en-Checklista vid köp av häst

22/05/2022

Om du ska köpa häst så finns det en mängd saker som du bör tänka på. Det första som du bör tänka på är att Hästen betraktas som en så kallad "lös sak" i lagens mening trots att det handlar om en levande varelse, vilket många gånger komplicerar hästköpet. Det kan vara svårt som köpare att vara helt införstådd i sina rättigheter och skyldigheter.

Vi har tagit fram en checklista som kan hjälpa köparen vid ett hästköp. Följer köparen punkterna ökar utsikterna för att hästaffären blir enkel, smidig och fri från efterföljande tråkigheter. Denna checklista tar upp en del av de saker som är viktiga att tänka på inför köp av häst. Syftet med checklistan är att minska risken för att hästaffären blir föremål för en rättslig tvist.

SKAFFA INFORMATION OM HÄSTEN

Redan innan provridning kan man som köpare skaffa en hel del information om hästen. Handlar det om en tävlingshäst kan köparen i regel på egen hand få fram information om hästens tävlingsresultat. I Ridsportförbundets tävlingsdatabas kan köparen hitta information om alla starter hästen gjort på tävlingar i Sverige och ofta finns motsvarande databaser i övriga länder. Har hästen tävlat regelbundet med goda resultat talar det för att den varit frisk och kunnat användas. Finns däremot långa uppehåll under tävlingssäsongen, eller har hästen flera sämre resultat, rekommenderas köparen att fråga säljaren om anledningen till tävlingsuppehållen eller de dåliga resultaten.

Vid den inledande kontakten med säljaren rekommenderas köparen efterfråga viktig information, exempelvis om hästens skadehistorik eller andra viktiga upplysningar om hästen. Framkommer information i detta skede om att hästen exempelvis har eller har haft en äldre skada eller andra problem som innebär att köparen inte under några omständigheter är intresserad, kan du som köpare tacka nej redan i detta skede. Har hästen utannonserats, är en bra start att utgå från informationen i annonsen. I många fall väcker uppgifterna i annonsen följdfrågor hos köparen som behöver ställas till säljaren.

Är hästen äldre och haft flera ägare gör en köpare klokt i att höra med säljaren om hästens historia hos tidigare ägare. Säljaren har en skyldighet att informera köparen om uppgifter som han eller hon vet om, som kan antas inverka på köpet. Underlåter säljaren detta kan det ur juridisk synvinkel ses som en brist i säljarens upplysningsplikt.

EXEMPEL PÅ FRÅGOR ATT STÄLLA TILL SÄLJAREN INFÖR KÖPET ÄR:

  • Varför ska hästen säljas?
  • Har hästen någon skade- eller sjukdomshistorik?
  • Hur är hästens temperament?
  • Hur är hästen i hanteringen och har den några olater (exempelvis vid klippning, transportering, skoning)?
  • Hur beter den sig tillsammans med andra hästar?
  • Är hästen veterinärbesiktigad inför köp eller undersökt av veterinär nyligen?
  • Är hästen röntgad?

Det är även viktigt som köpare att tydligt informera säljaren vad man söker. En öppen kommunikation angående detta minskar risken för missförstånd mellan köpare och säljare och att det efter köpet visar sig att hästen inte motsvarar köparens förväntningar.

PROVRID HÄSTEN INNAN KÖPET

Köparen rekommenderas att, om möjligt, provrida hästen vid minst två tillfällen, varav ett i annan miljö än hästens hemmiljö. Vid den första provridningen är det vanligt att säljaren först visar upp hästen och att köparen sedan sitter upp. Är köparen fortsatt intresserad av hästen efter den första provridningen rekommenderas köparen att vid nästa tillfälle be om att få vara med redan från det att hästen tas ur boxen och förbereds för ridning. Köparen rekommenderas även sitta upp på hästen direkt. Detta för att försäkra sig om att hästen inte beter sig annorlunda då köparen ska rida hästen på egen hand från början.

Är köparen oerfaren bör han eller hon ta med sig någon mer erfaren person (gärna ryttare och/eller tränare) att bedöma hästen generellt samt hur väl den tillfredsställer köparens krav och behov.

Även vid provridningen bör köparen utnyttja möjligheten att ställa frågor till säljaren angående hästen. I det fall hästen uppvisar ett speciellt beteende eller några egenheter vid provridningen bör köparen ställa följdfrågor angående detta.

EFTERFRÅGA YTTERLIGARE INFORMATION OM HÄSTEN

Är köparen fortsatt intresserad även efter en eller flera provridningar, bör köparen begära att få ta del av hästens eventuella tidigare journalhandlingar. Visar det sig att hästen har en omfattande skadehistorik bör köparen begära att säljaren ger fullmakt att kontakta den eller de veterinärer som behandlat hästen.

Köparen bör se till att skaffa sig information om hästens försäkringsskydd och det kan vara en fördel att man som ny ägare till hästen i vart fall tecknar en försäkring med minst samma omfattning som tidigare ägare har haft. Om man tecknar en försäkring med samma omfattning som tidigare ägare haft och om dessa överlappar varandra så har man ett bättre skydd än om hästen tidigare varit oförsäkrad. För att få reda på information om hästens försäkring bör du som köpare begära att få en fullmakt från säljaren för att kunna ta del av de uppgifter som finns hos försäkringsbolaget.

I detta skede kan det också vara bra att - om möjligt - ta kontakt med hästens eventuella tidigare ägare samt tränare eller andra personer som sett hästen på träning och/eller tävling. Har hästen fungerat väl under en lång tid så är chansen större att den är hållbar. Bedriver säljaren handel med hästar kan det vara av värde att efterforska säljarens rykte.

Slutligen är det viktigt att kontrollera att hästen har ett pass och att det chipnummer som står angivet i passet stämmer överens med hästen. Detta kontrolleras lättast under veterinärbesiktningen inför köpet som utvecklas i punkten nedan.

LÅT EN VETERINÄR UTFÖRA EN NOGGRANN UNDERSÖKNING AV HÄSTEN

Köparen rekommenderas att låta en erfaren och duktig veterinär undersöka hästen grundligt före köpet. I vilken utsträckning hästen behöver undersökas beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Av naturliga skäl utförs i regel en grundligare undersökning på en häst för en högre köpeskilling. En tumregel är att hästar till ett pris över 100 000 SEK genomgår röntgenundersökning före köpet men även detta kan variera. Har köparen låtit veterinärbesikta hästen på klinik, låtit röntgenundersöka hästen och hästen passerat "utan anmärkning" har köparen i regel uppfyllt sin undersökningsplikt. För det fall veterinären hittar någon avvikelse eller något fynd vid undersökningen kan köparen ha en skyldighet att undersöka detta vidare för att utreda vilken betydelse fyndet kan ha för hästens framtida användning. Viktigt att tänka på som köpare är att i det fall veterinären antecknar någon avvikelse eller anmärkning på hästen och köparen väljer att gå vidare med köp trots anmärkningen, förlorar köparen i regel möjligheten att senare åberopa fel härrörande till denna anmärkning. Köparen anses ha accepterat hästen med denna avvikelse.

För det fall säljaren vill friskriva sig från fel eller brister hos hästen rekommenderas köparen att noggrant undersöka hästen i detta avseende. En friskrivning från exempelvis kissing spines ger köparen skäl att låta röntgenundersöka hästens rygg inför köpet.

UPPRÄTTA ETT SKRIFTLIGT KÖPEKONTRAKT

Ett välskrivet och tydligt skriftligt avtal är värdefullt för att klargöra vad köpare och säljare kommer överens om. Köparen rekommenderas att använda Agrias mallavtal och fylla i det till att passa den specifika situationen samt notera allt som är viktigt. Föreligger osäkerhet i något avseende rekommenderas köparen att kontakta en jurist innan avtalet undertecknas.

Är någon av parterna bosatt eller vistas i utlandet är det viktigt att reglera i avtalet att en eventuell tvist ska prövas enligt svensk lag och avgöras igenom allmänt förfarande i svensk domstol, för att komma ifrån risken att behöva lösa en tvist i ett annat land och/eller enligt ett annat lands lag.

OM DET BLIR FEL MED HÄSTKÖPET

Om köparen skulle vara missnöjd efter köpet är det viktigt att påtala det fel som upptäckts omgående till säljaren, så kallad reklamation. Enligt många standardavtal, däribland Agrias mallavtal, bör reklamation framställas skriftligen och köparen rekommenderas att alltid reklamera köpet skriftligen. Vid kontakt med säljaren bör anges vilken påföljd köparen vill göra gällande. Säljaren måste beredas möjlighet att avhjälpa felet om det kan ske utan oskäligt mycket besvär för köparen. Säljaren har enligt lag även möjlighet att företa så kallad omleverans men det är ytterst ovanligt i häst-tvister då det är omöjligt att leverera en identisk häst. Köparen kan kräva prisavdrag alternativt hävning, samt därutöver skadestånd för de kostnader köparen drabbats av i anledning av felet. Motsätter sig säljaren att gå med på de krav som framställs rekommenderas köparen att kontakta en jurist som först kan bedöma köparens utsikter att nå framgång med sina krav och sedan, i den mån det blir aktuellt, kan hjälpa köparen att driva ärendet vidare mot säljaren. I det fall jurist kopplas in i ärendet har köparen i regel ett försäkringsskydd för juristkostnaderna i sin hemförsäkring. Det så kallade rättsskyddet ersätter den större delen av kostnaden för juristens arvode upp till ett belopp som varierar mellan olika försäkringsbolag.