en-Leasingavtal häst

31/03/2021

Att tänka på vid leasingavtal häst

Inom travsporten har det länge varit vanligt att man leasar en häst och leasing börjar även bli vanligare inom ridsporten. För hästägaren är det bra för man vet vem som har hand om hästen och kan välja en duktig tränare eller ryttare. Och som den som har hästen hos sig under en period är det också en stor fördel för då kan man lämna tillbaka hästen efter exempelvis en avslutad tävlingskärriär. När ni skriver ett leasingavtal finns det några punkter som ni alltid bör ha med;

  • Skriv vad som är syftet med leasingen.
  • Ska ryttaren eller leasingtagaren få insprungna pengar eller andra vinster bör det anges samt i vilken omfattning.
  • Vem som är ansvarig för att hästen är försäkrad.
  • Vad som gäller vid matchning av hästen och om tränaren har rätt att själv avgöra.

Att låna en häst, hyra häst eller köpa tävlingsrätten i en häst kan ibland vara en otroligt bra lösning för många som av olika anledningar inte vill köpa en egen häst. Ägaren vet vart hästen hamnar och som fodervärd, vilket det kallas inom ridsporten, har man friheten att kunna lämna tillbaka hästen efter exempelvis avslutad tävlingskarriär. I leasingavtalet är det viktigt att hästägaren och leasingtagaren anger syftet till leasingen.

Det finns ju alltid ett skäl till att hästen inte säljs istället och det skälet kan vara bra att ange i avtalet. Svensk Travsport har en ändringsanmälan och som leasingtagare är det förskrivet att ägaren ska erhålla 30% av insprungna pengar så det verkar vara branschpraxis. Det hindrar ju dock inte att man gör andra överenskommelser utan bara att det är kutym. Har ni önskemål om att ändra detta så är det helt upp till hästägare och leasingtagare.

Det som är viktigt när man leasar en häst är att man faktiskt lovar att vårda hästen så den inte minskar i värde under leasingtiden. Och omvänt: om den ökar i värde kan leasingtagaren anse sig ha rätt till ersättning som kompensation. För leasingtagaren som lånar en travhäst och för hästägaren så kan det vara bra att skriva i leasingavtalet vem som ska ha rätt att träna hästen. Man kan även skriva in att den som tränar hästen ska göra detta efter bästa förmåga. För leasingtagaren kan det vara skönt med den formuleringen då det får anses minska hästägarens förväntningar. Om man är överens kan ni även skriva in leasingtagaren ska ha rätt till ersättning om hästen under perioden hos leasingtagaren ökar i värde eller att leasingtagaren inte ska ha rätt till detta. För både leasingtagaren och för hästägaren är det bra att ha förutsättningarna klara innan man skriver under avtalet. Som leasingtagare är det bra att veta om att man inte har rätt till ersättning för det arbete som man lägger ner på hästen.

Försäkring och veterinärvård

En av de viktigaste punkterna i leasingavtalet är att leasingtagaren åtar sig att tillkalla veterinär och vårda hästen om den blir sjuk. Vi brukar rekommendera att man i leasingavtalet klargör att leasingtagaren är skyldig att teckna veterinärvårdförsäkring och lovar att behandla hästen i enlighet med veterinärs ordination. Med en formulering likt denna så slipper man riskera missförstånd eller att leasingtagaren inte är införstådd med att denne åtar sig att tillkalla veterinär samt åtar sig att teckna en försäkring.

Om hästen får en långtidsskada

En annan viktig punkt att ta med i avtalet är vas som ska hända om hästen blir långtidsskadad. Det vanligaste är att leasingtagaren och hästägaren kommer överens om att hästen i så fall går tillbaka till ägaren.

Inom travet är det också väldigt viktigt att verkligen vara på det klara med vem som är part med vem i leasingavtalet. Den som nu köpt/leasat en häst ska kanske överlåta dess vård och träning till någon annan. Här är normalt sett inte säljaren/ägaren part utan detta är mellan köpare/leasingtagare och tränaren.

Travhästägarna och Travtränarnas Riksförbund har enats om branschvillkor som ni kan utgå ifrån och dessa hittar ni på www.travsport.se och dessa villkor reglerar det normala förhållandet mellan tränaren och hästägaren. Träningsuppdraget bygger på att "hästen ska vårdas och tränas för att bästa möjliga tävlingsresultat ska uppnås."

De punkter ni bör diskutera och klargöra när ni ska ingå leasingavtalet är även viktiga punkter vad som gäller avseende: träningsavgift, provision på insprungna pengar (och ifall extra kostnader tillkommer vid annan kusk än tränaren/dennes lärling) samt hur ni vill göra kring merkostnader. Vad ingår i träningsavgiften och vad äger tränaren rätt att själv köpa in och vidarefakturera hästägaren?

För att undvika framtida tvister är det viktigt att ni är tydliga med att till exempel skriva i leasingavtalet att rätten att få påföra merkostnader ska styrkas av tränaren och det är tränaren som är skyldig att styrka sina merkostnader. Det ligger i tränarens intresse att ha viss handlingsfrihet att kunna köpa en ny grimma eller veterinärundersöka hästen.

Hästägarens medgivande vid viktiga frågor

Som tränare är det viktigt att det är klart för hästägaren innan man ingår överenskommelsen. Som i alla avtal är det viktigt att parternas förväntningar är så klara som möjligt.

Självfallet har en tränare aldrig rätt att göra något som påverkar hästens brukbarhet utan hästägarens samtycke. Inte heller har en tränare rätt att fatta beslut om att utföra operativa ingrepp, förutom vid akuta djurskyddsskäl och på inrådan av veterinär, utan hästägarens uttryckliga medgivande. Andra frågor som hästägaren och leasingtagaren bör diskutera är om hästägaren ska ha rätt att medverka i beslut om matchning, kuskval eller andra viktiga delar som ingår i uppdraget för att hästen ska matchas för att bästa möjliga tävlingsresultat ska uppnås.

Många tränare vill kunna matcha hästen fritt för att kunna nå bästa möjliga resultat. Som tumregel kan ni skriva in i leasingavtalet att hästägarens godkännande ska inhämtas innan hästen provas i ny disciplin, anmäls till lopp med avsevärt högre anmälningsavgift. En hästägares samtycke kan även krävas om hästen ska startas i ett annat land. Som hästägaren kan det även vara bra att ta med ett villkor att denne har rätt att lägga in veto mot enstaka kuskval.

Om ni har några frågor eller funderingar kring detta eller något annat så är du varmt välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal.

Våra kontaktuppgifter är mobil: +46 (0) 704 - 18 55 93 samt mejladress: info@treschowpartner.se