en-Köp av fast egendom – Köpa hus

20/02/2021

Köp av fast egendom - Köpa hus

Vid köp av hus eller annan fastighet så finns det vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att köpet ska vara juridiskt bindande.

Bland annat så ska avtalet vara. Vilka andra krav som ska vara uppfyllda för att köpeavtalet av fastigheten ska vara giltigt regleras i jordabalken 4 kap 1 §.

1 § Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen. Handlingen skall innehålla en uppgift om köpeskilling och förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen. Köpes utom fast egendom även annat mot en gemensam köpeskilling, är det tillräckligt att köpehandlingen innehåller en uppgift om gemensam köpeskilling. Om säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen har träffat överenskommelse om annan köpeskilling än den som anges i köpehandlingen, är den överenskommelsen ogiltig. Mellan säljaren och köparen gäller i stället den köpeskilling som anges i köpehandlingen. Denna köpeskilling får dock jämkas om det med hänsyn till köpehandlingens innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att den köpeskillingen skall vara bindande. Köp som inte uppfyller föreskrifterna i första stycket är ogiltiga. Dock är förvärv, som har gjorts enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt eller lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället, giltiga även om föreskrifterna i första stycket inte har iakttagits. Lag (2002:94).

Om du ska köpa hus är det viktigt att känna till att både köpare och säljare måste skriva under köpeavtalet för huset för att det ska vara juridiskt bindande. Om inte både köpare och säljare skrivit under är inte parterna bundna av köpet.

Eftersom många säljare vill försäkra sig om att köparen verkligen kommer att fullfölja köpet så ingår många ett så kallat handpenningsavtal för hus eller handpenningsavtal för bostadsrätt. Vad är då ett handpenningsavtal? Ett handpenningsavtal innebär att köparen går med på att betala ett visst belopp även om köparen skulle dra sig ur affären. Ett handpenningsavtal är med andra ord ett slags föravtal för att parterna senare ska ingå ett köpeavtal. Normalt har inte säljaren ett sådant åtagande i handpenningsavtalet utan en säljare är många gånger fri att sälja till någon annan. Skulle säljaren sälja till någon annan så ska han självklart ge tillbaka handpenningen till köparen.