en-Ordlista för bostadsköp

07/12/2021

Ordlista för bostadsköp

Amortering - Innebär att man betalar av en skuld. 

Anbud - Ett bud som ges då det är flera personer som bjuder på en bostad. 

Annuitetslån - Innebär att du avbetalar ett lika stort belopp vid varje betalningstillfälle. Därmed ökar man amorteringsdelen undan för undan, medan räntan minskar. 

Besiktning - Bör göras av köparen före köpet för att avslöja eventuella fel och brister på bostaden. 

Bindningstid - Den tidsperiod du binder villkoren för lånet. När tiden har löpt ut kan du omförhandla villkoren, som ränta och avbetalning. 

Borgensman - Ibland kan banken kräva att någon annan än låntagaren förbinder sig att betala om inte låntagaren klarar att betala. Det är en säkerhet för banken som kanske saknar fullt förtroende för att låntagaren ska klara att betala av på sina lån. Ett välkänt ord- 77 språk är "Att gå i borgen är att gå i sorgen". Det finns med andra ord en anledning till att banken vill ha en borgensman. Därför bör man tänka sig för både en och två gånger innan man beslutar sig för att vara garant för någon annans lån. 

Bottenlån - Är det lånebelopp som ges mot säkerhet i de lägst liggande pantbreven i en fastighet. 

Bunden ränta - När du bundit din räntan på viss tid, vanligen två, fem eller tio år. 

Driftskostnad - De kostnader som ingår för att hålla bostaden i drift, till exempel el, värme, vatten, sotning, sophämtning, försäkringar och reparationer. 

Glädjekalkyl - Att du har gjort en glädjekalkyl innebär att du har gjort en felaktig, alldeles för optimistisk ekonomisk kalkyl av vad det skulle kosta att köpa och äga bostaden. 

Gravationsbevis - Intyget som du får tag på hos Lantmäteriet. Där ser du vilka servitut och inteckningar som finns och som kan belasta fastigheten. 

Handpenning - För att köparen ska kunna säkra att hen får köpa bostaden erläggs en handpenning som normalt brukar vara tio procent av köpeskillingen. 

Insats - För att köpa en bostad behöver du kunna betala en kontantinsats på minst 15 procent av köpeskillingen. 

Inteckning - Bankens säkerhet (pantbrev) då du tar ett lån med fastigheten som säkerhet för att banken ska få framtida betalningar. 

Inteckningsbelopp - Det belopp som inteckningen gäller för och vilket kan pantsättas eller gälla som underlag för betalning vid konkurs. 

Jordabalken - Lag som reglerar vad som gäller när du köper fastigheter som hus, villor och sommarstugor. 

Konvertering - Innebär att du förnyar eller förlänger ditt bostadslån när bindningstiden löper ut. Det här är ett 78 bra tillfälle för dig att begära offerter från olika banker för att få bästa räntan och andra förmåner. 

Köpebrev - Avtalet som upprättas mellan köpare och säljare när affären fullföljts enligt köpekontraktet. Det är med köpebrevet som du som köpare söker lagfart. 

Köpekontrakt - I detta avtal anges alla villkor för fastighetsköpet. Det är den juridiskt bindande handlingen som gör att köpare och säljare inte kan dra sig ur när de undertecknat den. 

Köpeskilling - Är i svensk lagstiftning ett pris som både köpare och säljare överenskommit för ett förutbestämt objekt, som till exempel priset för ett hus eller en lägenhet. 

Lagfart - En registrering hos Lantmäteriet, som för in dig som ny ägare på fastigheten och som därmed blir beviset på att du äger fastigheten. 

Marknadsvärde - När man pratar om marknadsvärdet på en bostad avses det mest sannolika priset för bostaden på öppna marknaden. 

Pantbrev - Pantbrevet bevisar att en inteckning beviljats i en fastighet och utgör långivarens (bankens) säkerhet. 

Realisationsvinst - Den vinst som uppstår när du säljer din bostad och den vinst som du ska ta upp till beskattning. 

Revers - Den skuldförbindelse som du ingått med till exempel banken. Reversen brukar vara utformad som ett skuldebrev där ränta och amortering regleras. 

Rörlig ränta - Följer det allmänna ränteläget och är motsatsen till bunden ränta. Många avvaktar till rätt tillfälle att binda räntan, då den är som lägst och man tror att den kanske ska stiga. 

Servitut - Rätten för någon annan än fastighetsägaren att använda fastigheten. Man säger att fastigheten är belastad med ett servitut som exempelvis kan vara att en 79 granne har rätt att köra på en väg över tomten, hämta vatten, använda brygga eller liknande. Om fastigheten är belastad med ett servitut framgår det av gravationsbeviset som du kan få ut hos Lantmäteriet. 

Stämpelskatt - En skatt som du som köpare betalar i samband med köp av fastighet. Kallas också för "lagfartskostnad". 

Taxeringsvärde - Det värde på en fastighet som ligger till grund för fastighetsskatten. Taxeringsvärdet fastställs vid fastighetstaxering och ska motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde. 

Tomträtt - Innebär att man hyr marken som huset står på av kommunen. Hyran för tomten kallas för tomträttsavgäld. 

Topplån - Ett lån som man ofta tar för att täcka den del av bostadslånet som inte täcks av det så kallade bottenlånet. Ett topplån brukar utgöra någonstans mellan 10- 15 procent och har en högre risk än bottenlånet då det ofta saknar säkerhet. Nuförtiden används inte topplån på samma sätt som förr då bankerna numera inte vill låna ut mer än till 85 procent av bostadens värde. 

Undersökningsplikt - Enlig lag har köparen en plikt att undersöka husets skick i samband med husköp. Om köparen inte undersöker huset och efter köpet upptäcker ett fel som köparen kunde ha upptäckt vid en besiktning, kan inte köparen vända sig till säljaren med ett ersättningskrav. 

Upplysningsplikt - Säljaren har en skyldighet att upplysa om eventuella fel och brister som kan finnas i ett huset som ska säljas. Den som inte göra det kan bli skadeståndsskyldig i framtiden om ett fel skulle uppdagas för köparen som säljaren kände till.