Integritetspolicy

ADVOKATFIRMAN TRESCHOW & PARTNER


INTEGRITETSPOLICY


Hej,

Som ett led i vår verksamhet kan vi, advokatfirman Treschow & Partner AB, org.nr 559076-1119, ("Treschow & Partner"), komma att behandla dina personuppgifter. Det är därför viktigt för oss på Treschow & Partner att du, vars personuppgifter vi kan komma att samla in, är medveten om hur vi hanterar dina personuppgifter samt varför vi hanterar och lagrar dina personuppgifter. För att på ett pedagogiskt sätt förklara detta har vi därför valt att upprätta följande dokument. Vi hoppas att ni med detta dokument finner den information ni söker.

Med vänlig hälsning,

Advokatfirman Treschow & Partner


ADVOKATFIRMAN TRESCHOW & PARTNER INTEGRITETSPOLICY

DIN RÄTT TILL DINA UPPGIFTER

Rättelse 2

Klagomål 2

Radering av personuppgifter 2

Återkallelse av samtycke 2

Dataportabilitet 2

Den registrerades rätt till tillgång 2

PERSONUPPGIFTER VI HANTERAR I MARKNADSFÖRINGSSYFTE

Personuppgifter 3

Syfte 3

Grund för behandling 3

Ansvar 3

Tillgång 3

Lagring 3

ANSÖKAN OM ANSTÄLLNING

Uppgifter 4

Syfte 4

Laglig grund 4

Ansvar 4

Tillgång 4

Lagring 4

ANSTÄLLDA

Uppgifter 6

Syfte 6

Grund 6

Ansvar 6

Tillgång 6

Lagring 6

KLIENTER

Inhämtning av personuppgifter 7

Typ av uppgifter 7

Syfte 7

Laglig grund 7

Ansvar 8

Tillgång 8

Lagring 8

KONTAKTUPPGIFTER


DIN RÄTT TILL DINA UPPGIFTER

För det fall vi hanterar eller lagrar dina personuppgifter är det viktigt att du är medveten om vilka rättigheter du har avseende vår behandling av dem. Du har rätt att utöva dessa rättigheter gentemot oss och för det fall du känner att du vill göra detta är du varmt välkommen att kontakta oss på bifogade kontaktuppgifter, se sista sidan.

Rättelse
De uppgifter vi lagrar hos oss, och som berör dig, har du när som helst rätt till att få rättade för det fall vi skulle inneha felaktig information om dig. Du har även rätt att vid ofullständig information hos oss begära att få dem uppdaterade genom att inkomma till oss med kompletterande information.

Klagomål
Om du skulle uppleva att vi har misskött vår hantering av dina personuppgifter har du full rätt att kontakta Datainspektionen för att lämna klagomål. Du är även välkommen att kontakta oss så kommer vi att åtgärda felet.

Radering av personuppgifter

Om vi behandlar dina personuppgifter i enbart marknadsföringssyfte har du rätt att omedelbart begära radering eller begränsning av dina personuppgifter. Det finns dock tillfällen då vi inte kommer att kunna radera dina personuppgifter om vi t.ex. har skyldighet genom lag att spara dem.

Återkallelse av samtycke

Du har under den tid vi lagrar dina personuppgifter rätt att återkalla ditt samtycke med omedelbar verkan. Du kan återkalla hela eller delar av ditt tidigare samtycke genom att specificera detta vid kontakt med oss.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära ut dina personuppgifter om du lämnat dem till oss på ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du äger även rätt att få hjälp att få dessa överförda till annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Den registrerades rätt till tillgång

Du har som registrerad hos oss rätt att begära ut kopia på de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har även rätt att veta hur vi behandlar dina uppgifter samt få information kring vilka personuppgifter vi behandlar angående just dig.


PERSONUPPGIFTER VI HANTERAR I MARKNADSFÖRINGSSYFTE

Personuppgifter

De uppgifter vi lagrar i marknadsföringssyfte är namn och e-postadress.

Syfte

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att kunna skicka marknadsföring i form av nyhetsbrev och artiklar vi anser kan vara av intresse för dig. Denna kommunikation sker genom e-post.

Grund för behandling

Information i marknadsföringssyfte skickas ut med stöd av sådant samtycke som du lämnar vid det tillfälle du väljer att kontakta oss via formulär på hemsidan.

Ansvar
Den juridiska person som ansvarar för dina personuppgifter är Advokatfirman Treschow & Partner AB, org.nr 559076-1119.

Tillgång

De som har tillgång till dina personuppgifter är anställda av Advokatfirman Treschow & Partner AB. De uppgifter du lämnar till oss i marknadsföringssyfte kommer inte att delas med tredje part.

Lagring

Vi lagrar dina uppgifter under en tid om 3 år, om du inte avbryter ditt medlemskap genom att höra av er till oss. I det fall du vill avbryta ditt medlemskap kommer vi då att skyndsamt radera dina personuppgifter från vårt system. Om ni efter 3 års medlemskap inte visat något intresse för våra tjänster så kommer vi att ta bort er från vårt nyhetsbrev och radera era personuppgifter. Vi skickar vid det tillfälle ut ett mejl innan vi raderar era personuppgifter där vi ber er samtycka till att återigen få lagra era personuppgifter samt skicka ut nyhetsbrev under en ny 3 års-period. Väljer ni då att inte samtycka till detta, då kommer era uppgifter att skyndsamt raderas. Väljer ni att samtycka, då kommer vi fortsätta att lagra era uppgifter under 3 år framöver.

Ni har även under den tid vi lagrar uppgifter om er hos oss full rätt att återta ert samtycke till vår behandling av era personuppgifter. Vi kommer då omedelbart att radera dessa ur våra system.


ANSÖKAN OM ANSTÄLLNING

Uppgifter

De uppgifter vi lagrar hos oss är det som du lämnar vid en ansökan om arbete. Dessa uppgifter berör bland annat namn, adress, personnummer, e-postadress, utbildning, eventuell CV bild, betyg, arbetslivserfarenhet och annan information som du väljer att lämna om dig själv.

Syfte
Syftet med vår behandling av dina personuppgifter vid ett anställningsförfarande är att kunna genomföra en rekrytering där vi väger dina kompetenser gentemot det kvalitéer vi söker hos en medarbetare hos oss på Treschow & Partner.

Laglig grund

De rättsliga grunderna för behandling av dina personuppgifter är främst vår skyldighet att iaktta de rättigheter som tillkommer arbetsmarknadens parter inom arbetsrätten samt ditt samtycke. Som laglig grund för behandling stödjer vi oss även på en intresseavvägning.

Intresseavvägning:

 • För att kunna ta del av och samla in uppgifter som krävs för att göra en lämplighets- samt kompetensbedömning av dig och dina kvalitéer för en anställning hos oss. Dessa kan vara CV, personligt brev, betyg samt examensbevis.
 • För att kunna boka en anställningsintervju
 • Behandling av dina personuppgifter sker utifrån ett berättigat intresse av att rekrytera nya medarbetare till Treschow & Partner.
 • Behandlingen är nödvändig p.g.a. parternas skyldigheter och särskilda rättigheter inom arbetsrätten.
 • Vid tillfälle att vi skulle bli föremål för anspråk enligt diskrimineringslagen behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillvarata våra rättigheter.

Samtycke:

 • Vi sparar dina uppgifter för det tillfälle vi vid en framtida rekrytering anser att du är av intresse för den tjänst vi söker samt,
 • för att genomföra olika prövningar som ingår i vår rekryteringsprocess.

Detta är dock inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav men om du väljer att inte lämna dina personuppgifter till oss kan vi inte heller genomföra den rekryteringsprocess vi förhåller oss till vid anställning av en ny medarbetare.

Ansvar
Den juridiska person som ansvarar för dina personuppgifter är Advokatfirman Treschow & Partner AB, org.nr 559076-1119.

Tillgång

Den information som du delar med oss stannar inom bolaget Treschow & Partner och kommer således inte att delas med någon tredje part.

Lagring

Vid det tillfälle vår lagring av dina personuppgifter grundar sig på en intresseavvägning kommer dina uppgifter i huvudregel att raderas ur våra system, vid det tillfälle den aktuella rekryteringsprocessen är över.

För det tillfälle vi lagrar din information med grund i ett samtycke från dig, kommer vi att lagra dina personuppgifter efter avslutad rekryteringsprocess i våra system under en tid om 18 månader (1,5 år). Detta med anledning av att tillvarata våra rättigheter enligt diskrimineringslagen.

I det fall behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten sparar vi dina uppgifter i 2 år.

Vid det tillfälle du skulle samtycka till att vi fortsätter att lagra dina uppgifter i våra system, med anledning av en eventuell framtida rekrytering, kommer vi att lagra dessa fram till och med det att du återtager ditt samtycke för vår hantering av dina personuppgifter.


ANSTÄLLDA

Uppgifter

De personuppgifter vi hanterar vid din anställning hos oss är, namn, telefonnummer, postadress, eventuella bilder, e-postadress och bankuppgifter.

Syfte

Detta i syfte att kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot skatteverket, bokföringsskyldighet och löneutbetalningar.

Grund
För dig som är anställd hos oss kommer vi att behandla dina uppgifter utifrån en samtyckesgrund, där du vid anställningen samtyckt till att vi lagrar och hanterar dina uppgifter. Utöver samtycke utgör anställningsavtalet grund för behandling av dina personuppgifter.

Vi måste även p.g.a. rättslig förpliktelse hantera dina personuppgifter då vi enligt lag är skyldiga att redovisa dessa till myndigheter såsom skatteverket.

Ansvar
Den juridiska person som ansvarar för dina personuppgifter är Advokatfirman Treschow & Partner AB, org.nr 559076-1119.

Tillgång
Den information som kan komma att delas med tredje part är namn, eventuell bild och kontaktuppgifter till dig på arbetsplatsen för att kunna fullfölja dina plikter som anställd hos oss på Treschow & Partner. Detta kommer att göras genom sociala medier såsom Instagram, Facebook och våra respektive hemsidor. Annan information som kommer att delas med tredje part är, personnummer, kontouppgifter för att kunna utbetala lön samt som redovisningsunderlag till skatteverket.

Lagring

De personuppgifter som vi hanterar i anledning av att fullgöra vårt avtal med dig som anställd hanteras som utgångspunkt under den tid som du är anställd eller om annat följer av t.ex. rättslig förpliktelse. Detta för att kunna fullfölja våra åtaganden i anslutning till dig samt för att kunna administrera våra avtalsförhållanden och utöva våra rättigheter. Vid det tillfälle din anställning hos oss upphör så kommer vi att avsluta vår hantering av dina personuppgifter omedelbart.

Detta med undantag för sådan information som krävs som bokföringsunderlag och som enligt lag måste behandlas under 7 år. Avtal som är inaktiva och som innehåller dina personuppgifter kommer att sparas under en tidsperiod om 10 år, detta med anledning av preskriptionstiden i preskriptionslagen.


KLIENTER

Inhämtning av personuppgifter

Personuppgifter tillhörande dig som klient inhämtas i och med att du tar kontakt med oss i syfte att anlita våra tjänster vid uppdrag eller för rådgivning. Vi kan även, i samband med utförande av uppdrag, inhämta information om dig från olika myndigheter eller via sociala medier.

Typ av uppgifter

 • De uppgifter vi lagrar avseende dig som klient kan vara fullständigt namn, personnummer, organisationsnummer, uppgifter om dina anställda, postadress, e-post, bankuppgifter.

Särskilda kategorier:

 • Vi kan inom ramen för våra uppdrag komma att lagra uppgifter som anses känsliga såsom, uppgifter om lagöverträdelser, etnicitet, politiska åsikter, religion, sexuell läggning, sexualliv och eventuellt medlemskap i fackförening.

Övriga personer:

 • Vi behandlar uppgifter för personer i anknytning till våra ärenden. De personer vi behandlar uppgifter för kan vara, domare, vittnen, sakkunniga, motpartombud, avtalsparter med mera.

Motparter:

 • Vi behandlar uppgifter i anknytning till uppdragstagare hos juridiska personer, anställda och om motparter som är fysiska personer. De uppgifter vi lagrar kan vara, namn, arbetsgivare, personnummer och kontaktuppgifter.

Syfte

Vi använder dina personuppgifter i syfte att fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som klient samt uppfylla förpliktelser stadgade i lag och mot olika myndigheter och försäkringsbolag.

Laglig grund

Berättigat intresse:

 • Med anledning av att vi som advokatbyrå är bundna att verka utefter Advokatsamfundets regelverk kring advokatverksamhet och försvara oss mot rättsliga anspråk.
 • För att kunna upprätthålla kontakt med dig via telefonkontakt, e-post och post.
 • Med anledning att kunna styra upp och boka möten.
 • Med anledning av att tillvarata våra rättigheter vid andra rättsliga anspråk, riktade mot oss.
 • För att kunna upprätta samt genomföra arvodesredovisning.
 • Med anledning av att vi skall uppge och tillhandahålla korrekt dokumentation, administration och handläggning av ditt ärende.

Vår rätt att inneha dina personuppgifter är inte ett lagstadgat krav men för att du skall kunna vara vår klient ändå blir nödvändigt. Vid det fall du väljer att inte inkomma med personuppgifter till oss, kan vi inte heller uppfylla vårt uppdrag till dig som klient till fullo. Således kan vi inte heller välja att företräda dig.

Vårt berättigande intresse av ovanstående är att vid behov kunna tillvarata och skydda våra intressen och rättigheter vid rättsliga anspråk. Det gäller även när det kommer till att administrera relationen till dig som klient/motpart/annan med anledning av ärendets fortsatta handläggning, samt uppfylla de etiska krav som ställs på oss som advokatbyrå.


Rättslig förpliktelse:

 • För att vi skall kunna utföra jävskontroller, som vi som advokatbyrå enligt lag är skyldiga att genomföra för att kunna säkerställa att det inte finns några intressekonflikter hos de parter som är inblandade.

Avtalsförpliktelser:

 • För att kunna genomföra fakturering, betalningar och betalningspåminnelser.
 • För att handlägga och hantera kundfordringar som uppkommer vid ärendehantering.
 • För att handlägga samt hantera vår redovisning.

Ansvar

Den juridiska person som ansvarar för dina personuppgifter är Advokatfirman Treschow & Partner AB, org.nr 559076-1119.

Tillgång

Då vi som advokatbyrå arbetar efter lagstadgade krav om tystnadsplikt och advokatsekretess, lämnar vi ytterst sällan ut dina personuppgifter. Men om vi av någon anledning skulle behöva göra detta görs detta till:

 • Motparter och motpartsombud med anledning av ärendet
 • IT system där vi bland annat sköter vår bokföring och datasystem för molnlagring.
 • Ditt försäkringbolag vid ansökan om rättsskydd.
 • Advokatsamfundet om sådan anledning skulle föreligga.
 • Polis om sådant finns stadgat i lag.
 • Myndigheter om sådant finns stadgat i lag.
 • Banker, försäkrings och inkassoföretag exempelvis vid hantering av dödsbo.

Lagring

Vi är enligt advokatsamfundet skyldiga att arkivera alla ärenden under 10 års tid efter det att ärendet är avslutat, eller om särskild anledning ännu längre. Det betyder att de personuppgifter som är hänförliga till ditt ärende och som av någon anledning förekommit under ärendets gång kommer att finnas hos oss under loppet av minst 10 år efter ärendets avslutande.

Detsamma gäller vår skyldighet att vid intag av nya klienter alltid genomföra jävskontroll, vi är därför även där skyldiga enligt preskriptionstiden i preskriptionslagen att lagra dina personuppgifter såsom namn och personnummer i vårt jävsregister under 10 år.

För att kunna uppfylla våra skyldigheter stadgade enligt lagen om bokföring, har vi en skyldighet att arkivera uppgifter som berör bokföringen under loppet av 7 år. Vi kan alltså på grund av detta komma att lagra uppgifter som berör betalningar och fakturor hos oss under denna tid.

De uppgifter som vi hanterar med syfte att fullgöra vårt uppdrag till dig som klient, behandlas alltså enbart under den tid som vi enligt lag är skyldiga att göra. Andra anledningar till varför vi kan behöva spara dina personuppgifter i våra system är att kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter som byrå samt uppfylla våra åtaganden till dig som klient.

KONTAKTUPPGIFTER

I det fall att du behöver komma i kontakt med oss, vänligen kontakta oss på nedanstående uppgifter.

Advokatfirman Treschow & Partner AB
Organisationsnummer: 559076-1119
Postadress: Götabergsgatan 28A, 411 34 Göteborg
Telefon: +46 (0) 704 - 18 55 93
E-post: info@treschowpartner.se

Senast uppdaterad 26 december 2023