Vad är ett patent?

30.04.2024

Vad är ett patent?

Du står inför en banbrytande idé som kan förändra spelplanen inom din bransch. Men för att se till att din innovation inte kommer att kopieras och för att du ska kunna dra nytta av dess fulla potential behöver du ett patent. Vår juridiska expertis kan guida dig genom det komplicerade patentlandskapet och säkerställa att din idé är skyddad, så att du kan fortsätta att leda teknologins framtid med självförtroende och säkerhet.

Vad är patent och hur fungerar det?

Ett patent är en exklusiv rättighet som beviljas av en statlig myndighet till en uppfinnare för att skydda en ny och användbar uppfinning. Denna rättighet ger uppfinnaren ensamrätt att tillverka, sälja eller använda uppfinningen under en viss tid, vanligtvis 20 år.

För att få ett patent måste uppfinnaren ansöka hos det relevanta patentverket, vilket i Sverige är Patent- och registreringsverket (PRV). Ansökan måste innehålla en detaljerad beskrivning av uppfinningen och hur den fungerar. Om uppfinningen bedöms vara ny, uppfinningsrik och industriellt tillämpbar, beviljas patentet.

Efter att patentet har beviljats, har innehavaren rätt att förhindra andra från att tillverka, sälja eller använda uppfinningen utan hans eller hennes tillstånd. Om någon gör det, kan innehavaren vidta rättsliga åtgärder för att stoppa det och kräva skadestånd.

Vem får patent?

En patentansökan kan lämnas in av en eller flera fysiska personer, som är uppfinnare, eller juridiska personer, som företag. Juridiska personer kan dock inte anges som uppfinnare.

Om patent söks av någon annan än uppfinnaren, måste sökanden styrka sin rätt till uppfinningen. Dessutom, om sökanden inte har hemvist i Sverige, måste de ha ett ombud bosatt i Sverige som kan företräda dem i allt som rör ansökan.

Flera personer kan göra en uppfinning tillsammans, och uppfinnarens rätt att söka patent på uppfinningen kan överföras till någon annan. Uppfinnarens namn ska dock alltid anges i en patentansökan och i patentskriften som ska finnas tillgänglig när ett patent meddelas.

Var ansöker man om patent?

Vad får man inte ta patent på?

Enligt svensk och europeisk lagstiftning finns det vissa typer av uppfinningar som inte kan patenteras. Här är några exempel:

 • Uppfinningar som enbart är upptäckter, vetenskapliga teorier eller matematiska metoder.

 • Konstnärliga skapelser.

 • Planer, regler eller metoder för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet eller datorprogram.

 • Presentation av information.

 • Uppfinningar vars yrkesmässiga utnyttjande skulle strida mot allmän ordning eller goda seder. Detta inkluderar förfaranden för kloning av människor, förfaranden för ändring av den genetiska identiteten hos mänskliga könsceller, användning av mänskliga embryon för industriella eller kommersiella ändamål och sådana förfaranden för ändring av den genetiska identiteten hos djur som kan förorsaka ett oproportionerligt lidande.

Hur länge kan man ha en patent?

Ett patent i Sverige är giltigt i upp till 20 år från ansökningsdagen, förutsatt att årliga avgifter betalas. Detta är standardperioden för patent enligt internationell praxis.

Ett patent kan inte förnyas i den meningen att dess giltighetstid kan förlängas utöver dessa gränser. När patentet har löpt ut, blir uppfinningen allmän egendom och kan användas fritt av vem som helst.

Kan man sälja ett patent?

För att sälja ett patent i Sverige, behöver du följa dessa steg:

Vad händer om man bryter mot patent?

Om någon gör intrång i ett patent, det vill säga använder, säljer eller importerar uppfinningen utan tillstånd från patentinnehavaren, kan följande åtgärder vidtas:

 • Förbud mot fortsatt intrång
  Domstolen kan utfärda ett interimistiskt förbud mot intrångsgöraren att fortsätta med intrånget. Detta kan ske även innan huvudmålet har avgjorts.

 • Skadestånd
  Patentinnehavaren kan kräva skadestånd för det ekonomiska förlust som intrånget har orsakat. Skadeståndet kan inkludera förlorade vinster samt rimliga rättegångskostnader.

 • Beslag och förstöring
  Domstolen kan besluta om beslag och förstöring av varor som gör intrång i patentet, samt av utrustning som används för att tillverka sådana varor.

 • Straffrättsliga påföljder
  I vissa fall kan intrång i patent vara straffbart. Straffet kan vara böter eller fängelse i upp till två år.

Det är viktigt att notera att det är patentinnehavarens ansvar att upptäcka och vidta åtgärder mot eventuella intrång. Detta kan innebära att övervaka marknaden och att vidta rättsliga åtgärder vid behov.

Gäller patent internationellt?

Ett patent som beviljas av Patent- och registreringsverket (PRV) i Sverige ger skydd endast inom Sverige. Om du vill skydda din uppfinning internationellt finns det flera alternativ:

 • Europeiska patent
  Genom Europeiska patentverket (EPO) kan du ansöka om ett europeiskt patent. Ett beviljat europeiskt patent ger samma skydd som ett nationellt patent i de länder du väljer att validera det i. Detta kan vara upp till 44 länder.

 • Internationella patent (PCT-patent)
  Genom Patent Cooperation Treaty (PCT) kan du göra en internationell patentansökan. Denna ansökan behandlas av World Intellectual Property Organization (WIPO) och kan leda till patent i upp till 152 länder. Efter den internationella fasen måste du dock gå in i en nationell fas i varje land där du vill ha skydd.

 • Nationella patentansökningar
  Du kan också ansöka om patent direkt i varje land där du vill ha skydd. Detta kan vara tidskrävande och dyrt, eftersom du måste följa varje lands specifika process och regler.

Genom att skydda uppfinningar främjar patent kreativitet och stimulera till fortsatt framsteg. Genom att förstå och följa processen för att ansöka om och skydda patent kan vi säkerställa att framtidens innovativa lösningar får blomstra och göra verklig skillnad i världen.


Behöver du rådgivning eller hjälp med upphovsrätt?
Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93