Dolda fel i häst

31.12.2020

Ett "fel" är förenklat uttryckt att hästen avviker från vad köparen tänkt använda den till.

Om en häst till exempel är tregradigt halt skulle det kunna vara fel på den. Men om den har sålts till slakt eller avelssto är det förmodligen inget fel. Därför är det otroligt viktigt att köparen vid försäljningen förklarar vad hästen ska användas till och att säljaren förstår detta. Desto mer som skrivs in i avtalet är i det avseendet bra. Till exempel kan man skriva in hästens sjukdomshistoria i avtalet eller i en bilaga till avtalet. Viktigast är att man som säljare vet vad man säljer eller i alla fall att man berättar allt man vet och som köpare ska man försöka förstå vad man köper.

Dolt fel häst

Ett dolt fel på häst skulle kunna vara att hästen du har köpt visar sig vara hingst istället för vallack eller om den slutmätta ponnyn visar sig vara högre än 148 centimeter. Båda dessa upptäckter ger stora konsekvenser. Det som är viktigt i exemplet med valacken som visar sig vara hingst är att du inte skulle kunna upptäcka att hästens testiklar fanns kvar vid en undersökning. Om hästen inte i övrigt gav dig anledning till en grundlig undersökning är detta ett dolt fel. Till exempel om hästen var dåligt kastrerad eller klapphingst. Eftersom det är mycket svårare att hantera en hingst än en vallack är det ett allvarligt fel som dessutom säljaren borde ha känt till. En hingst måste vanligtvis gå i egna hagar och även på tävlingsplatser finns det mer att ta hänsyn till med en hingst. Enligt lagtext måste säljaren få möjlighet att rätta till felet innan du som köpare har rätt att häva köpet vilket innebär att du får lämna tillbaka hästen och får pengarna tillbaka. I detta fall kan det få förödande konsekvenser då hästen, även om den kastreras i vuxen ålder, kan ha kvar sitt "hingstiga" beteende. Självklart är det säljaren som ska stå för kostnaden av kastreringen för att rätta till "felet". Säljaren kan i sin tur vända sig till den veterinär som utförde den första kastreringen slarvigt. Som köpare är det viktigt att säga till så snart man upptäcker ett fel, i det här fallet att hästen inte var vallack. Viktigt är det även att påpeka att man vill lämna tillbaka hästen om inte säljaren åtgärdar felet.

Om den slutmätta D-ponnyn visar sig vara högre än de viktiga 148 centimeter är det ett dolt fel i häst på grund av att du ska kunna lita på de mätintyg som finns från slutmätningen. Mätintyget är viktigt eftersom det visar att ponnyn håller sig inom de tillåtna centimeter för att klassas som ponny istället för, liten, stor häst. I det här fallet får det väldigt stora konsekvenser på värdet på ponnyn. Felet är väldigt allvarligt och eftersom du ska kunna lita på mätintyget får det räknas som ett dolt fel. Ett sådant här fel ger dig som köpare rätt att häva köpet då säljaren inte kan göra något för att rätta till "felet".

Som köpare tar du risken för hästen när du hämtar den eller så fort den lämnas hos dig. Om man vill kan sådant avtalas bort, men står inget annat, är det detta som gäller. Upptäcker du ett fel som tror har uppkommit innan försäljningen ska du meddela säljaren detta så snart som möjligt.

Dolda fel i häst
Dolda fel i häst

Köplagen

Om du har köpt hästen av en privatperson är köplagens regler tillämpliga. Hästen ska i så fall stämma överens med vad som står i ert avtal. Om det inte står något specifikt om hästen i avtalet och hästen avviker från vad du som köpare kunnat förutsätta anses det som att det är fel på hästen. Ett exempel skulle kunna vara att det i avtalet står att hästen har en viss utbildningsståndpunkt. Om det sen visar sig att hästen inte har den utbildningsståndpunkten skulle detta klassas som ett fel. Det skulle även kunna vara att det stod i hästannonsen att hästen hade en utbildningsståndpunkt som efter köpet visar sig vara felaktig.

Som köpare kan du inte åberopa fel som du borde känt till vid köpet. Om köparen undersökte hästen före köpet får inte heller köparen åberopa sådant som borde ha upptäckts vid undersökningen. När man ska köpa häst är det viktigt att man provrider hästen och låter en veterinär undersöka den. Normalt har man uppfyllt sin undersökningsplikt som köpare om man har gjort detta. Sådana fel som hästen hade vid köpet, även om de var dolda, är säljaren normalt ansvarig för. Om det är fel på hästen kan köparen kräva en ny häst, avhjälpande, prisavdrag eller lämna tillbaka hästen och få pengarna tillbaka. Köparen kan även ha rätt till skadestånd. Det som är viktigt som köpare att tänka på, är att du måste meddela (reklamera) säljaren om du inte är nöjd med hästen. Om du som köparen vill lämna tillbaka hästen på grund av felet så krävs det att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Konsumentköplagen

Om du istället har köpt hästen av en näringsidkare är konsumentköplagen tillämplig. Reglerna om fel och när det anses som ett "juridiskt fel" eller dolda fel på häst är detsamma i både köplagen och konsumentköplagen. Säljaren ansvarar även här bara för fel som förelåg innan köpet. Ett fel som visar sig inom sex månader efter köpet anses, som huvudregel, ha funnits vid köpet. Säljaren måste då bevisa att felet inte förelåg vid köpet. I köplagen däremot är det köparen som ska bevisa att felet förelåg vid köpet. I övrigt är påföljderna vid fel på hästen som omleverans, avhjälpande, prisavdrag eller hävning samt rätten till skadestånd detsamma som i köplagen.

Om du som köpare vill häva köpet av hästen, krävs det att felet är av väsentlig betydelse för dig som köparen. Om säljaren har uppgett felaktiga uppgifter om hästen har köparen enligt lag rätt till avhjälpande eller omleverans. Avhjälpande eller omleverans är många gånger inte möjligt om du inte har köpt hästen av en hästhandlare. Har du köpt hästen från en hästhandlare skulle säljaren kunna erbjuda en annan häst istället för den felaktiga. Ett exempel när avhjälpande i praktiken skulle kunna bli aktuellt är om säljaren har sagt att hästen är vaccinerad och detta inte stämmer. I det fallet skulle säljaren kunna ombesörja en vaccination och på så sätt avhjälpa problemet.

Som köpare kan man häva köpet (lämna tillbaka hästen) om uppgifterna om hästen har varit felaktiga och dessa uppgifter har varit av väsentlig betydelse. Vid sådana tillfällen får säljaren stå för samtliga av köparens kostnader. I samband med hästtvister uppstår alltid kostnader och därför kan det vara bra att vara noggrann innan hästköpet både för köpare och säljare. I vilken utsträckning det går att vinna framgång med ovanstående krav är beroende av felets typ, vad som har förekommit mellan parterna och vad som följer av parternas avtal. Kommer man inte överens kan man vända sig till en behörig tingsrätt, vanligen där säljaren bor, som får avgöra tvisten. Vanligtvis betalar köparen för hästens kostnader under själva tvisten men i de fall då köparen vinner tvisten är det i regel säljaren som får betala även dessa till köparen. För att ha rätt till ersättning för dessa omkostnader ska du ha begärt detta i dina skrivelser till tingsrätten. Om domstolen skulle kommer fram till att hästen hade ett väsentligt fel redan vid försäljningen kan köparen också ha rätt till skadestånd. För att undvika rättsliga tvister är det viktigt att man skriver ett noggrant och ordentligt avtal. Prisavdrag är en vanlig förlikning i hästtvister. Säljaren återbetalar då en del av köpeskillingen och köparen är då nöjd med hästen trots att den hade fel redan när köpet gjordes.

Dolda fel i häst
Dolda fel i häst

Sammanfattning

När hästen inte motsvarar förväntningarna är det viktigt att se till vilken lag som blir tillämplig. Tvister om prisavdrag, skadestånd, köpets ogiltighet eller återgång uppkommer ibland i samband med hästköp. Hästens fel kan till exempel vara alltifrån hälta till att den inte motsvarar den ridbarhet eller förväntade prestationsförmåga som säljaren utlovat. Om en tvist skulle uppstå är största skillnaden mellan att köpa en häst från privatperson eller hästhandlare att bevisbördan flyttas till säljaren under sex månader efter ett konsumentköp. Med andra ord innebär detta att om hästen har något fel och det visar sig inom sex månader anser man att felet har funnits där redan vid försäljningen. Någon sådan regel finns däremot inte om du köper häst från en privatperson.

Vad är ett fel/dolt fel?

√ Ett fel är förenklat när den avviker från vad köparen tänkt använda hästen till och vad säljaren uppgett om hästen.

Reklamation, avhjälpande, omleverans och hävning

√ Köparen tar risken för hästen när köparen hämtar den eller så fort den lämnas hos köparen. Upptäcker du ett fel som du tror har uppkommit innan försäljningen ska du meddela (reklamera) säljaren detta så snart som möjligt.

√ Om säljaren har uppgett felaktiga uppgifter om hästen har köparen enligt lag rätt till avhjälpande eller omleverans. Avhjälpande eller omleverans är många gånger inte möjligt om du inte har köpt hästen av en hästhandlare. Har du köpt hästen från en hästhandlare så skulle säljaren kunna erbjuda en annan häst istället för den felaktiga.

√ Som köpare kan man häva köpet om uppgifterna om hästen har varit felaktiga och de är väsentliga för dig som köpare. Först ska säljaren ha haft möjlighet att avhjälpa felet eller erbjuda omleverans. Men då detta många gånger inte är praktiskt möjligt vid hästköp så kvarstår prisavdrag eller hävning.