Bygglov

Bygglov krävs för att

För att uppföra en ny byggnad, utöka en befintlig byggnad, eller genomföra vissa andra ändringar krävs vanligtvis bygglov. Även installation av plank eller murar och uppläggning av material på tomten kan kräva bygglov. I vissa fall kan en anmälan vara nödvändig även utan krav på bygglov. Kontakta din kommun för att få reda på vilka regler som gäller för ditt byggprojekt.

Bygglovsbefriade åtgärder

Nedan beskriver vi kort ett antal byggåtgärder som är befriade från bygglov.

Avstånd till tomtgräns

Åtgärder som inte kräver bygglov men eventuellt en anmälan, får inte utföras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen utan godkännande från berörda grannar. Detta godkännande bör dokumenteras skriftligt.

För fastigheter utanför detaljplan kan du tillåtas att göra mindre tillbyggnader eller uppföra nya komplementbyggnader som garage, gäststugor och växthus utan bygglov. Det gäller även för uppförande av murar och plank.

När bygglov eller anmälan inte krävs

Uteplats 

Direkt anslutet till ditt bostadshus kan du utan bygglov inrätta en uteplats avskärmad med mur eller plank inom en radie av 3,6 meter från huset. Dessa får dock inte överstiga 1,8 meter i höjd. 

Skärmtak 

Det är också möjligt att utan bygglov uppföra skärmtak över uteplatser eller entréer, förutsatt att de sammanlagda inte överskrider 15 kvadratmeter. 

Friggebod 

Nära ditt bostadshus kan du ställa upp en eller flera friggebodar utan bygglov. 

Fasadändringar 

Utan bygglov kan du måla om, byta fasadbeklädnad eller takmaterial. Dock får dessa åtgärder inte förändra byggnadens eller områdets karaktär avsevärt. För sådana förändringar krävs bygglov. 

När anmälan krävs men inte bygglov 

Attefallshus 

Du kan bygga attefallshus på din tomt utan bygglov, men du måste först anmäla och få ett startbesked från byggnadsnämnden. 

Tillbyggnad högst 15 kvadratmeter 

Tillåtna tillbyggnader för en- och tvåbostadshus får inte överstiga 15 kvadratmeter och måste anmälas innan bygget påbörjas.

Takkupor 

Det är tillåtet att installera upp till två takkupor på en- och tvåbostadshus under förutsättning att en anmälan görs.

Inreda ytterligare en bostad 

Det är möjligt att inreda en ytterligare bostad i ett enbostadshus utan bygglov om inga yttre förändringar görs. En anmälan måste dock göras.

Tillbyggnader och komplementbyggnader utanför detaljplan 

På fastigheter utanför detaljplan kan mindre tillbyggnader och nya fristående byggnader ofta uppföras utan bygglov. 

Avgifter 

För beslut om start- och slutbesked samt andra tjänster tar byggnadsnämnden ut en avgift. Kontakta din kommun för att få information om aktuella avgifter.

Vem gör vad när en åtgärd kräver anmälan 

Kommunen och dess byggnadsnämnd prövar om din planerade åtgärd följer gällande lagar och regler och ger startbesked.

Du som skickar in en anmälan 

Du är ansvarig för att tillhandahålla alla nödvändiga handlingar till byggnadsnämnden och får inte starta bygget innan du har mottagit ett startbesked. Slutbesked krävs innan bygget kan tas i bruk.Vill du veta mer? Kontakta någon av våra advokater på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal