Vad är affärsjuridik

Vad är affärsjuridik?

Som advokat får man ofta frågan vad det innebär att arbeta med affärsjuridik och vad affärsjuridik är. Ett enkelt svar på frågan är att affärsjuridik är alla lagar och regler som juridiskt rör ett företag. När det gäller lagar och regler som berör företag emellan, privatpersoner emellan eller mellan företag och privatpersoner så kallas detta för civilrätt.

Den offentliga rätten handlar istället om rättsförhållandet mellan företag eller privatpersoner och staten. Inom dessa områden räknas ofta förvaltningsrätten och straffrätten.

Affärsjuridiken omfattar vanligtvis följande rättsområden:

- Arbetsrätt: Är den del av lagarna som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och de anställda. Exempel på lagar är arbetsmiljölagen, arbetstidslagen, diskrimineringslagen, förtroendemannalagen, föräldraledighetslagen och lagen om anställningsskydd (LAS). Vanliga juridiska frågor rör avsked eller uppsägningar samt frågor som rör kollektivavtal.

- Avtalsrätt: Avser de reglerna som rör huruvida ett avtal kommit till stånd och om det kan anses ogiltigt samt hur ett avtal ska tolkas. Regler som reglerar detta är bland annat avtalslagen.

- Associationsrätt; Reglerar de frågor som har bolag att göra som till exempel aktiebolag, enklabolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och ideella föreningar. Frågor som kan uppstå rör exempelvis bildande av aktiebolag, bolagsordning, styrelse, bolagsstämma, nyemission av aktier med mera.

- Entreprenadrätt: Entreprenadrätten bygger på avtal med fokus på entreprenadavtal mellan näringsidkare som AB 04 och ABT 06, konsultavtal som ABK 09 samt entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument såsom hantverkarformuläret 18 och konsumenttjänstlagen.

- Fastighetsrätt: Avser de frågor som rör avstyckning, arrende, bildande, överlåtelse och upplåtelse av fastigheter. Lagar på det området är bland annat jordabalken och hyreslagen som finns i 12 kap jordabalken, miljöbalken och plan- och bygglag (PBL).

- Företagsbeskattning: Inom företagsbeskattning regleras bland annat frågor som avdragsgilla utgifter, periodiseringsfonder, koncernbidrag, utdelning med mera. I inkomslagen regleras en stor del av dessa frågor.

- Företagsöverlåtelser: Som ofta benämns M&A (mergers and acquisition) innebär att ett företag säljs antingen genom att företagets aktier säljs eller att inkråmet säljs. Inför en försäljning är det vanligt att köparen gör en så kallad due diligence som innebär att köparen noggrant undersöker köpet av företaget.

- Skadeståndsrätt: Regler om skadestånd finns i en mängd olika lagar men om inget specifikt är reglerat eller avtalat så utgår man främst från skadeståndslagens bestämmelser. Där regleras bland annat en arbetsgivares så kallade principalansvar.

- Immaterialrätt: Inom immaterialrätten regleras rätten till exempelvis varumärken och mönster, patent och upphovsrätten till konstnärliga och litterära verk.

- Marknadsrätt: Under det området regleras bland annat hur en näringsidkare ska bete sig i sin verksamhet mot konsumenter och andra näringsidkare. Relevanta regler är exempelvis konkurrenslagen, marknadsföringslagen och konsumentlagarna.

- Miljörätt: I miljöbalken så återfinns mycket regler avseende miljöfarlig verksamhet, miljökonsekvensbeskrivningar och bestämmelser om tillsyn och tillstånd.

- Rekonstruktion och insolvens: De lagar som reglerar rekonstruktion och insolvens är exempelvis lagarna om företagsrekonstruktion, konkurslagen och skuldsaneringslagen.

- Offentlig upphandling: Avser köp av varor och tjänster som offentliga aktörer ska köpa och hur de ska gå tillväga regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

- Tvistlösning: Som även kallas processrätt som innebär att en tvist kan lösas enligt förhandling i domstol eller i ett skiljeförfarande. antingen kan lösas genom medling och förhandling, domstolsförfarande eller skiljedomsförfarande.

Affärsjuridik är med andra ord ett samlingsbegrepp för en mängd olika lagar och regler som är tillämpliga i olika situationer och vid frågor som kan uppstå i affärsjuridiska sammanhang.

Har du en juridisk fråga? I så fall får du gärna kontakta oss för en inledande kostnadsfri konsultation. Du hittar våra kontaktuppgifter under fliken kontakt.

Om du föredrar så kan du välja att fylla i vårt formulär så återkommer en jurist med just den kompetens som ditt ärende kräver. Varmt välkommen att kontakta oss.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra advokater på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal