en-Köpeavtal häst

02/03/2021

Köpeavtal för häst

Vad ska du tänka på när du skriver ett köpeavtal för häst? Vi kommer här nedan att övergripande gå igenom vad du bör tänka på. Missa inte att du kan ladda hem köpeavtal för häst här på vår hemsida under gratis avtal.

Det första du bör tänka på när du ska använda dig av ett köpeavtal för häst, det är vilka parterna är. Som du säkert vet vid om du läst våra andra artiklar är att olika lagar som blir tillämpliga beroende på vilka parterna är. Ett köpeavtal för häst enligt köplagen är tillämpligt på köp då privatpersoner eller näringsidkare köper av varandra samt då säljaren är privatperson och köparen är näringsidkare. Det andra köpeavtalet för häst enligt konsumentköplagen är tillämpligt i de fall då en privatperson köper av en näringsidkare.

Anpassa köpeavtalet efter er situation

Först och främst bör ni tänka över vad ert köpeavtal ska reglera och vad som är viktigt för er. Om ni använder er av ett standardavtal (ett förtryckt avtal) för hästköp så bör ni noga läsa igenom det så att avtalet inte innehåller friskrivningsklausuler som ni inte vill ska vara gällande. Vissa avtal innehåller förtryckta friskrivningar för dolda fel eller kissingspines och lösa benbitar. Därför är det alltid viktigt att läsa igenom köpeavtalen mycket noga så att man inte skriver under ett avtal som med villkor som man inte trodde gällde på ert köp. Utan istället ska ni försöka att anpassa köpeavtalet så mycket som möjligt till just ert hästköp eller hästförsäljning.

I en drömvärld skulle alla som köper och säljer häst kontakta en hästjurist som skriver det bäst anpassade köpeavtalet för just deras hästköp. Det hör tyvärr mer till ovanligheterna än till vanligheterna att det går till så inför ett hästköp.

Därför kommer vi att gå igenom vad ni bör tänka på om ni skriver ett avtal från grunden eller framförallt om ni tänkt använda er av ett standardiserat köpeavtal för häst.

Till att börja med välj det köpeavtal för hästköp som gäller för er hästaffär. Oavsett om ni väljer ett förtyckt formulär eller skriver ett själva så bör ni läsa igenom det mycket noga från början till slut. Ring gärna en hästjurist eller annan kunnig om ni är osäker på vad ett villkor innebär så att du inte skriver på ett avtal som du inte till hundra är väl införstådd med. Det som är viktigt att tänka på vid standardavtal är att det ska anpassas så mycket som möjligt till just ert hästköp. Stryk det som inte är relevant och skriv till sådant som är viktigt för er. Till exempel så kan ni själva lägga in en klausul om ni vill ha med att köpet ska omfattas av återköpsrätt.

På vår hemsida under gratis avtal hittar du två olika köpeavtal för häst. Använd gärna dessa avtal och ändra och lägg till i detta så att det passar perfekt till ditt köp eller din försäljning av häst.

Tänk som sagt också på att det ofta finns två olika köpeavtal för häst att välja på och att ni väljer rätt utifrån er situation. Köpeavtal för häst enligt köplagen när privatperson handlar av privatperson eller näringsidkare av näringsidkare samt då privatperson säljer till näringsidkare. Samt köpeavtal för häst enligt konsumentköplagen när privatperson handlar av en näringsidkare.

Kontakta oss direkt på +46(0)704-185593 - Klicka för att ringa från mobilen.

Svar på 2 timmar om du skriver till oss via formuläret.

Köpeavtal häst
Köpeavtal häst

Köpeavtal av häst och vad man bör tänka på

Vi kommer här nedan att gå igenom några klausuler som ofta är med och vad man bör tänka på och vad klausulerna kan innebära.

Besiktning av häst

Det är av stor vikt för både köpare och säljare att hästen besiktigas noggrant före köpet. Om fel visas hos hästen fast orsaken till felet inte kan fastställas, krävs det att köparen snarast fördjupar undersökningen eftersom köparen senare inte kan åberopa fel som köparen märkt eller borde ha märkt vid en sådan undersökning.

Försäkring av häst

Många tvister kan undvikas om parterna är överens om att det är en förutsättning för köpet att hästen ska kunna A1-försäkras efter köpet. Som köpare bör du kontakta försäkringsbolaget för att se vilken försäkring hästen har och om den har några reservationer på försäkringen. Be säljaren om en fullmakt så att du får ta del av hela försäkringen.

Öppet köp eller prövotid

I de fall parterna har kommit överens om »öppet köp» så ansvarar köparen för hästen under den tiden. Därför är det av stor vikt att försäkringsfrågan är väl genomtänkt. Det lättaste är att köparen A1-försäkrar hästen innan tiden för öppet köp börjar gälla. Observera skillnaden mellan öppet köp och att ha hästen på prov.

Avseende »öppet köp» är köpet genomfört fullt ut men köparen har rätt att lämna tillbaka hästen inom en viss överenskommen tid.

Avseende de fall då köparen ska få ha hästen på prov så är köpet uppskjutet under en prövotid som är överenskommen i förväg.

När prövotid gäller är hästen under prövotiden säljarens egendom. Det är då säljaren som ska ha hästen försäkrad under prövotiden. Det är ändå viktigt för köparen och framförallt säljaren att hästen besiktigas noga före prövotidens början.

Säljaren måste även vara uppmärksam på att risken för påfrestningar kan vara extra stor under prövotiden.

Köpeavtal häst
Köpeavtal häst


Köplagen eller konsumentköplagen

Köplagen är tillämplig när en person köper en häst för privat bruk av en annan person, när en näringsidkare köper en häst av en annan näringsidkare i deras rörelse samt när en näringsidkare köper en häst från en privat person.

Då köplagen är dispositiv innebär det att parterna kan avtala om vad som helst utan att köplagens regler kan inskränka på avtalet.

Konsumentköplagen är till för att skydda för den svagare konsumenten. Konsumentköplagen gäller i de fall när näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet säljer en häst till en privat person.

En näringsidkare är till exempel hästhandlare, vissa tävlingsryttare, ridskolor, travtränare, uppfödare och galopptränare men även andra personer som driver någon form av näringsverksamhet med hästar. Konsumentköplagen gäller även då säljaren inte själv är näringsidkare men hästköpet förmedlas för säljarens räkning av en näringsidkare i dennes professionella verksamhet. I de fall en näringsidkare förmedlar ett köp som mellanhand från en privatperson så blir både näringsidkare och privatpersonen gemensamt ansvariga.

Konsumentköplagen har några tvingande minimirättigheter till köparens fördel. Det finns en nedre gräns till vad säljaren kan friskriva sig från ansvar. Om en hästhandlare skulle friskriva sig vid ett hästköp i högre grad än vad som konsumentköplagen tillåter blir dessa villkor ogiltiga.

Reklamation

Köparen får inte åberopa att hästen är felaktig om köparen inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet. Enligt konsumentköplagen gäller att meddelande som lämnas inom två månader efter att köparen märkt felet alltid ska anses ha lämnats i rätt tid. Om köpet förmedlats genom mellanhand till säljaren/näringsidkaren kan reklamation också göras direkt till säljaren/näringsidkaren.

Om hästen säljs i »befintligt skick» är den felaktig om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till hästens pris och övriga omständigheter kunnat förutsätta. Resultatet blir att en klausul om köp i »befintligt skick» enligt konsumentköplagen inte alltid får någon ansvarslindrande verkan överhuvudtaget.

Om ni har några frågor eller funderingar får ni gärna ringa oss för ett kostnadsfritt samtal på telefonnummer: 0704-18 55 93