Aktieägaravtal inom äktenskap

26.04.2024

Makar har i princip avtalsfrihet när det gäller deras förmögenhetsrättsliga förhållanden. Det innebär att makar kan ingå aktieägaravtal som reglerar ägandet av aktier, även om dessa aktier skulle kunna påverkas av äktenskapets olika regler. Ett aktieägaravtal kan exempelvis reglera hur aktierna ska hanteras vid en eventuell bodelning eller arvskifte.

Vad händer med aktier vid skilsmässa eller dödsfall?

Vid en bodelning efter en makes död eller vid skilsmässa är det makarnas egendomsförhållanden vid dödsfallet eller vid ansökan om äktenskapsskillnad som är avgörande. Om aktierna är giftorättsgods kommer de att ingå i bodelningen, om inte annat har avtalats genom ett äktenskapsförord. Om aktierna är enskild egendom, kommer de inte att ingå i bodelningen. Det är endast giftorättsgodset som ingår i makarnas bodelning vid skilsmässa.

Skulle en av makarna gå bort medför detta att äktenskapet upplöses och att bodelning ska förrättas innan ett arvskifte kan ske. Avgörande för vilken egendom som ska ingå i bodelningen är makarnas egendomsförhållanden den dag då dödsfallet inträffade, 9 kap. 1 och 2 §§ äktenskapsbalken samt 23 kap. 1 § ärvdabalken. Vad det gäller aktier kan dessa ingå i en bodelning om de inte gjorts till enskild egendom. Makarna är dock fria att själva bestämma huruvida aktierna ska ingå i en bodelning eller inte.

Det är viktigt att notera att även om makar har avtalsfrihet, kan det finnas situationer där en domstol behöver avgöra om egendom tillhör ena maken ensam eller båda makarna gemensamt med samäganderätt. Vid sådana bedömningar tar man hänsyn till vem som har betalat egendomen, men man tar även hänsyn till makarnas bakgrund kring ekonomin.

Vad regleras i ett aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal reglerar relationerna mellan aktieägarna i ett bolag. Det kan inkludera bestämmelser om:

  • Fördelning av ägande och rösträtter
  • Hur beslut ska fattas i bolaget
  • Förfaranden för överlåtelse av aktier, inklusive förköpsrätt, efterträdelse och utträdesregler
  • Värdering av aktier vid överlåtelse
  • Utbetalning av vinst (utdelningspolicy)
  • Hantering av konkurrens och intressekonflikter
  • Hur tvister mellan aktieägarna ska lösas

Är aktier en egendom?

Aktier betraktas som egendom. De representerar äganderätten till en del av ett aktiebolag och kan köpas, säljas, bytas och ärvas. Aktier är en form av värdepapper och utgör en andel i ett företags kapital och ger rätt till en del av företagets tillgångar och resultat. Aktieägaravtalet är ett komplement till bolagsordningen och andra lagar som styr bolagets verksamhet, såsom aktiebolagslagen (ABL). Det är ett civilt avtal som är bindande mellan de parter som undertecknat det.

Är pengar på banken enskild egendom?

 Pengar på banken kan vara enskild egendom om det avtalats genom äktenskapsförord, gåva eller testamente där det anges att de ska vara enskild egendom. I normala fall är dessa giftorättsgods, vilket innebär att de ingår i bodelningen vid en skilsmässa. Enskild egendom är den egendom som inte ska ingå i en bodelning mellan makar eller registrerade partner. 

Sammanfattningsvis är det möjligt för makar att genom aktieägaravtal och äktenskapsförord reglera ägandet av aktier i samband med äktenskap, men det är viktigt att dessa avtal är tydliga och att de tar hänsyn till äktenskapets förmögenhetsrättsliga principer. Reglerna regleras i äktenskapsbalken och ärvdabalken. 

Ni är varmt välkomna att kontakta oss för rådgivning eller upprättande av avtal. 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93

Senaste nyheter