Fastighetsrätt & entreprenadrätt

Ta hjälp av våra kompetenta & erfarna jurister

Vi hjälper dig med juridisk hjälp inom bland annat tvister som:

 • Fastighetstransaktioner, såsom köp och försäljning av fastigheter och fastighetsbolag och klyvning, avstyckning och fastighetsreglering av fastigheter m.m.
 • Plan- och bygglovsfrågor
 • Kommersiell hyresrätt, arrendefrågor, servitut m.m.
 • Tvister i fastighets-, arrende- och hyresfrågor
 • Entreprenadjuridik, inklusive entreprenadtvisterInom fastighets- och entreprenadrätt finns många faktorer att ta hänsyn till och regelverket är ofta svåröverskådligt.

VAD ÄR FASTIGHETSRÄTT & ENTREPRENADRÄTT?

Fastighetsrätten räknas som civilrätt, men det finns två områden inom fastighetsrätten: Allmän fastighetsrätt och Speciell fastighetsrätt. 

Allmän Fastighetsrätt

Allmän fastighetsrätt berör regler och avtal runt köp, hyra, bildande, överlåtelser, ägande och arrende av fastigheter, vilket också sammanfattas i jordabalken.

Speciell Fastighetsrätt

Lätt förklarat så berör den speciella fastighetsrätten regler mellan det allmänna (som stat och kommun) och fastighetsägare. Den berör regler runt miljörätt, fastighetsplaner, fastighetsbildning, expropriation, m.m. Det man bör tänka på är att den speciella fastighetsrätten har många offentlighetsrättsliga inslag, som tvingande lagstiftning, stark formbundenhet och även stark ställning för publicitetsprincipen.

Den fastighetsrättsliga lagstiftningen hittar man i svenska lagar som;

 • Jordabalken
 • Fastighetsbildningslagen
 • Anläggningslagen
 • Ledningsrättslagen
 • Expropriationslagen
 • Bostadsrättslagen
 • Plan- och bygglagen
 • Miljöbalken


Strandskydd
Strandskydd

Strandskydd

Äger du en sjötomt och vill exempelvis anlägga en brygga? Då kan det vara bra att veta att det finns lagar som reglerar om du får göra detta eller ej. Det är nämligen så att trots det faktum att du äger marken och en bit av vattnet kan du behöva ansöka om dispens hos kommunen eller länsstyrelsen för att få anlägga en brygga eller vidta andra åtgärder vid vattnet. Detta på grund av att området närmast strandlinjen ofta omfattas av strandskydd.

Vad är strandskydd?

Strandskydd gäller vid de flesta sjöar, vattendrag och kuster i hela Sverige och syftar till att dels skydda det djur och växtliv som finns i anslutning till dessa områden, dels att skydda allmänhetens tillgång till stränderna. Bestämmelserna om strandskydd återfinns i 7 kap. Miljöbalken.

Vilket område omfattas av strandskydd?

Det område som omfattas av strandskydd sträcker sig generellt sett 100 meter från strandlinjen, både inåt land och ut i vattnet. Länsstyrelsen kan dock besluta om utvidgat strandskydd upp till 300 meter från strandlinjen om det behövs för att skydda djur och växtliv eller allmänhetens tillgång. 

Hur påverkar strandskyddet dig som privatperson och fastighetsägare?

Som fastighetsägare påverkas du på så sätt att strandskyddet medför en begränsning av din rätt att uppföra byggnader och anläggningar eller vidta åtgärder på din egen tomt. 

Vad kan vi som advokatbyrå hjälpa dig med?

Om du exempelvis vill anlägga en brygga vid ditt fritidshus kan vi hjälpa dig att ansöka om dispens. Vi kan även hjälpa dig att överklaga ett beslut om att avslå ansökan om dispens. Med juridisk rådgivning ökar dina möjligheter att få ett positivt beslut.