Kan man lämna tillbaka en häst?

26.04.2024

Kan man lämna tillbaka en häst?

Vid hästhandel är det viktigt att vara noggrann, oavsett om det gäller en affär mellan näringsidkare eller privatpersoner. Ibland kan det uppstå situationer där köparen vill lämna tillbaka hästen på grund av olika skäl, såsom felaktigheter eller att hästen inte motsvarar förväntningarna. När det kommer till att lämna tillbaka en häst, finns olika regler och rättigheter att beakta beroende på vilken typ av affär det rör sig om.

Vid köp hos näringsidkare

En konsument som köper en häst från en näringsidkare (på nätet eller på annat sätt utanför ordinarie affärslokal) har rätt att utöva sin ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen. Ångerrätten innebär att konsumenten kan frånträda köpet inom 14 dagar från det att varan mottagits. Hästen måste hållas i väsentligen oförändrat skick för att ångerrätten ska kunna utövas. När ångerrätten utövas, ska näringsidkaren återbetala vad konsumenten har betalat, vanligtvis inom 30 dagar. Konsumenten kan behöva stå för de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka hästen, om inte näringsidkaren har åtagit sig att stå för dessa kostnader.

Om en konsument upptäcker att hästen som köpts från en näringsidkare är felaktig, det vill säga att den inte stämmer överens med vad som avtalats eller vad konsumenten med fog kunnat förvänta sig, har konsumenten rättigheter enligt konsumentköplagen. Dessa rättigheter innefattar:

 • Rätt till avhjälpande
  Konsumenten kan kräva att näringsidkaren avhjälper felet, vilket kan innebära reparation av hästen eller att felet på annat sätt åtgärdas.

 • Rätt till omleverans
  Om avhjälpande inte är möjligt eller om det skulle medföra stora olägenheter för konsumenten, kan konsumenten istället kräva att näringsidkaren levererar en annan likvärdig häst.

 • Prisavdrag
  Konsumenten kan ha rätt till ett prisavdrag som motsvarar felet, om felet inte avhjälps eller omlevereras.

 • Hävning av köpet
  Om felet är av väsentlig betydelse för konsumenten, kan köpet hävas och konsumenten få pengarna tillbaka.

För att dessa rättigheter ska kunna göras gällande måste konsumenten reklamera felet till näringsidkaren inom skälig tid efter det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts.

Vid köp hos privatperson

När man köper en häst från en privatperson och vill lämna tillbaka den, är det av stor vikt att först och främst granska det avtal som upprättats mellan köparen och säljaren. Köplagen ger en inte automatisk rätt att lämna tillbaka varan, så möjligheten att returnera hästen beror på de villkor som parterna kommit överens om. Här är några aspekter att beakta:

 • Avtalet
  Om avtalet mellan köparen och säljaren innehåller en klausul som tillåter återlämning av hästen, kan köparen lämna tillbaka den enligt de villkor som anges i avtalet.

 • Fel i varan
  Om hästen har ett fel som inte överensstämmer med vad som avtalats eller vad köparen rimligen kunde förvänta sig, kan köparen ha rätt att häva köpet och lämna tillbaka hästen. Detta förutsätter att felet är av väsentlig betydelse och att köparen reklamerar inom skälig tid.

 • Hävning
  Om köpet hävs på grund av ett väsentligt fel, ska varan återlämnas och köparen få tillbaka köpeskillingen. Hävning är dock en stark påföljd som normalt kräver att felet är av stor betydelse.

 • Ömsesidigt avtal
  Köparen och säljaren kan alltid komma överens om att häva köpet och återlämna hästen, även om det inte finns något fel. Detta skulle innebära att parterna genomför en överenskommelse som inte regleras av köplagen.

 • Rätt till avhjälpande eller prisavdrag
  Om köparen inte vill eller kan häva köpet, kan det finnas möjlighet att förhandla fram en lösning där säljaren avhjälper felet eller ger ett prisavdrag.

Det är viktigt att komma ihåg att köplagen inte ger samma skydd som konsumentköplagen, och att köparens rättigheter vid köp från en privatperson är mer begränsade. Om det inte finns något avtalat om återlämning och hästen inte är felaktig, kan det vara svårt att returnera hästen. I sådana fall är det bästa ofta att försöka nå en överenskommelse med säljaren.

Kan man häva köp av häst?

Enligt konsumentköplagen:

 • Väsentligt fel
  För att häva köpet måste felet vara av väsentlig betydelse för konsumenten. Det innebär att felet ska vara så pass allvarligt att det påverkar hästens värde eller användbarhet i en betydande grad. Om felet är av mindre betydelse, kan konsumenten istället ha rätt till andra påföljder, såsom prisavdrag eller omleverans.

 • Reklamation
  Konsumenten måste reklamera felet till säljaren inom skälig tid, vilket enligt lag är två månader från det att felet upptäcktes. Detta är en förutsättning för att kunna häva köpet. Om konsumenten underlåter att reklamera inom denna tid, förlorar hen rätten att åberopa felet.

 • Näringsidkares ansvar
  Hävning enligt KKL är endast tillämplig när köpet sker från en näringsidkare, det vill säga en säljare som handlar i sin yrkesmässiga verksamhet. KKL är tänkt att ge konsumenter ett starkare skydd vid köp från näringsidkare jämfört med köp från privatpersoner.

Enligt köplagen:

 • Fel i varan
  Köparen kan häva köpet om det föreligger ett fel som är av väsentlig betydelse. Detta innebär att hästen inte stämmer överens med vad som avtalats eller att hästen avviker från vad köparen med fog kunnat förvänta sig. För att häva köpet måste felet vara så pass allvarligt att det inte kan avhjälpas på ett enkelt sätt, eller om säljaren vägrar eller misslyckas med att avhjälpa felet.

 • Reklamation
  Även enligt köplagen måste köparen reklamera felet inom skälig tid efter att det upptäcktes eller borde ha upptäckts. Vad som anses vara skälig tid kan variera beroende på omständigheterna, men det är viktigt att agera utan onödigt dröjsmål för att inte riskera att förlora rätten att häva köpet.

 • Privat försäljning
  Köplagen är tillämplig vid köp mellan privatpersoner och när företag köper av varandra. Det innebär att om en konsument köper en häst från en privatperson, är det köplagens regler om fel och hävning som gäller. Köplagen ger inte samma skydd som KKL, och det är därför viktigt att noggrant undersöka hästen före köp och att ha ett tydligt avtal.

I båda fallen är det viktigt att dokumentera felet och kommunikationen med säljaren. Om parterna inte kan komma överens kan tvisten behöva avgöras i domstol, där bevisbördan ofta ligger på köparen att visa att felet fanns vid tidpunkten för köpet.

Kan man friskriva sig från dolda fel?

Ja, det är möjligt att friskriva sig från ansvar för dolda fel vid försäljning av en häst, men det finns vissa begränsningar.

Enligt köplagen:

 • Friskrivningsklausuler
  Säljaren kan i avtalet friskriva sig från ansvar för fel i varan, inklusive dolda fel. Detta måste dock göras uttryckligen i avtalet för att vara giltigt. Köparen bör vara medveten om att en sådan friskrivning innebär att risken för dolda fel övergår till köparen.

 • Icke-tvingande lagstiftning
  Köplagen är dispositiv, vilket innebär att parterna har stor frihet att avtala om andra villkor än de som lagen stadgar. Dock kan en friskrivning som strider mot tvingande konsumentlagstiftning vara ogiltig när köpet sker mellan en näringsidkare och en konsument.

Det är viktigt att notera att även om en friskrivning för dolda fel finns i avtalet, kan den bli ogiltig om säljaren har agerat grovt vårdslöst eller om säljaren har känt till felet men inte informerat köparen om det. Dessutom kan en friskrivningsklausul anses oskälig och därmed ogiltig enligt avtalslagen om den skulle leda till ett resultat som är uppenbart orimligt.

Enligt konsumentköplagen:

 • Friskrivning
  När en näringsidkare säljer en häst till en konsument kan säljaren inte friskriva sig från ansvar för dolda fel på samma sätt som i köplagen. Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån, vilket innebär att en friskrivningsklausul som inskränker konsumentens rättigheter enligt KKL normalt är ogiltig.

 • Konsumentens skydd
  Konsumentköplagen syftar till att skydda konsumenten, och därför är det svårare för en näringsidkare att friskriva sig från ansvar för dolda fel vid försäljning till konsumenter. Konsumenten har rätt att förvänta sig att hästen är fri från dolda fel och att den motsvarar vad som avtalats.

Måste man registrera ägarbyte av häst?

I Sverige är det lagstadgat att alla hästar ska vara registrerade i det centrala hästregistret som förvaltas av Jordbruksverket. 

 • Hästregistret
  Enligt lagen om identitetsmärkning m.m. av hästar ska alla hästar som hålls i Sverige vara registrerade i det centrala hästregistret. Detta inkluderar uppgifter om hästens identitet, ägare och var hästen hålls.

 • Ägarbyte
  När en häst byter ägare är det den nya ägarens ansvar att anmäla ägarbytet till Jordbruksverket. Anmälan ska göras inom 30 dagar från det att ägarbytet ägde rum. Detta är viktigt för att upprätthålla en aktuell och korrekt registrering av hästar i Sverige.

 • Syftet med registreringen
  Syftet med registreringen är flera. Det underlättar för myndigheter att kontrollera och förebygga smittspridning, det bidrar till att skydda hästens välfärd genom att säkerställa att ägaren kan hållas ansvarig, och det fungerar som ett hjälpmedel vid stöld eller förlust av hästen.

 • Förfarandet för registrering
  För att registrera ett ägarbyte behöver den nya ägaren fylla i ett ägarbytesanmälan som skickas till Jordbruksverket. Det kan även krävas att den nya ägaren uppvisar ett köpekontrakt eller annat bevis på ägarskap. Jordbruksverket uppdaterar sedan registret med den nya ägarens uppgifter.

 • Sanktioner vid underlåtenhet
  Om den nya ägaren inte registrerar ägarbytet inom den angivna tiden kan det leda till sanktioner. Det är därför viktigt att följa dessa regler för att undvika eventuella böter eller andra rättsliga konsekvenser.

Det är alltså av stor vikt att både köpare och säljare är medvetna om sitt ansvar att se till att ägarbytet blir korrekt registrerat för att undvika framtida komplikationer.

Att förstå de olika reglerna och rättigheterna vid hästhandel är avgörande för både köpare och säljare. Oavsett om det är en affär mellan näringsidkare eller privatpersoner, är det viktigt att vara medveten om ens skyldigheter och möjligheter vid eventuella problem med köpet. Med noggrannhet och kunskap kan man navigera dessa situationer på ett smidigt sätt och säkerställa en positiv upplevelse för alla inblandade parter.


Behöver du rådgivning eller hjälp med ett hästköp?
Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93