en-Entreprenadformerna

28/11/2020

Entreprenadformerna

Som tidigare nämnts så skiljer man huvudsakligen på två olika huvudformer av entreprenader, utförandeentreprenad och totalentreprenad. Vad är det då som skiljer entreprenadformerna åt? Enkelt förklarat så är den största skillnaden att vid en totalentreprenad så är entreprenören även ansvarig för projekteringen och utförandet. Om det är en utförandeentreprenad däremot så är beställaren ansvarig för projekteringen och entreprenören endast för utförandet. Vid en utförandeentreprenad är det istället byggherren som är ansvarig för projekteringen. Entreprenören får då färdiga beskrivningar och ritningar och hans uppdrag omfattar endast att utföra arbetet enligt dessa. Mot bakgrund av detta brukar man kalla utförandeentreprenader för entreprenader på färdiga ritningar.

Ser man istället till totalentreprenader har byggherren istället angett vissa funktionskrav till entreprenören som i sin tur får anlita olika projektörer för projektet. Dessa projektörer tar därefter fram beskrivningar och ritningar för utförandet.

Eftersom entreprenören är ansvarig för projekteringen vid totalentreprenader men inte vid utförandeentreprenader så använder man sig utav två olika standardavtal för att reglera ansvarsfrågan om det skulle bli fel. Standardavtalen är som vi nämnt ovan ABT 06 vid en totalentreprenad och AB 04 vid utförandeentreprenad.