Vad är entreprenadrätt?

26.04.2024

Vad är entreprenadrätt? 

Entreprenadrätt är det rättsområde som reglerar förhållandet mellan beställare och entreprenörer, särskilt inom bygg- och anläggningsbranschen. Det omfattar regler om hur entreprenader ska genomföras, parternas skyldigheter och rättigheter samt hur tvister ska hanteras. Entreprenadrättens betydelse ligger i dess förmåga att skapa förutsägbarhet och trygghet i entreprenadprojekt. Detta är avgörande för att säkerställa att bygg- och anläggningsprojekt kan genomföras effektivt och uppfylla höga kvalitetskrav.

Viktiga aspekter av entreprenadrätt inkluderar:

1. Avtal: Entreprenadavtalet är grunden och bör vara tydligt och detaljerat för att undvika missförstånd. Det bör reglera:

  • Omfattning
  • Pris
  • Tidplan
  • Kvalitetskrav
  • Betalningsvillkor.

2. Standardavtal: I Sverige används ofta standardavtal som AB 04 och ABT 06 som utgångspunkt för entreprenadavtal. 

3. Ändringar och tillägg: Hur ändringar och tillägg i entreprenaden ska hanteras bör vara reglerat i avtalet för att undvika konflikter. 

4. Tidsaspekter: Tidsplanen är central och förseningar kan leda till vite eller skadestånd. 

5. Kvalitet och besiktning: Entreprenaden ska uppfylla avtalade kvalitetskrav och besiktningar är viktiga för att säkerställa detta. 

6. Försäkringar och garantier: Adekvata försäkringar och garantier skyddar parterna vid eventuella skador eller fel. 

7. Tvistlösning: Avtalet bör innehålla bestämmelser för hur tvister ska lösas, exempelvis genom skiljeförfarande eller domstol. 

Standardavtalen 

Båda dessa standardavtal, AB 04 och ABT 06, är utformade för att främja balans och förutsägbarhet i entreprenadrelationer samt för att minimera risken för tvister. De har utvecklats genom förhandlingar mellan representanter från både beställare och entreprenörer och är allmänt vedertagna inom branschen. Användningen av dessa standardavtal bidrar till en enhetlig tolkning av entreprenadavtal och underlättar genomförandet av byggprojekt. Genom att tillhandahålla tydliga riktlinjer och villkor skapar de en grund för samarbete mellan parterna och bidrar till att skapa förtroende och effektivitet i projekten. 

AB 04 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader 2004) är ett standardavtal som används i byggbranschen i Sverige för utförandeentreprenader. Det reglerar relationen mellan beställare och entreprenör och omfattar bland annat regler för kontraktsförhållanden, tidsplaner, betalningar, ändringsarbeten, förseningar och ansvar vid fel. AB 04 är framtaget för att användas när beställaren står för projekteringen och entreprenören utför arbetet.

ABT 06 (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006) är ett liknande standardavtal som används för totalentreprenader. I ABT 06 åtar sig entreprenören att både projektera och utföra arbetet. Avtalet täcker liknande områden som AB 04 men är anpassat för de situationer där entreprenören har ett större ansvar för både design och konstruktion av projektet.

De olika entreprenadformerna 

De två huvudsakliga entreprenadformerna är totalentreprenad och utförandeentreprenad.

Totalentreprenad innebär att entreprenören tar ansvar för både projektering och utförande av arbetet. Beställaren specificerar det övergripande målet eller funktionen för projektet, och entreprenören är ansvarig för att uppnå detta. Det ger beställaren en enda kontaktpunkt för hela projektet och kan leda till snabbare genomförande och enklare hantering. Dock kan det också innebära mindre detaljkontroll för beställaren.

Utförandeentreprenad, även känd som generalentreprenad, innebär att beställaren tar ansvar för projekteringen medan entreprenören utför arbetet enligt beställarens anvisningar och ritningar. Beställaren har en mer aktiv roll i planeringen och designen, vilket ger större kontroll över slutresultatet. Entreprenören är ansvarig för att arbetet genomförs enligt de tekniska specifikationerna som beställaren tillhandahåller. Denna form kan vara mer komplex för beställaren då det krävs mer involvering under projektets olika faser.

Det är viktigt att man som part i en entreprenad är medveten om sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet och gällande lagstiftning. Det är också viktigt att noggrant dokumentera all kommunikation och händelser under entreprenadens gång för att underlätta vid eventuella tvister. 

Våra kunniga och kompetenta jurister kan hjälpa dig med att säkerställa och forma ett avtal. Kontakta gärna oss för mer information.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93

Senaste nyheter