en-Strandskydd och Proportionalitetsprincipen - En viktig balansgång

23/09/2023

I den svenska samhällsstrukturen är strandskyddet ett välkänt begrepp. Men det finns aspekter där det nuvarande genomförandet av strandskyddsregler inte är helt förenligt med principerna om proportionalitet. Genom att granska detta kritiska ämne kan vi påpeka vikten av att utföra en detaljerad proportionalitetsbedömning vid varje enskild prövning av dispens från strandskyddet.

Strandskyddet och dess påverkan på äganderätten

Strandskyddet, som påverkar markägarens förmåga att använda sin egen mark fullt ut, kan ses som en begränsning av nyttjanderätten utan någon form av ersättning. Detta skapar en situation där markägaren kan uppleva att deras mark blir i princip värdelös. Ur ett rättsstatligt perspektiv är detta ett problem, eftersom rätten till privat ägande och ersättning vid kränkningar är en central del av vår rättsordning.

Det är här proportionalitetsprincipen kommer in i bilden. Enligt denna princip bör inskränkningar av en individs rättigheter inte överstiga vad som är nödvändigt för att uppnå det tänkta syftet. Det betyder att vid prövning av dispens från strandskyddet bör en detaljerad bedömning göras i varje enskilt fall, där det enskilda intresset ges större vikt än vad som tidigare varit fallet.

Strandskydd och proportionalitetsprincipen: En nödvändig dialog

Det är viktigt att denna diskussion lyfts fram och att relevanta utredningar tydligt belyser hur strandskyddet påverkar det enskilda intresset. Det är nödvändigt att man respekterar det grundlagsfästa egendomsskyddet, och inte bara ser till allemansrätten som en överordnad princip.

För den enskilde markägaren är det vitalt att proportionalitetsprincipen efterföljs ordentligt och att länsstyrelser och domstolar inte underlåter att göra dessa bedömningar. För att uppnå detta måste det råda en balans där det enskilda intresset inte regelmässigt får mindre vikt än det allmänna intresset.

Proportionalitetsprincipen

Enligt Miljöbalk 7 kap 25 § ska en Intresseprövning göras vilket innebär att vid prövning av frågor om skydd av områden ska hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. 

Har du frågor kring strandskydd eller strandskyddsdispens fyll i formuläret här nedanför så kontaktar vi dig inom 24 timmar.
Eller ring oss på telefonnummer: 0704-185593


Nyckelord:

Strandskydd, proportionalitetsprincipen, egendomsskydd, äganderätt, miljölagstiftning, dispens från strandskyddet, allmänt intresse, enskilt intresse.