Vad räknas som tillbehör till fastighet

Vad räknas som tillbehör till fastighet?

Till fastigheten kan tillhöra lös egendom som klassas som fastighetstillbehör. Vad som räknas som fastighetstillbehör regleras i 2 kapitlet i jordabalken. Vid försäljning och köp av fastighet kan det vara bra att känna till vad som är lösa saker och därför inte ingår i fastighetsköpet, om man inte särskilt avtalat om det, samt vad som är fastighetstillbehör. För en utomstående person ska fastigheten och fastighetstillbehör ses som en enhet. Som köpare köper du enbart det som tillhör fastigheten och de lösa sakerna tar en säljare med sig.

Fastighetstillbehör delas in i tre olika kategorier som, egentliga fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör.

Egentliga fastighetstillbehör

De egentliga fastighetstillbehören regleras i 2 kapitlet 1 § jordabalken.

1 § Till en fastighet hörbyggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, på rot stående träd och andra växter, naturlig gödsel. Till en fastighet hör även en sådan byggnad eller annan anläggning som är uppförd utanför fastigheten, om den är avsedd för stadigvarande bruk vid utövandet av ett servitut till förmån för fastigheten och inte hör till den fastighet där den finns. Detsamma gäller i fråga om en ledning eller annan anordning för vilken ledningsrätt har beviljats, om det vid en förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) har förordnats att rätten skall höra till fastigheten. Lag (2006:42).

För att förklara att det ibland kan vara svårt att veta om det är ett fastighetstillbehör kan man tänka sig att ett byggföretag i samband med ett arbete på fastigheten ställer en arbetsbod på fastigheten. Är den då fastighetstillbehör? Eftersom den inte är tänkt att alltid användas utan endast under byggtiden så är den inte att anse som fastighetstillbehör. Om boden istället skulle vara en vedbod så anses den vara fastighetstillbehör.

Byggnadstillbehör

Vad som enligt jordabalken anses som byggnadstillbehör regleras i 2 kap 2 §.

2 § Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna, såsom fast avbalkning, hiss, ledstång, ledning för vatten, värme, ljus eller annat med kranar, kontakter och annan sådan utrustning, värmepanna, element till värmeledning, kamin, kakelugn, innanfönster, markis, brandredskap, civilförsvarsmateriel och nyckel. I enlighet med vad som sägs i första stycket hör därjämte i regel till byggnad, såvitt angår

  1. bostad: badkar och annan sanitetsanläggning, spis, värmeskåp och kylskåp samt maskin för tvätt eller mangling,
  2. butikslokal: hylla, disk och skyltfönsteranordning,
  3. samlingslokal: estrad och sittplatsanordning,
  4. ekonomibyggnad till jordbruk: anordning för utfodring av djur och anläggning för maskinmjölkning,
  5. fabrikslokal: kylsystem och fläktmaskiner.

Reservdel och dubblett till föremål som avses i första eller andra stycket hör ej till byggnaden. Om olika delar av en byggnad hör till skilda fastigheter, hör ett sådant föremål som avses i första eller andra stycket till den del av byggnaden där det finns. Lag (2003:626).

Industritillbehör

Industritillbehör i sin tur reglerar vad som tillhör en fastighet som används för industriell verksamhet. Definitionen av industritillbehör finns i 2 kap 3 § jordabalken.

3 § Till fastighet som helt eller delvis är inrättad för industriell verksamhet hör, utöver vad som följer av 1 och 2 §§, maskiner och annan utrustning som tillförts fastigheten för att användas i verksamheten huvudsakligen på denna. Sådan egendom hör dock inte till fastigheten, om ägaren har avgett förklaring härom och förklaringen är inskriven i fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt 24 kap. Fordon, kontorsutrustning och handverktyg hör inte i något fall till fastigheten. Lag (2000:226).

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra advokater på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal