Dolda fel i hus

Dolda fel i hus

Säljarens ansvar vid husköp

Säljarens ansvar för dolda fel kvarstår i tio år från tillträdesdagen, och köparen måste reklamera felet inom skälig tid efter att det upptäckts eller borde ha upptäckts. Säljaren kan dock inte åberopa köparens bristande undersökning om säljaren känt till felet men inte informerat köparen. Om säljaren har varit försumlig eller fastigheten inte stämmer överens med vad som utlovats, kan köparen ha rätt till skadestånd 3.3. 

Med andra ord om huset har dolda fel som säljaren ansvarar för kan en köpare kräva avdrag på priset eller häva köpet om felet är väsentligt. Köparen kan även kräva skadestånd om säljaren gjort en utfästelse eller varit försumlig.

Köparens ansvar vid husköp

Köparens undersökningsplikt vid köp av fastighet är omfattande och innebär att köparen bär ett stort eget ansvar för att upptäcka eventuella fel 1.2. Enligt 4 kap. 19 § andra stycket Jordabalken (JB) får köparen inte åberopa fel som borde ha upptäckts vid en adekvat undersökning av fastigheten, med hänsyn till fastighetens skick och jämförbara fastigheter 1.31.42.6.

Undersökningsplikten

Köparen bör normalt genomföra en okulär besiktning och kan behöva gå längre i sin undersökning om det finns misstanke om dolda fel. Om köparen anlitar en fackman för besiktningen, bör bedömningen av vad som borde ha upptäckts utgå från fackmannens kunskap. 

En köpare får inte göra gällande fel som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. 

Sammanfattning

Köparen har en omfattande undersökningsplikt, vilket innebär att köparen själv får stå för fel som hen upptäckt eller bort upptäcka eller bort förstå fanns vid köpet. Om köparen gjorde en undersökning som uppfyllde dennes undersökningsplikt men fastigheten ändå har ett fel då kan det röra sig om ett dolt fel

Säljaren ansvarar för dolda fel, fel som inte kunnat upptäckas vid en undersökning av en normalt begåvad och erfaren person. För dolda fel ansvarar en säljare tio år efter försäljningen. 

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra advokater på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal