Definitionen av fastigheter

Vad är definitionen av fastigheter?

Vad som är definitionen av fastighet regleras i första paragrafen första kapitlet i jordabalken. Där står följande;

1 kap. Fastighet och dess gränser

1 § Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser.

Sämjedelning är utan verkan. Lag (2003:626).

Enligt jordabalkens första kapitel och första paragraf så fastställs att fast egendom är jord och att den är indelad i fastigheter. Fastighetens gränser bestäms av lantmäteriet efter en lantmäteriförrättning. Fastigheter kan genomgå olika fastighetstransaktioner. Exempel på fastighetstransaktioner är att fastighetsägaren kan sälja fastigheten, upplåta fastigheten med en nyttjanderätt som exempelvis arrende, servitut eller hyra.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra advokater på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal