Aktieöverlåtelse kopplat till äktenskap

29.04.2024

Aktieöverlåtelse kopplat till äktenskap

Aktieöverlåtelse i äktenskap kan vara komplicerat. Enligt äktenskapsbalken, betraktas alla tillgångar som makar förvärvar under äktenskapet som giftorättsgods, inklusive aktier. Om äktenskapet upplöses genom skilsmässa, ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna. Men det finns undantag. Om en make erhållit aktier som gåva eller arv med villkoret att de ska vara enskild egendom, faller de inte under giftorättsgodset.

Vid bedömningen av makarnas ekonomiska förhållanden skall hänsyn tas även till sådana tillgångar som inte ingår i bodelningen. Om den make som enligt likadelningsprincipen skall få del i den andra makens giftorättsgods har stora tillgångar som är enskild egendom eller som har placerats i pensionsförsäkringar eller andra personliga rättigheter, kan det sålunda vara ett skäl att jämka.

En aktieöverlåtelse kopplat till äktenskap kan ske på flera sätt, men det vanligaste är genom bodelning eller gåva.

Bodelning

När ett äktenskap upplöses, genom skilsmässa eller dödsfall, ska makarnas giftorättsgods fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning kan också ske under äktenskapet om makarna är överens om det. Bodelningen förrättas av makarna tillsammans och det ska upprättas en handling som skrivs under av dem båda. Parterna har rätt att bodela i etapper genom partiella bodelningsavtal. Bodelningsavtal länder till efterrättelse omgående och har sakrättslig verkan.

Gåva

En gåva mellan makar är gällande mellan dem under samma förutsättningar som gäller för gåvor i allmänhet. Som huvudregel gäller dessutom att gåvan blir gällande mot givarens fordringsägare först när den har registrerats.

Några potentiella problem som kan uppstå vid aktieöverlåtelse i äktenskap:

 • Behovet av bostaden: 

  Enligt 11 kap. 8 § äktenskapsbalken skall den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad ha rätt att få denna egendom tillskiftad sin lott. Detta kan skapa problem om aktierna är kopplade till en bostad eller företag som en make behöver mer än den andra.

 • Internationella situationer: 

  Om makarna har olika nationaliteter eller bor i olika länder kan det uppstå komplexa juridiska frågor. Dessa kan inkludera vilket lands lagar som ska tillämpas och hur beslut erkänns och verkställs mellan länder.

 • Dröjsmål med bodelning: 

  Ett långt dröjsmål med begäran om bodelning kan under vissa omständigheter uppfattas som en eftergift av makens rätt i det gemensamma boet. Detta kan påverka hur aktierna fördelas.

 • Skattekonsekvenser: 

  Aktieöverlåtelse kan ha skattemässiga konsekvenser, särskilt i internationella situationer.

Aktieöverlåtelse kopplat till äktenskap regleras av äktenskapsbalken. Vid skilsmässa delas giftorättsgodset lika mellan makarna, förutom aktier som är enskild egendom genom gåva eller arv. Överlåtelse av aktier kan ske genom bodelning eller gåva under äktenskapet, med potentiella problem som bostadsbehovet, internationella lagar, dröjsmål med bodelning och skattekonsekvenser. 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93

Senaste nyheter