NIS2-direktivet

05.03.2024

NIS2-direktivet

En ny era av cybersäkerhet för offentlig sektor och kommuner

I en värld där digitaliseringen accelererar, är cybersäkerhet inte längre bara en IT-fråga utan en grundläggande del av vår samhällsstruktur. EU:s NIS2-direktiv är en uppdatering av det tidigare NIS-direktivet och syftar till att stärka cybersäkerheten inom hela unionen. Låt oss utforska vad NIS2 innebär, vilka som påverkas och hur de kan förbereda sig.

Vad är NIS2-direktivet?


NIS2-direktivet är en lagstiftningsåtgärd som ersätter det ursprungliga NIS-direktivet och syftar till att harmonisera säkerhetskrav, incidentrapportering, tillsyn och sanktioner på EU-nivå. Det utvidgar tillämpningsområdet till att omfatta fler sektorer och aktörer, inklusive offentlig sektor och kommuner.

Vem påverkas av NIS2-direktivet?


NIS2-direktivet påverkar en bred grupp av entiteter, inklusive kritiska sektorer som energi, transport, bankväsen, hälsovård, digital infrastruktur och leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Offentlig sektor och kommuner som tillhandahåller viktiga tjänster till medborgarna kommer att omfattas av de nya kraven 

Hur påverkas offentlig sektor och kommuner?

Offentlig sektor och kommuner kommer att behöva vidta åtgärder för att stärka sin motståndskraft mot cyberhot och rapportera incidenter. De kommer att omfattas av bestämmelser om tillsyn och sanktioner och måste samarbeta både nationellt och på EU-nivå

Vänligen ange dina uppgifter i formuläret nedan, så återkopplar en av våra juridiska experter till dig inom kort 


 Ladda ner vår kostnadsfria implementeringslista för NIS2-Direktivet

Hur kan offentlig sektor och kommuner förbereda sig för NIS2-direktivet?

Förberedelser inför NIS2-direktivet

I takt med att NIS2-direktivet träder i kraft, står offentlig sektor och kommuner inför utmaningen att anpassa sina cybersäkerhetsstrategier. Här är en handlingsplan som kan hjälpa dessa organisationer att navigera i de nya regelverken. 

Upprätta en cybersäkerhetsstrategi: En robust cybersäkerhetsstrategi är grunden för att skydda kritisk infrastruktur. Varje medlemsstat måste anta en nationell strategi som säkerställer att alla nivåer av offentlig förvaltning är förberedda att hantera och motstå cyberhot. Denna strategi bör inkludera riskbedömningar, utbildningsprogram för anställda och en tydlig plan för incidenthantering.

Identifiera kritiska tjänster: Det är avgörande att offentlig sektor och kommuner kartlägger vilka tjänster som är kritiska för samhällets funktion. Genom att identifiera dessa tjänster kan organisationerna prioritera resurser och skyddsåtgärder där de behövs mest. Detta steg är centralt för att säkerställa att de mest vitala funktionerna upprätthålls även vid en cyberattack.

Stärka säkerhetsåtgärder: Att implementera starka säkerhetsåtgärder är nyckeln till att skydda nätverk och informationssystem. Detta inkluderar inte bara tekniska lösningar som brandväggar och kryptering, utan även organisatoriska åtgärder som att begränsa åtkomst till känslig information och att regelbundet uppdatera och testa säkerhetssystemen.


Rapportering av incidenter: En väldefinierad process för att rapportera och hantera säkerhetsincidenter är kritisk. Offentlig sektor och kommuner måste kunna snabbt identifiera och rapportera incidenter för att minimera skadan och återställa tjänster. Detta kräver tydliga kommunikationskanaler och förutbestämda protokoll för incidenthantering.

Samarbete och informationsdelning: För att effektivt bekämpa cyberhot krävs samarbete på alla nivåer. Myndigheter måste arbeta tillsammans och dela information om hot och bästa praxis. Genom att skapa nätverk och forum för informationsutbyte kan offentlig sektor och kommuner dra nytta av kollektiv kunskap och resurser.

Genom att följa dessa steg kan offentlig sektor och kommuner stärka sin beredskap inför NIS2-direktivet och bidra till en säkrare digital miljö för alla medborgare. Treschow & Partner står redo att bistå med expertis och stöd i denna viktiga övergång.

Sammanfattning

NIS2-direktivet är en viktig milstolpe för att öka cybersäkerheten inom EU. Offentlig sektor och kommuner spelar en nyckelroll i detta arbete och måste förbereda sig för att möta de nya kraven. Genom att vidta proaktiva åtgärder kan de bidra till en säkrare digital framtid för alla medborgare.


Om du representerar en organisation, företag eller offentlig myndighet och vill veta mer om hur du kan förbereda dig för NIS2-direktivet, kontakta oss på Treschow & Partner för expertis och vägledning inom cybersäkerhet och dataskydd.

Kontakta våra jurister för personlig rådgivning