Aktiebolagets aktiekapital

13.05.2022

Aktiekapital är något som aktiebolagets ägare tillsätter till bolaget som är bundet till bolaget. Aktiekapitalet kan antingen bestå i pengar eller apportegendom, dvs. annan egendom med ett ekonomiskt värde. För ägarna så omvandlas därefter aktiekapitalet till aktier som fungerar som ett bevis, kvitto för det ägarinnehav som bolaget har. Ett aktiekapital kan antingen tillsättas genom nyemission eller fondemission. Nyemission innebär att man överför ett fritt eget kapital så att aktierna ökar, och fondemission innebär att nya tillgångar tillförs till det befintliga aktiekapitalet.

För privata aktiebolag så krävs minst ett belopp om 25 000 kronor som aktiekapital, och för publika aktiebolag 500 000 kronor. Aktiebolagets tillgångar måste täcka minst 50% av det tilltänkta aktiekapitalet.

Har du ytterligare frågor som rör aktiebolag eller behöver rådgivning så är du varmt välkommen att kontakta oss här