Styrande i aktiebolag enligt aktiebolagslagen

26.04.2024

Styrande i aktiebolag enligt aktiebolagslagen

I Sverige regleras styrandet av aktiebolag genom aktiebolagslagen (ABL), vilken utgör kärnan i bolagsstyrningen. Genom ABL fastställs en klar struktur för ledningen av ett aktiebolag och vilka organ som har ansvar för de olika delarna av bolagets verksamhet.

Bolagsstämman

Bolagsstämman är det högst beslutande organet i ett aktiebolag och utgör platsen där aktieägarna utövar sin påverkan över bolaget. Här har aktieägarna befogenhet att fatta beslut om alla frågor som inte specifikt är reserverade för andra bolagsorgan enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Det betyder att bolagsstämman kan ta beslut om olika ärenden, såsom utdelning, val av styrelse och revisor, samt väsentliga förändringar som ändringar i bolagsordningen eller beslut om bolagets upplösning.

Styrelsen

Styrelsen är ansvarig för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Det är styrelsens uppgift att säkerställa att bolaget har en passande organisation och att bokföring, förvaltning av medel och andra ekonomiska aspekter kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen ska också fastställa riktlinjer för bolagets verksamhet och strategiskt leda bolaget mot uppsatta mål.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) har huvudansvaret för den dagliga driften av bolaget, i enlighet med styrelsens beslut och riktlinjer. Det innebär att VD ska se till att bolagets bokföring följer lagstiftningen och att hanteringen av bolagets medel sker på ett säkert sätt. VD rapporterar regelbundet till styrelsen om bolagets framsteg och utveckling. Ofta agerar VD även som styrelsens verkställande organ, vilket innebär att hen genomför och verkställer de beslut som styrelsen fattar.

Anställdas inflytande

I större aktiebolag har de anställda rätt till representation i styrelsen. Detta ger de anställda möjlighet att påverka och få insyn i bolagets styrning och strategiska beslut.

Bolagsstyrningskoden – en frivillig komplettering

Förutom den lagstadgade aktiebolagslagen (ABL) finns det i Sverige en frivillig kod för bolagsstyrning, känd som Svensk kod för bolagsstyrning. Denna kod fungerar som ett komplement till lagstiftningen och har som syfte att höja standarden för bolagsstyrning, särskilt inom börsnoterade företag. I koden återfinns riktlinjer och bestämmelser om olika aspekter av bolagsstyrning, inklusive sammansättningen och arbetet i styrelsen, revisorer samt kommunikationen med aktieägarna. Genom att frivilligt följa denna kod strävar företag efter ökad transparens, ansvarstagande och effektivitet i sin bolagsstyrning.

Sammanfattningsvis utgör aktiebolagslagen grunden för styrningen av aktiebolag i Sverige, medan bolagsstyrningskoden erbjuder en ram för god sed på området. Tillsammans bidrar dessa till en strukturerad och transparent bolagsstyrning som skyddar aktieägarnas intressen och främjar en sund affärsverksamhet. 

Tveka inte med att kontakta oss för för rådgivning redan idag!

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93

Senaste nyheter