Olika typer av fullmakter

06.05.2024

Olika typer av fullmakter

Det finns olika typer av fullmakter som är avsedda för olika ändamål där varje typ har specifika kriterier som måste uppfyllas för att den ska vara giltig enligt lag. För att säkerställa att en fullmakt är juridiskt bindande är det av yttersta vikt att förstå innebörden av de olika typerna av fullmakter och de specifika kraven som gäller för var och en. Att ha denna förståelse är avgörande för att undvika eventuella tvister eller problem i framtiden som kan uppstå på grund av ogiltiga eller felaktigt utfärdade fullmakter. Det är viktigt att hålla koll på de vanligaste fullmakterna då de skulle kunna bli ogiltigförklarade om de inte är utformade på rätt sätt. Nedan är några exempel på fullmakter som är vanliga och vad dessa betyder: 

Generalfullmakt:

  • En generalfullmakt är en standardiserad och generellt utformad fullmakt som ger fullmaktshavaren en bred behörighet att agera för fullmaktsgivarens räkning. Den är ofta utformad för att gälla tills vidare och kan inkludera rätten att ingå nya förbindelser. Generalfullmakten kan vara giltig även efter fullmaktsgivarens död om det inte framgår av fullmakten att den ska upphöra vid dödsfall. Det finns inga särskilda inskränkande föreskrifter som automatiskt gör en generalfullmakt förfallen, och den kan användas för att utföra en mängd olika handlingar inom ramen för den behörighet som ges.

Särskild fullmakt:

  • En särskild fullmakt är en fullmakt som är begränsad till en specifik rättshandling eller en bestämd typ av rättshandlingar. Fullmaktshavaren får endast agera inom de ramar som anges i fullmakten och har inte samma omfattande befogenheter som vid en generalfullmakt. Särskilda fullmakter används ofta vid enskilda transaktioner, såsom köp av fastighet eller tecknande av avtal, där fullmaktsgivaren vill begränsa fullmaktshavarens befogenhet till just den handlingen.

Framtidsfullmakt:

  • En framtidsfullmakt är ett juridiskt dokument som fullmaktsgivaren upprättar för att ge en eller flera fullmaktshavare rätt att företräda fullmaktsgivaren i ekonomiska och/eller personliga frågor om fullmaktsgivaren i framtiden inte längre kan ta hand om dessa på grund av en sjukdom eller nedsatt beslutsförmåga, eller liknande. Framtidsfullmakten träder i kraft vid en tidpunkt som anges i fullmakten, ofta när fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina angelägenheter på grund av en medicinsk bedömning.

Enkel fullmakt:

  • En enkel fullmakt är när fullmaktsgivaren ger fullmaktshavaren rätt att agera i fullmaktsgivarens namn och för dennes räkning i specifika eller generella ärenden. Fullmakten kan vara begränsad till en viss handling eller vara mer omfattande. En enkel fullmakt träder i kraft omedelbart när den är utfärdad och fortsätter att gälla tills den återkallas eller tills det uppdrag som fullmakten avser är slutfört. Fullmakten behöver inte registreras eller följa någon särskild form, men för vissa rättshandlingar, som fastighetsköp, krävs skriftlig form.

Anhörigbehörighet:

  • Anhörigbehörighet är en form av behörighet som automatiskt tillkommer nära anhöriga, såsom make, registrerad partner eller sambo, och innebär att de har rätt att vidta vissa rättshandlingar för en person som inte själv kan göra det på grund av sjukdom, olycksfall eller liknande. Denna behörighet är begränsad till handlingar som rör den dagliga förvaltningen av den oförmögna personens angelägenheter och ekonomi. Anhörigbehörighet är inte lika omfattande som en fullmakt och kan inte användas för att exempelvis sälja fast egendom eller andra större transaktioner utan kräver i sådana fall en formell fullmakt eller godkännande från myndighet.

God man:

  • En god man är en person som utses av överförmyndaren för att hjälpa någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver stöd med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga angelägenheter. Uppdraget som god man är att agera i huvudmannens intresse och kan omfatta allt från att betala räkningar och sköta bankärenden till att företräda huvudmannen i kontakter med myndigheter och institutioner. En god man har inte samma rättigheter som huvudmannen själv utan agerar som ett stöd och ska alltid främja huvudmannens självbestämmande och integritet.

Förvaltare:

  • En förvaltare är en person som tillsätts av tingsrätten för att sköta en annan persons ekonomiska och personliga angelägenheter när denne inte själv kan göra det på grund av exempelvis sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Till skillnad från en god man har en förvaltare en mer omfattande befogenhet att agera på den hjälpbehövandes vägnar, inklusive att fatta beslut som normalt skulle kräva personens samtycke. Förvaltarskapet är en mer ingripande åtgärd än godmanskap och beslutet om att anordna ett förvaltarskap fattas när mindre ingripande åtgärder inte anses tillräckliga.

Att säkerställa korrekta fullmakter är av avgörande betydelse för att undvika potentiella juridiska och ekonomiska komplikationer. På Treschow & Partner är vi specialiserade på att erbjuda expertis och rådgivning när det gäller upprättande av fullmakter för att säkerställa deras juridiska giltighet. Med vår hjälp kan ni tryggt navigera genom processen och undvika eventuella risker som kan uppstå vid felaktiga fullmakter.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93

Senaste nyheter