en-Vem är ansvarig om hästen gör sönder något?

21/05/2022

Idag är det vanligt att det inte alltid är hästens ägare som har hästen hos sig. Avtalsförhållanden som till exempel innebär att man lämnar ut sin häst på foder eller att lämna den till inridning, tävling eller på bete är vanligt förekommande. I dessa situationer uppkommer ofta frågor om vem som är ansvarig för hästen om den skadar sig eller om hästen orsakar någon skada. Om du själv har lånat en häst på foder eller lånat ut din häst så är det väl- digt viktigt att veta vad som gäller om olyckan skulle vara framme. I detta kapitel tar vi upp och försöker reda ut begreppen om vem som är ytterst ansvarig för hästen.

OM HÄSTEN GÖR SÖNDER NÅGOT

Ett vanligt senario när man håller på med hästar är att en häst biter sönder en annans hästs täcke. Då är huvudregeln att var och en ansvarar för sitt då hästsporten är vad man kallar en högrisksport. I dessa fall kan det vara svårt att kräva hästens ägare på ersättning för det sönderbitna täcket. Efter- som man låtit sin häst gå i hage med andra hästar så har man enligt skade- ståndslagen samtyckt till en högriskaktivitet. Självfallet finns det även här undantag även om det är mycket ovanligt. Om man står i samma hage som en häst som biter sönder andra hästars täcken eller i allmänhet är mycket bråkig så är det bättre att försöka få en egen hage istället för att diskutera skadestånd med hästens ägare.

Hästsporten kan liknas vid ishockey som också är en sport där mycket skador förekommer. Ishockeyspelare som råkar ut för skador som söndrig utrustning eller hjärnskakning stämmer inte varandra på skadestånd efter- som de har samtyckt till att delta i en så kallad högrisksport.

Om en häst är utlämnad för tävling till en ryttare och hästen orsakar skada som beror på att ryttaren har varit slarvig är ryttaren skadestånds- skyldig. Den som har hästen hos sig och kan påverka skadeläget är också ansvarig för skadan. Det skulle inte vara direkt rättvist om du som ägare hade behövt betala skadestånd för att personen som du hade lämnat din häst hos inte skötte sig.

FODERVÄRDS/TRÄNARES SKADESTÅNDSSKYLDIGHET

Vid skador som åstadkoms av en häst, som står under tillsyn av en annan person än ägaren, har denne person i stort sett samma skadeståndsansvar som hästens ägare. Det innebär att om man kan visa att skadan, som hästen orsakat, berott på att den som har hand om hästen har varit vårdslös, kan den som blivit drabbad av skadan få skadestånd. I de fall som någon har rätt till skadestånd är det personen som har hästen i sin besittning som blir skadeståndsskyldig. Med andra ord så spelar det ingen roll om det är ägaren eller exempelvis beridaren som har hästen hos sig.

Om en häst är utlämnad för tävling till en ryttare och hästen orsakar skada som beror på att ryttaren har varit slarvig är ryttaren skadestånds- skyldig. Den som har hästen hos sig och kan påverka skadeläget är också ansvarig för skadan. Det skulle inte vara direkt rättvist om du som ägare hade behövt betala skadestånd för att personen som du hade lämnat din häst hos inte skötte sig.

SKADOR PÅ HÄSTEN

Tyvärr är det inte helt ovanligt att hästen skadar sig när den är bortlämnad till en ny ryttare, fodervärd eller tränare. Då hästen i många fall tränas/rids på ett sätt som den inte har blivit tränad/riden på tidigare. I de fall väcks ofta många frågor om vem som har ansvaret för hästen.

I de här situationerna är det viktigt att man har skrivit ett avtal som reglerar vad som händer och gäller om hästen skadar sig. Exempel på sådana avtal kan du hitta längre fram i boken för att undvika framtida tvister. Den som har hand om en annan persons häst blir enligt lag skyldig att ersätta ägaren om denne genom att vara oförsiktig har orsakat hästen skada. I de fall skadan beror på en olyckshändelse blir i regel inte den personen som har hand om hästen skyldig att ersätta skadan. Ett strängt vårdansvar före- ligger för den som tar hand om hästen. Det innebär i princip att den som hade hand om hästen när skadan uppstod måste bevisa att skadan inte har uppkommit på grund av att denne varit slarvig. Personen som har hästen hos sig blir med andra ord skyldig att ersätta skadan om denne inte kan bevisa att det var en olyckshändelse.

När skador uppkommer är det extra viktigt för både ägaren och den som har hästen hos sig att hästen är ordentligt försäkrad.

Om en häst är utlämnad för tävling till en ryttare och hästen orsakar skada som beror på att ryttaren har varit slarvig är ryttaren skadestånds- skyldig. Den som har hästen hos sig och kan påverka skadeläget är också ansvarig för skadan. Det skulle inte vara direkt rättvist om du som ägare hade behövt betala skadestånd för att personen som du hade lämnat din häst hos inte skötte sig.

Om en häst är utlämnad för tävling till en ryttare och hästen orsakar skada som beror på att ryttaren har varit slarvig är ryttaren skadestånds- skyldig. Den som har hästen hos sig och kan påverka skadeläget är också ansvarig för skadan. Det skulle inte vara direkt rättvist om du som ägare hade behövt betala skadestånd för att personen som du hade lämnat din häst hos inte skötte sig.

EXEMPEL 1

Juridiskt ansvar vid hingstattack

Helenas sto blev attackerad av en hingst när hon var ute och red. Hingsten betäckte stoet och sadeln som Helena red i blev allvarligt skadad. Tydligen hade hingsten slitit sig från ägaren när denne skulle ta in hingsten från hagen. Helenas sto var dessutom brunstig vid tillfället då hingsten försökte betäcka henne. Därför har Helena varit i kontakt med en veterinär för att kolla upp så att inte hennes sto har blivit dräktigt. Veterinären gjorde då ett ultraljud för att kunna utesluta att stoet inte hade blivit dräktigt. Helena undrar nu om hon kan kräva hingsten ägare på pengar för veterinärundersökningen och sadeln.

Som hingstägare har du ett utökat ansvar att hålla koll på din häst eftersom det är större risker att hantera hingstar. Enligt huvudregeln är det hingstens ägare som är ansvarig för de skador som hingsten orsakar. Det finns vissa undantag, men eftersom det är en större risk att hantera hingstar än andra hästar ligger det ett mycket större ansvar på den som hanterar hingsten.

Helena bör så fort som möjligt kontakta hingstens ägare och berätta om skadorna och att hon vill ha ersättning för dessa.

I detta fallet så borde Helena självklart ha rätt till ersättning för veterinärvården och sadeln. Helena bör även ha rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst (om hon varit tvungen att åka när hon skulle arbetat) och ersättning för resan till veterinären. Men däremot är det viktigt att Helena tänker på att begränsa skadan och bara begära ersättning för skäliga kostnader. Vad som är skäligt kan vara svårt att sätta en exakt siffra på eftersom det varierar från fall till fall.

EXEMPEL 2

Vem bör betala för ett förstört täcke?

Hugo har sin häst inackorderad på en ridskola. I hyran som han betalar ingår in­ och utsläpp samt kvällsfordring. En kväll lyckades en häst ta sig ut ur sin box med följd av att denne rev ner täcken som hängde på de andra boxdörrarna. Hästen har både bitit och trampat på Hugos hästs täcke som nu är helt förstört. Hugo undrar om han kan få ersättning för täcket och vem som i så fall ska ersätta Hugo, är det ridskolan eller hästens ägare.

I alla dessa situationer så är det viktigt att se till om man ett uppstallningsavtal som reglerar frågor som dessa. Om situationer som dessa inte är reglerade i avtalet så gäller skade- ståndslagen. I skadeståndslagen står det att om man av vårdslöshet eller med vilja orsakar skador på saker så ska man ersätta dessa. Därför får man i detta fallet ställa sig frågan om man kan anse att det är vårdslöst att inte stänga boxdörren ordentligt. Kan det även tänkas att hästen har lyckats ta sig ut själv trots att boxdörren var stängd. Man får göra en bedömning i det enskilda fallet utifrån den situation som föreligger.

Det bästa som Hugo kan göra är att vända sig till stallägaren och berätta att hans täcke är förstört för att denne inte hade stängt dörren ordentligt och att Hugo därför vill ha ersättning för täcket. Eftersom det gäller så lite pengar så är det inte många som i detta fall skulle vända sig till domstol om de inte kommer överens. Om domstolen då skulle anse att stallägaren har varit vårdslös ska stallägaren ersätta täcket.

Den ersättning man har rätt till är inte priset av vad ett nytt täcke kostar utan ställning tas till hur gammalt täcket är. Därför kan Hugo i ett sådant fall inte räkna med att få inköpspriset ersatt av stallägaren eftersom täcket var begagnat. Hugo skulle därför även kunna vända sig till stallägaren och be att få ersättning för en lagning av täcket.

Om en häst är utlämnad för tävling till en ryttare och hästen orsakar skada som beror på att ryttaren har varit slarvig är ryttaren skadestånds- skyldig. Den som har hästen hos sig och kan påverka skadeläget är också ansvarig för skadan. Det skulle inte vara direkt rättvist om du som ägare hade behövt betala skadestånd för att personen som du hade lämnat din häst hos inte skötte sig.

Om en häst är utlämnad för tävling till en ryttare och hästen orsakar skada som beror på att ryttaren har varit slarvig är ryttaren skadestånds- skyldig. Den som har hästen hos sig och kan påverka skadeläget är också ansvarig för skadan. Det skulle inte vara direkt rättvist om du som ägare hade behövt betala skadestånd för att personen som du hade lämnat din häst hos inte skötte sig.

EXEMPEL 3

Kan man bli ersättningsskyldig om ens häst har haft mask

Ida har precis gjort ett odlingsprov och fått reda på att hennes ponny har blodmask. Veterinären har sagt att blodmasken kan överleva ett år i hagen efter att den har läm­ nat sitt värddjur. Nu vill stallägaren att Ida ska betala för sanering av hagar, täckprov på de andra hästarna i stallet och avmaskning för de hästar som har gått tillsammans med Idas ponny. Ida undrar om hon måste betala detta eller vad hon ska göra.

Det första som man får ta ställning till är om det verkligen är Idas häst som har tagit med sig blodmasken till stallet. Kan stallägaren verkligen helt ute- sluta att blodmasken inte har funnits där tidigare? Ett senario skulle kunna vara att Idas ponny har sämre immunförsvar och därför blivit smittad. Där- för är det svårt att se att Ida skulle kunna bli skyldig att ersätta saneringen av hagar. Ida har ju därtill fått informationen att blodmasken kan överleva ett år i exempelvis en hage efter att den har lämnat sitt värddjur. Idas ponny kan därför ha blivit smittad av en annan häst som burit på blodmasken tidigare. Om det är så att Idas ponny skulle kunna ha blivit smittad och att det är en annan häst som har fört smittan vidare ska Ida inte betala någon ersättning för några kostnader. Istället kanske Ida till och med själv har rätt att få sina kostnader ersatta.

Om Ida har avmaskat ponnyn och tagit träckprov som resten av hästarna i stallet så kan man inte anse att Ida har varit vårdslös och därför kan hon inte heller bli ersättningsskyldig. För att undvika liknande situationer så kan det vara bra att tänka på att alltid avmaska och lämna träckprov innan man flyttar sin häst till ett nytt stall. Man kan även ta ställning till om det är nödvändigt att sanera hagarna eller om det räcker med avmaskning och täckprov. Om det är Idas ponny som har fört smittan till stallet ska Ida inte behöva betala något mer än nödvändiga kostnader. Så det första som Ida ska göra är att försöka ta reda på när hennes ponny blev smittad. Därefter ska Ida kontakta en veterinär för att få information om hur man ska gå tillväga för att bli av med smittan. Ida ska bara betala för den skada som blod- masken medfört om det är hennes ponny som smittat de andra hästarna.

Har du några frågor eller funderingar kring detta eller något annat så tveka inte att kontakta oss kostnadsfritt.