Entreprenadavtalet

19.01.2021

Entreprenadavtalet

Ett entreprenadavtal föregås ofta av förhandlingar innan avtalet ingås. Beroende på om det är en mindre entreprenad eller större så ingås vissa entreprenadavtal muntligen. Muntliga avtal gäller precis så som skriftliga avtal och det finns med andra ord inga formkrav när det kommer till entreprenadavtal. Oavsett om entreprenaden är liten eller stor är alltid rekommendationen att skriva ett skriftligt avtal för att undvika missuppfattningar mellan beställare och entreprenör. Rör det sig om större entreprenader är det vanligast att man använder sig av skriftliga avtal och dessa kan många gånger vara väldigt detaljerade och komplicerade. Ett skriftligt avtal är alltid att föredra ur bevissynpunkt.

Om det är en offentlig upphandling av byggentreprenader så gäller LOU, lagen om offentlig upphandling som ställer vissa krav på avtalet och tiden för tecknandet. Om entreprenaden inte omfattas av LOU kan köpet av tjänsten ske precis så som beställaren önskar och det finns inga formkrav för avtalet.