Strandskydd Göteborg

FÅ HJÄLP AV VÅRA KOMPETENTA OCH ERFARNA JURISTER

Strandskydd

Planerar du att gräva eller bygga nära vatten? För att få göra detta kan du behöva dispens från strandskydd. Dispens kan vara svårt att få, men vi på Advokatfirman Treschow & Partner kan hjälpa dig öka dina chanser. 

Strandskyddet finns för att skydda växter och djur som lever där samt allmänhetens tillgång till stranden. Vill du som fastighets- eller tomtägare exempelvis bygga en sommarstuga eller brygga nära (inom 100 meter från strandlinjen) hav, insjö, eller vattendrag måste du få ett undantag, en så kallad dispens, från strandskyddet. En ansökan om dispens skickas in till kommunen eller Länsstyrelsen beroende på vissa omständigheter. Eftersom det handlar om ett undantag läggs ribban högt och ansökan måste innehålla mycket god juridisk argumentation och bra bevisning för att gå igenom. Det kan därför vara en god idé, och en trygghet, att anlita en advokatfirma med god kompetens på området, såsom oss. Vi hjälper dig gärna!

Det kan även vara så att du sedan tidigare försökt ansöka om dispens och vill överklaga kommunens eller Länsstyrelsens beslut. Detta hjälper vi dig också med!


Inom strandskydd finns vi redo att hjälpa dig med bland annat: 

  • Avgöra om det du vill göra hindras av strandskydd.
  • Upprätta och skicka in ansökan om dispens från strandskydd.
  • Överklaga beslut från kommun eller Länsstyrelse om icke-beviljad dispens.

Klagorätt i ärenden om strandskyddsdispens

Klagorätt i ärenden om strandskyddsdispens är en viktig aspekt av rättssäkerheten. Den ger möjlighet för berörda parter att överklaga ett beslut om strandskyddsdispens som de anser är felaktigt. Detta kan vara relevant för individer, företag eller organisationer som påverkats av beslutet.

Enligt svensk rättspraxis kan överklagbara domar eller beslut överklagas av den som domen eller beslutet angår, om avgörandet har gått denne emot.

Med vårt djupa kunnande kring strandskyddsdispens och juridiska processer, garanterar vi rättssäkerhet och effektivitet i varje steg av din dispensprocess. Vi är experter på att navigera genom komplexiteten i överklagandeprocessen och säkerställa att berörda parter ges rättvisa möjligheter att påverka beslutet. Genom oss får du inte bara professionell rådgivning utan även en pålitlig partner som strävar efter att maximera framgången för ditt projekt inom strandskyddsområdet.  

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra jurister på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal 

Tel: 0704-185593

Prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen

För dig, i ärende som rör strandskydd, som står inför ett avslag i mark- och miljödomstolen och överväger att överklaga beslutet till mark- och miljööverdomstolen, utgör prövningstillståndet ett avgörande steg i rättsprocessen där domstolen bedömer om ditt ärende ska tas upp för prövning. 

Enligt svensk rättspraxis kan överklagbara domar eller beslut överklagas av den som domen eller beslutet angår, om avgörandet har gått denne emot. 

Att överklaga beslut i mark- och miljööverdomstolen kräver en noggrann och skicklig argumentation kring prövningstillstånd. Vår expertis i strandskyddsärenden, kombinerat med vår förståelse för rättsprocessen, gör oss till en oumbärlig partner i din överklagandeprocess. Vi hjälper dig navigera genom överklagandeprocessen på ett strategiskt och kompetent sätt. Vi är din pålitliga partner som vill säkerställa att din överklagan behandlas med den noggrannhet och professionalitet som krävs för att nå önskat resultat.

Strandskydd och proportionalitet

Proportionalitetsprincipen är en central del av rättspraxis och innebär att det ska finnas en rimlig balans mellan det allmänna intresset och den enskildes intresse. Inom området strandskydd innebär detta att inskränkningar i den enskildes rätt att använda sin mark ska stå i proportion till syftet med strandskyddet.

Att förstå och tillämpa proportionalitetsprincipen inom strandskyddsområden kräver en noggrann avvägning mellan olika intressen. Vi hjälper dig göra denna avvägning och argumentera för den enskildes rättigheter i förhållande till det allmänna intresset av strandskydd. 

Organisationers talerätt i ärenden om strandskydd

Talerätt för organisationer i strandskyddsärenden är en fundamental aspekt av rättssäkerheten. Det ger organisationer möjlighet att överklaga dispensbeslut som de anser vara felaktiga. Enligt svensk rättspraxis kan överklagbara domar eller beslut överklagas av den part som påverkats negativt. Organisationer har i vissa fall tillerkänts talerätt i strandskyddsärenden, baserat på deras miljöskyddsintresse och engagemang för allmänhetens tillgång till strandområden. 

Att engagera oss är en strategisk fördel för organisationer som vill utöva sin talerätt i strandskyddsärenden. Vi hjälper er säkerställa att organisationens talerätt hanteras korrekt och effektivt. Vår expertis inom strandskyddsärenden och förståelse för aktuell rättspraxis gör oss till en oumbärlig partner i er strävan att påverka beslut och skydda era intressen. 

Att bevisa i strandskyddsmål

Bevisning i ärenden om strandskydd är en viktig del av rättsprocessen. Det innebär att presentera bevis som stödjer ens ståndpunkt i ett ärende som rör strandskydd. Bevis kan inkludera allt från fotografier och dokument till vittnesmål. 

Bevisning i ärenden om strandskydd kan vara avgörande för utfallet av ärendet. Det kan till exempel handla om att visa att en viss åtgärd inte kommer att skada strandskyddsområdet eller att det finns särskilda skäl som motiverar ett undantag från strandskyddsbestämmelserna. 

Vi hjälper dig med vilken typ av bevisning som kan vara relevant och hur den ska presenteras. Vi hjälper dig samla in och presentera bevis, samt tolka lagstiftningen och säkerställa att alla nödvändiga tillstånd och dispensansökningar hanteras korrekt. 

Strandskyddsdispens

Strandskyddsdispens är ett undantag från strandskyddsreglerna som kan beviljas under vissa omständigheter. Strandskyddet, som är en del av miljöbalken, syftar till att skydda våra kuster och sjöstränder från exploatering och bevara tillgängligheten för allmänheten.

Enligt miljöbalken kan strandskyddsdispens beviljas om det finns särskilda skäl som motiverar ett undantag från strandskyddsbestämmelserna. Dessa särskilda skäl kan variera, men det är alltid en avvägning mellan olika intressen där varje ärende bedöms individuellt.

Dispens beviljas endast om det är förenligt med strandskyddets syften, vilket är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv.

Ianspråktagen mark - Juridisk genomgång

Ianspråktagen mark inom strandskyddsområden är ett viktigt ämne att förstå när man planerar att bygga eller utveckla nära vattenområden. Det handlar om att förstå hur mark som redan används eller påverkas kan påverka möjligheten att få strandskyddsdispens.

Vi är experter inom strandskyddsdispens och kan bistå dig genom hela processen. Vi hjälper dig tolka lagstiftningen och säkerställa att alla nödvändiga tillstånd och dispensansökningar hanteras korrekt samt ger dig strategiskt rådgivning för att optimera utnyttjandet av marken inom lagens ramar, vilket kan vara avgörande för att säkerställa projektets framgång. 

Avgränsning av tomtplats - Juridisk genomgång

Tomtplatsavgränsning inom strandskyddsområden är en viktig aspekt att beakta när man planerar att bygga eller utveckla nära vattenområden. Det handlar om att definiera gränserna för en viss tomt i förhållande till strandlinjen.

Strandskyddslagen styr hur tomtplatsavgränsning ska hanteras och det är viktigt att notera att strandskyddsdispens kan krävas för att genomföra vissa aktiviteter inom dessa områden.

Vi besitter specialkompetens inom strandskyddsdispens och är redo att hjälpa dig genom varje steg av processen. Vår hjälp sträcker sig från tolkning av lagstiftningen till att säkerställa korrekt hantering av alla tillstånd och dispensansökningar. Dessutom erbjuder vi strategisk rådgivning för att optimera markanvändningen inom de legala ramarna, vilket kan vara avgörande för projektets övergripande framgång.

Bygga ny brygga - Juridisk genomgång

Att bygga en ny brygga i närheten av ett vattenområde kan vara en komplex process på grund av strandskyddsbestämmelserna. Dessa bestämmelser gäller även när man redan har en befintlig brygga och önskar utöka dess bredd eller längd.

Med vår expertis inom strandskyddsdispens kan du känna dig trygg genom hela processen. Vi är inte bara kunniga inom tolkning av lagstiftningen utan ser också till att alla nödvändiga tillstånd och dispensansökningar behandlas korrekt. Dessutom erbjuder vi strategisk rådgivning för att optimera markanvändningen inom de legala ramarna vil en nyckelkomponent för att säkra ditt projekts framgång.

Bygga ny väg - Juridisk genomgång

Att bygga en ny väg inom ett strandskyddsområde kan vara en utmaning på grund av de strikta reglerna i miljöbalken samt den rättspraxis på området är allt annat än enhetlig, i vissa fall anser prövningsinstanserna att dispens behövs, medan i andra fall anser man att dispens inte behövs

Vi som experter inom strandskyddsdispens står redo att stödja dig under hela processen. Vi tar ansvar för tolkningen av lagstiftningen och ser till att varje tillstånd och dispensansökan hanteras korrekt. Dessutom hjälper vi med strategisk rådgivning för att säkerställa optimal markanvändning inom de rättsliga ramarna vilket är en avgörande faktor för ditt projekts framgång.

Breddning av väg - Juridisk genomgång

Strandskyddsdispens kan behövas i vissa situationer för den som avser att förändra en existerande stig eller grusväg genom att öka dess bredd eller längd.

Strandskyddslagen styr hur marken nära vattenområden används, men rättspraxis på detta område är komplicerad och oenhetlig. Inom detta område förekommer det att prövningsinstanser ibland anser att dispens är påkallat, medan det i andra fall inte bedöms som nödvändigt. 

Vi är experter inom strandskyddsdispens och kan bistå dig genom hela processen. Med vår juridiska kompetens tolkar vi lagstiftningen för att förstärka din ansökan. Vi hjälper dig att strategiskt yrka på att åtgärden faller utanför dispens i första hand och, om nödvändigt, att dispens bör meddelas i andra hand. Genom att anlita oss får du trygghet i att alla nödvändiga steg, överklaganden och kompletteringar hanteras korrekt, vilket ökar dina chanser att få den önskade dispensen.

Ersätta byggnad - Juridisk genomgång

Att bygga en ersättningsbyggnad inom ett strandskyddsområde kan vara en komplex process på grund av strandskyddsbestämmelserna. Dessa bestämmelser syftar till att skydda natur- och friluftslivets intressen. För att bygga en ersättningsbyggnad kan det därför krävas en strandskyddsdispens.

Vid byggande av en ersättningsbyggnad inom strandskyddsområden, reglerat av komplexa strandskyddsbestämmelser, kan vår expertis vara avgörande. Med kunskap om kraven, inklusive uppfyllandet av strandskyddets övergripande syften, säkerställer vi korrekt dispenshantering. Vi hjälper dig navigera genom denna komplexa process och maximera framgången för ditt projekt. 

Ersätta brygga - Juridisk genomgång 

Strandskyddsdispens för en ersättningsbrygga innebär att man söker tillstånd att ersätta en befintlig brygga med en ny, inom ett område som är skyddat enligt strandskyddslagstiftningen. Detta kan vara relevant när en befintlig brygga är skadad eller föråldrad och behöver ersättas för att fortsätta uppfylla sitt syfte.

Med djup förståelse för strandskyddslagstiftningen kan vi vägleda dig genom varje steg av processen. Vår expertis säkerställer att din ansökan är välgrundad och följer alla relevanta regler och bestämmelser. Att ansöka om strandskyddsdispens för en ersättningsbrygga kräver exakt och noggrann dokumentation. Vi hjälper dig minimera risken för felaktigheter och öka chanserna för att din ansökan godkänns. 

Bygga sjöbod - Juridisk genomgång

Strandskyddsdispens för sjöbod är en dispens som kan beviljas för att tillåta byggande eller andra åtgärder inom ett strandskyddsområde som normalt skulle vara förbjudna enligt strandskyddslagstiftningen. .  

Med vår djupa förståelse för strandskyddslagstiftningen är vi väl rustade för att vägleda dig genom dispensansökningsprocessen. Vi säkerställer att varje aspekt av din ansökan är i linje med de gällande reglerna och rättspraxis. Vi förser dig med skräddarsydda råd baserat på ditt specifika ärende. Vi hjälper dig också med hantering och koordinering av din dispensansökan på ett effektivt sätt. Med vår hjälp ökar du chanserna för att din ansökan behandlas korrekt och att du snabbt kan förverkliga din vision om en sjöbod.

Ändrad användning - Juridisk genomgång

Strandskyddsdispens för ändrad användning är ett ämne som berör många fastighetsägare i Sverige. Strandskyddet är till för att skydda våra kuster och sjöstränder från exploatering och bevara tillgängligheten för allmänheten men ibland kan det finnas skäl att göra undantag från strandskyddsreglerna. Ett sådant undantag kan vara när en fastighetsägare vill ändra användningen av en byggnad eller mark inom strandskyddsområdet och för en sådan ändring krävs strandskyddsdispens. 

Vår erfarenhet och förståelse för strandskyddslagstiftningen gör oss till en pålitlig partner för dig som vill genomföra förändringar inom strandskyddsområden. Vi hjälper dig säkerställa en smidig och framgångsrik ansökningsprocess genom att bland annat ge dig den nödvändiga juridiska vägledningen för att navigera genom processen för strandskyddsdispens och säkerställa att varje steg i ansökningsprocessen är i linje med gällande regelverk och rättspraxis. Vi hjälper dig förstå och presentera särskilda skäl som motiverar ett undantag från strandskyddsbestämmelserna. 

Väl avskilt bebyggelse - Juridisk genomgång

Strandskyddsdispens kan i vissa fall beviljas om området är väl avskilt genom bebyggelse. Detta innebär att området är så pass avskilt från strandlinjen genom befintlig bebyggelse att det inte längre har betydelse för strandskyddets syften.

Genom att dra nytta av vår expertis inom strandskyddslagstiftningen och förståelse för aktuell praxis, säkerställer vi en optimerad hantering av din ansökan för att maximera chanserna till framgång. Vi erbjuder vägledning om hur marken bäst kan utnyttjas inom lagstiftningens ramar, vilket är avgörande för att säkerställa framgångsrik genomförande av projektet.  

Väl avskilt väg - Juridisk genomgång

Strandskyddsdispens är ett ämne som berör många fastighetsägare i Sverige. Strandskyddet är till för att skydda våra kuster och sjöstränder från exploatering och bevara tillgängligheten för allmänheten. Men ibland kan det finnas skäl att göra undantag från strandskyddsreglerna. Ett sådant undantag kan vara när en fastighetsägare vill genomföra en åtgärd på en fastighet som är väl avskilt från stranden genom en väg.

Enligt miljöbalken kan strandskyddsdispens beviljas om det finns särskilda skäl som motiverar ett undantag från strandskyddsbestämmelserna. Ett sådant skäl kan vara att fastigheten är väl avskilt från stranden genom en väg. 

Vi hjälper dig tolka lagstiftningen och säkerställa att alla nödvändiga tillstånd och dispensansökningar hanteras korrekt. Vi hjälper också till med att samla in och presentera bevis som stödjer din ansökan om strandskyddsdispens. Vi säkerställer att processen kring strandskyddsdispensen hanteras på bästa möjliga sätt.