få ersättning för sina kostnader istället. Har man tagit över försäkringen täcker försäkringsbolaget mer troligt kostnaderna enligt de försäkringsvillkor som finns. 

Skriftligt köpeavtal 

Ett välskrivet och tydligt skriftligt avtal är värdefullt för att klargöra vad köpare och säljare kommer överens om. Säljaren rekommenderas att använda sig av ett befintligt köpeavtal och sedan anpassa det efter försäljningen av den specifika hästen. Något som är särskilt viktigt är att skriva ner de uppgifter angående hästen som köparen upplysts om inför köpet, för det fall tvist skulle uppstå i ett senare skede angående säljarens upplysningar. Hur pass mycket som kan regleras i köpekontraktet beror på vilken lagstiftning som blir tillämplig. Köplagen är tillämplig vid köp mellan två privatpersoner, två näringsidkare eller då privatperson säljer till näringsidkare. Köplagen är dispositiv vilket innebär det att parterna i princip kan avtala om vad som helst utan att reglerna i köplagen inskränker på avtalet. Konsumentköplagen är tillämplig i de fall när näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet säljer en häst till en privatperson. Exempel på näringsidkare är hästhandlare, vissa tävlingsryttare, ridskolor, travtränare, uppfödare och galopptränare men även andra personer som driver någon form av näringsverksamhet med hästar. Konsumentköplagen gäller även då säljaren inte själv är näringsidkare men hästköpet förmedlas för säljarens räkning av en näringsidkare i dennes professionella verksamhet (förmedlingsköp). Vid förmedlingsköp blir både förmedlaren och säljaren gemensamt ansvariga och köparen kan välja vem han eller hon vill rikta anspråk mot. Konsumentköplagen innehåller flera tvingande minimirättigheter till köparens fördel och lagens tillämplighet kan innebära bland annat att effekten av eventuella friskrivingar minskas eller sätts ur spel. Konsumentköplagen är en skyddslagstiftning till skydd för köparen. Lagen kan inte avtalas bort utan gäller oavsett vad parterna avtalat. Det är därför extra viktigt i ett konsumentköp att säljaren informerar om hästen och eventuella brister samt skriver in dessa i avtalet. Har man i avtalet angett exempelvis att hästen har såväl kissing spines som spatt kan köparen inte åberopa dessa saker som dolda fel och kräva återgång eller prisreduktion. Är köplagen tillämplig på köpet har parterna stora möjligheter att utforma avtalet efter eget tycke, så länge de är överens. Detta ger säljaren relativt stora möjligheter att friskriva sig i olika avseenden. Viktigt att tänka på att en generell friskrivning om "befintligt skick" inte alltid innebär att säljaren går fri från ansvar. För att friskrivningen ska gälla bör den vara specifikt hänförlig till skada eller symptom på hästen. Ett exempel på en friskrivning som normalt ger ansvarslindrande verkan är då säljaren friskriver sig från fel och/eller brister bestående av eller en effekt av kissing spines. Säljaren har även möjlighet att reglera i avtalet att köparen, för att ha möjlighet att göra gällande fel, måste reklamera detta inom sex månader från köpet. 

Föreligger osäkerhet i något avseende rekommenderar vi dig att kontakta en jurist innan avtalet undertecknas. Är någon av parterna bosatt eller vistas i utlandet är det viktigt att reglera i avtalet att en eventuell tvist ska prövas enligt svensk lag och avgöras igenom allmänt förfarande i svensk domstol, för att komma ifrån risken att behöva lösa en tvist i ett annat land och/eller enligt ett annat lands lag. 

Om tvist uppstår 

Om köparen skulle vara missnöjd efter köpet och i anledning av detta framställer anspråk på hävning av köpet eller prisavdrag, rekommenderas säljaren att kontakta en jurist som kan sätta sig in i de fel köparen åberopar samt göra en bedömning av om köparen har någon relevant grund för sina krav. Säljaren har alltid en möjlighet att avhjälpa felet om det kan ske utan oskäligt mycket besvär för köparen. Säljaren har enligt lag även möjlighet att företa så kallad omleverans men det är relativt ovanligt i häst-tvister. Säljaren rekommenderas att kort bestrida köparens krav och därefter kontakta en jurist som först kan bedöma köparens utsikter att nå framgång med sina krav och sedan, i den mån det blir aktuellt, kan hjälpa säljaren att bestrida köparens krav. För det fall jurist kopplas in i ärendet har säljaren i regel ett försäkringsskydd för juristkostnaderna i sin hemförsäkring. Det så kallade rättsskyddet ersätter den större delen av kostnaden för juristens arvode upp till ett belopp som varierar mellan olika försäkringsbolag.