Tomträtt

26.11.2021

Tomträtter 

Är du intresserad av ett hus med tomträtt? Det innebär att du som husägare "hyr" marken av kommunen och betalar en så kallad tomträttsavgäld. Tänk på att alltid ta reda på hur länge avtalet med kommunen gäller i och med att många avtal förhandlas om efter ett visst antal år och avgifterna därför kan komma att stiga drastiskt.  

Kort bakgrund om tomträtt

Tomträtt infördes i Sverige genom lagen om nyttjanderätt till fast egendom 1907. Vad som gäller för tomträtt regleras i 13 kapitlet Jordabalken.  . 

Tomträtt är en typ av nyttjanderätt till fastighet under obestämd tid för visst ändamål mot årlig avgäld i pengar. 

Tomträtt kan upplåtas i en fastighet som tillhör stat eller kommun eller som annars är i allmän ägo. Om regeringen för ett särskilt fall medger det, får tomträtt upplåtas även i en fastighet som tillhör en stiftelse. Begreppet "ofri grund" eller "ofria tomter" har i äldre lagstiftning varit en förebild. Den som har en tomträtt har ett mycket starkt skydd utan att själva äganderätten övergår till upplåtaren. Det är viktigt för att den som har ett hus som ligger på en tomträtt så behöver husägaren känna sig trygg under en längre tid. intresset från stat och kommuns sida å andra hand behöver inte ha alltför lång tid då de eventuellt vill kunna förfoga över tomten.  

Tomträtten är näst intill jämförbar med äganderätt. Det innebär bland annat en obegränsad rätt att överlåta tomträtten eller att pantsätta den.  

Formkrav

Avtal för att en tomträtt ska upplåtas ska vara skriftligt. I handlingen ska uttryckligen stå att upplåtelsen avser tomträtt. Ändring eller tillägg som inte skrivs är helt utan verkan. 

I handlingen som reglerar upplåtelsen av tomträtten ska anges ändamålet med upplåtelsen och det belopp som avgiften ska utgå till dess annat bestämts. Avgiften eller hyran kallas för tomträttsavgäld. Handlingen ska därtill innehålla uppgifter kring fastighetens användning och bebyggelse samt bestämmelser i övrigt i fråga om tomträtten.