en-Vilka omfattas av begreppet ”Sambo” och omfattas ditt förhållande av sambolagen?

19/07/2022

Vad definierar sambo och hur vet ni vad som gäller just för er?

Sambo anses ni vara enligt sambolagens definition om ni är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och ni har gemensamt hushåll. Det spelar ingen roll om ni är av samma eller olika kön, däremot får ingen av er vara gift. Ett samboförhållande uppstår när ni flyttar ihop som sambo och det inte rör sig om en alltför kortvarig förbindelse. När man pratar om att det inte ska ha varit en alltför kort förbindelse är ett riktmärke att ni ska ha bott ihop i cirka sex månader för att lagens regler ska bli tillämpliga på ert förhållande.

För att sambolagen ska vara tillämplig ska ni alltså ha bott ihop och ni ska ha haft en gemensam permanentbostad. Ni kan mot bakgrund av detta även ha haft varsin egen bostad därutöver, men ert huvudsakliga boende ska ha varit i den gemensamma bostaden. Vart ni är folkbokförda kan fungera som bevis angående boendet men det behöver inte vara avgörande. Men i allmänhet har de flesta sambor en gemensam folkbokföringsadress. Sambolagen ställer även krav på att ni ska ha ett parförhållande och är därför inte tillämplig på två kompisar eller släktingar som bor ihop. Att man lever i ett parförhållande innebär att ni ska vara tillsammans i ett heterosexuellt eller homosexuellt förhållande. Det avses således att det i förhållandet normalt ingår sexuellt samliv.

Har du fler frågor använd formuläret vi svarar inom 2 timmar. 

Eller ring oss på +46(0)704-185593, klicka på länken för att ringa med mobilen.


Utöver dessa kriterier krävs det ytterligare att ni har haft gemensamt hushåll. Med gemensamt hushåll menas att ni har samarbete i vardagliga sysslor, och ett visst mått av ekonomisk gemenskap eller i alla fall ett ekonomiskt samarbete. Därför kommer vi även i detta kapitel att gå igenom vad som gäller rent ekonomiskt er emellan och hur ni kan lösa det praktiska med er ekonomi.

Om ni har varit sambo under en tid och ni lever ihop i en kärleksrelation vilket innebär att sambolagens regler kommer att vara tillämpliga på er relation så upphör inte lagens regler att gälla bara för att till exempel en av er skulle börja studera eller arbeta på en annan ort och att ert gemensamma boende av den anledningen begränsas. Så då kan det vara bra att känna till att för det fall någon av er gör detta så kan sambolagens regler fortfarande vara tillämplig på ert förhållande.

Vad säger lagen: Med sambor menas två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och som har gemensamt hushåll.

Tre kriterier ska vara uppfyllda för att man ska anses vara sambo enligt sambolagen och för att dessa bestämmelser ska vara tillämpliga på ert förhållande:

 • Ni ska ha bott tillsammans stadigvarande. Det ska med andra ord inte vara en alltför kort förbindelse.
 • Ni ska ha bott tillsammans i ett parförhållande. Alltså ska ni bo tillsammans i ett förhållande där sexuellt samliv normalt ingår.
 • Ni ska ha haft ett gemensamt hushåll, vilket innebär att ni delar både på sysslor och utgifter.
Sambo
Sambo

Vad gäller under samboförhållandet?

Vad gäller då under förhållandet för dig som sambo när det kommer till era tillgångar och skulder. Huvudregeln är att ni under ert samboförhållande själva äger och sköter er egendom och ansvarar för era skulder. Precis som för gifta finns det vissa inskränkningar i en sambos möjligheter och rättigheter att förfoga över sin egendom, detta kan till exempel vara att en sambo inte får mot den andres vilja sälja, ge bort eller pantsätta eller hyra ut ert gemensamma bostad och bohag.

Om ni bor i en fastighet där bara en av er står som lagfaren ägare (eller innehar har på tomträtt) så kan ni om ni önskar göra en anmälan till Lantmäteriet för att teckna över fastigheten till ett gemensam bostad. Om ni har en tomträtt så innebär det att ni får använda en tomt på i princip samma sätt som om ni var fastighetsägare, men mot en årlig avgift. Som tomträttshavare kan ni därför fritt sälja tomträtten till någon annan. Genom att teckna fastigheten som en gemensam bostad kan ni skydda er även i samband med att ni ska separera för att skydda den ena parterna. Men också som ett skydd för att den som står som ägare inte ska kunna sälja eller pantsätta fastigheten/huset mot den andra personens vilja.

När har ett samboförhållande upphörts?

Vad gäller då för dig som sambo när ert samboförhållande ska upphöra?

Ett samboförhållande kan upphöra på flera olika sätt till exempel om ni eller någon av er skulle gifta sig, om ni flyttar isär eller om någon av er dör. För det fall att någon av er skulle vända er till tingsrätten för att få hjälp med att göra en bodelning, för det fall ni inte är överens eller om en av er vill ha rätt att få bo kvar i er gemensamma bostad som ingår i en bodelning så anses ert samboförhållande upphört genom denna ansökan till tingsrätten. Även för det fall någon av er skulle väcka talan om att få överta en gemensam bostad som inte ingår i bodelningen anses samboförhållandet ha upphört. När ett samboförhållande upphör ska viss egendom som kallas för samboegendom, delas mellan er. Förenklat så ska denna så kallade samboegendom delas lika er emellan sedan skulder räknats av. Men mer om bodelningsprocessen längre fram.

Sambo
Sambo

Samboegendom

Vilken egendom är det då som omfattas vid en separation? Sambolagen reglerar bara vad som gäller avseende er gemensamma bostad och gemensamma bohag om detta har införskaffats av er för gemensam användning. Undantag från den typen av egendom görs därför vid en bodelning om en av er har fått saker i gåva, arv eller ni har fått något genom ett testamente med villkor om att det ska vara mottagarens enskilda egendom. Men saker som ni har fått i gåva, arv eller testamente kan anses vara samboegendom om den av er som fick sakerna inte fick dem med villkoret att det skulle vara er enskilda egendom.

Det som avses vara gemensam bostad är permanentbostaden och det oavsett om det är en villa, radhus eller lägenhet. Det som kallas för bohaget innefattar allt som normalt tillhör ett hem som möbler, köksredskap, lösöre och hushållsmaskiner.

En av de största skillnaderna vid en bodelning mellan att vara gift eller sambo är att sambolagen är inte tillämpas på andra typer av egendom och omfattar därmed inte pengar, bilar, sommarstugor, båtar eller aktier. Den typen av egendom kommer inte att tas upp i er bodelning utan den av er som äger den egendomen kommer att behålla den även efter er separation. Sambolagen reglerar endast vad som ska gälla med er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag. Men något som är viktigt att känna till är att till detta räknas vad ni har förvärvat för gemensam användning, oavsett om det endast är en av er som har betalat. Avgörande är istället om egendomen när den köptes var tänkt att användas av er gemensamt. Det innebär att om du köper en TV till er gemensamma bostad så kommer det att räknas som samboegendom.

Om någon av er ägde egendom som till exempel en soffa innan samboförhållandet och därmed inte köpte den för att ni skulle använda den gemensamt så omfattas inte soffan eller liknande egendom av sambolagen och då ska den inte heller ingå i en bodelning. Saker som används för fritidsändamål som till exempel golfklubbor, skidor med mera omfattas inte heller av sambolagen och ska inte ingå i er bodelning vid en separation.

Därför är det viktigt att redan när man flyttar ihop att tänka på vilken typ av egendom som enligt lag kommer anses vara er gemensamma egendom och som då kommer att delas er emellan vid en bodelning. Om man vill dela på alla saker som man har köpt under samboförhållandet så är det därför viktigt att man i det inledande skedet av förhållandet eller under förhållandets gång avtalar om detta. I ett avtal kan ni bestämma vad ni vill och inte vill dela på. Sambolagens regler kommer att bli tillämpliga för det fall ni inte har avtalat om något i ett så kallat samboavtal. För det fall ni är överens vid separationen om att ni vill dela på saker som enligt lag egentligen inte skulle ingå så finns det såklart inget som hindrar er från detta. Vill ni dela på värdet av sommarstugan, bilen eller båten så är detta upp till er men inget som ni enligt lag kommer att ha rätt att kräva av varandra.

En av de vanligaste situationerna jag möter på banken är personer som ska skaffa sitt första gemensamma boende och bli sambon. Det finns vissa återkommande faktor är skillnaden i hur stort kapital som man tar med sig in i det gemensamma boendet/bostadsköpet. Den ena av parterna har en större kontantinsats till exempel på grund av att personen tidigare har sålt ett boende eller har fått ekonomiskt hjälp av sina föräldrar med en större summa pengar inför bostadsköpet.

Det som är viktigt att känna till både innan man blir sambo men också om du läser den här boken för att du går i tankar att separera eller är mitt uppe i det är nämligen följande:

Om du går in med en större kapital och kontantinsats när ni tillsammans köper ett gemensamt boende så krävs det att det finns ett skuldebrev er i mellan. När ni som sambon köper ett hus eller en bostadsrätt så är det vanligaste en 50 procent fördelning av vem som äger bostaden men också på huslånet. Att då ha en person som gått in med en större insats kan kännas som den rätta handlingen men det kan leda till en stor orättvisa om ni sen skiljs åt som ovänner. Om den som betalat in en större kontantinsats eller gått in med en större andel kapital ska få tillbaka sina pengar i en bodelning krävs det att ni har skrivit ett samboavtal och ett skuldebrev. Det är alltså viktigt att ha både skuldebrev och ett samboavtal när ni inte är gifta.

Skuldebrevet i detta fall är det dokument som reglerar skulden mellan er men att enbart ha ett skuldebrev är inte tillräckligt på grund av att egendom där inga samboavtal finns ska delas lika. I de situationer där ni går in med olika insatser räcker det inte att bara skriva ett samboavtal för hur bostaden ska fördelas. Anledningen till detta är att det enligt sambolagen inte är lagligt att avtala omfördelningar i framtiden som sambon.

Sambo
Sambo

Övertagande av den andres bostad

Som nämnts ovan så ska er gemensamma bostad ingå vid en bodelning förutsatt att det är er permanenta bostad och att den har införskaffats för att användas av er gemensamt. Vid bodelning av bostaden så är tanken att man ska eftersträva att den sambon som bäst behöver bostaden ska få behålla den. Om en av er hade en bostad innan ni träffades som den andra parten flyttade in i så ska denna som huvudregel inte ingå i en bodelning. Även i fall där den gemensamma bostaden egentligen inte är samboegendom så finns en trygghetsregel. Det kan alltså finnas undantag när det gäller en sambos rätt att överta en bostad som egentligen inte ska ingå i en bodelning. Vi börjar med att klargöra vad som gäller avseende rätten att överta en bostad som är samboegendom men som tillhör den andra sambon. I de fallen får man göra en skälighetsbedömning. Huvudregeln vid en bodelning är att man har rätt att behålla det som är ens eget av samboegendomen. För att uppnå likadelning så har man istället rätt att ersätta den andra med pengar istället för egendom. För att få ta över en bostad som ingår i bodelningen måste det alltså bedömas som skäligt.

Men det finns även regler om vad som ska gälla för en bostad som inte är förvärvad gemensamt och som egentligen inte ska ingå i bodelningen. Då kan med andra ord den sambon som inte äger eller står på bostaden och som inte är samboegendom, med andra ord bostaden är inte införskaffad för att användas av er gemensamt, ändå ha rätt att ta över den. Denna särskilda så kallade övertaganderätt gäller endast hyresrätter och bostadsrätter och alltså inte villor eller radhus. Därtill är denna regeln tvingande och går inte att avtala bort i ett samboavtal. Vad ett samboavtal är och vad som är tänkt med det kan du läsa mer om längre fram i kapitlet. Rätten att överta en bostad som inte ska ingå i bodelningen tillkommer den sambon som får anses ha störst behov av bostaden och att övertagandet i övrigt kan anses skäligt. Det vanligaste när man pratar om "störst behov" av bostaden är att den som ska bo kvar med barnen. Om ni inte har barn tillsammans gäller övertaganderätten endast om så kallade synnerliga skäl talar för det. Att synnerliga skäl ska föreligga innebär att det ska till extra omständigheter som talar för att den andra sambon ändå ska har rätt att ta över lägenheten. Ett sådant skäl skulle kunna vara att kvinnan som vill överta lägenheten är gravid. Om bostaden inte ingår i bodelningen kan den andra sambon ändå ha rätt att ta över bostaden om samborna har barn och det får anses skäligt. För det fall bostaden inte ska ingå i bodelningen och ni inte har något/några barn tillsammans krävs synnerliga skäl för att sambo ska ha rätt till övertagande av bostaden.

Vad ska man då göra om man vill överta den andra sambons lägenhet som har varit er gemensamma bostad men inte är samboegendom. För att förtydliga vilken typ av bostad det rör sig om så har du förmodligen flyttat in hos din sambo som hade lägenheten innan ni träffades. Detta får i alla fall anses vara det vanligaste scenariot. Om du vill ta över den lägenheten så ska du begära detta inom ett år från det att samboförhållandet upphörde eller om du redan har flyttat från bostaden inom tre månader. För det fall man vill framställa ett sådant krav är det viktigt att känna till att den övertagande sambon ska betala fullt pris för bostadsrätten. Om det är en hyreslägenhet som ni har bott i ska ingen ersättning i samband med övertagandet lämnas då det är straffbelagt att överlåta en hyresrätt mot ersättning. Som jurist får ofta frågor om detta avseende att den ena sambon kräver att bli utköp ur hyresrätten och då kan det vara bra att känna till att det är straffbart och att du kan ha rätt att ta över den ändå rent juridiskt.

Sammanfattning:

 • Huvudregel är att en bostad som inte inskaffats gemensamt men som ändå används för gemensamt bruk inte ska ingå i bodelningen.
 • Även om bostaden inte ska ingå i bodelningen kan den sambon som bäst behöver bostaden få överta bostaden förutsatt att det är en bostadsrätt eller hyresrätt.
 • Har samborna inte barn krävs det mycket starka skäl för att sambon ska få överta bostaden.
 • Den som ska överta bostadsrätten måste betala full ersättning för bostadens värde.
 • Sambor kan inte avtala bort denna rätten då den är tvingande enligt lag.
 • Den sambo som vill överta bostaden måste begära det inom ett år.
 • Om sambon har flyttat ut från bostaden, måste begäran göras inom tre månader därefter.
 • Tidsfristen på ett år gäller inte i de fall då den sambon som står på bostaden dör och den efterlevande sambon bor kvar i lägenheten.


Om du har några frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att kontakta oss kostnadsfritt på:

E: info@treschowpartner.se

M: 0704-185593