Testamente

13.05.2022

Ett testamente är en handling som är juridiskt bindande och tecknas av en person som vill reglera sin kvarlåtenskap efter att denne går bort. En person som upprättar ett testamente kallas för testator. De som står med i testamentet kommer att ärva kvarlåtenskapen före de arvingar som står föreskrivna enligt ärvdabalken.

Det är dock viktigt att veta att det inte går att testamentera bort hela arvslotten för bröstarvingar, dvs. barn, barnbarn osv. Dessa har alltid rätt till sin laglott, som utgörs av halva arvslotten.

För att ett testamente ska vara giltigt så måste upprättandet uppfylla följande krav:

  • Testamentet måste vara skriftligt
  • Testatorn ska vara myndig (kan även vara omyndig)
  • Det måste undertecknas av testatorn
  • Det ska bevittnas av två personer som inte omfattas av testamentet och de behöver inte heller känna till testamentets innehåll

Ett testamente kan återkallas, ändras eller upphävas. Antingen kan testatorn vara tydlig med att något specifikt inte längre ska gälla, att denne skriver ett nytt testamente eller genom att det befintliga testamentet helt enkelt förstörts. Om testatorn vill testamentera bort något som enskild egendom så måste det stå tydligt i testamentet.

Det är viktigt att testamentet förvaras på en säker plats. Det kan t.ex. vara hos en jurist, i ett bankfack eller kassaskåp.

Har du ytterligare frågor om testamenten eller behöver rådgivning så är du varmt välkommen att kontakta oss här.