Vad är ett samboavtal?

04.03.2022

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal är ett sådant avtal som är juridiskt bindande mellan två personer som lever tillsammans i en kärleksrelation. Samboavtalet reglerar ägandeförhållandet mellan deras gemensamma bohag eller bostad som man inte vill ska ingå i en bodelning vid en eventuell separation eller om någon av parterna går bort.

Gemensamt bohag avses i sambolagen möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk.

Till sambors gemensamma bostad avses fast egendom enligt 5 § sambolagen:

  • Fast egendom som samborna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål
  • Fast egendom som samborna eller någon av dem innehar med nyttjanderätt i förening med byggnad på egendomen som samborna eller någon av dem äger, om byggnaden är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål
  • Byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt, om byggnaden eller byggnadsdelen är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål och
  • Byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem har rätt att framdeles förvärva med bostadsrätt enligt förhandsavtal som sägs i 5 kap. bostadsrättslagen (1991:614), om rätten gäller en lägenhet som när avtalet träffades var avsedd att bli sambornas gemensamma hem och att innehas huvudsakligen för detta ändamål

Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte heller egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål.

Ett samboavtal upprättas vanligtvis för att undvika eventuella konflikter vid en separation eller bortgång. Det ger både en trygghet och klarhet för personer i samboförhållanden när egendom ska delas upp sinsemellan. Det som man väljer ska ingå i ett samboavtal kommer alltså att avvika från sambolagen bodelningsregler. Ett samboavtal kan innehålla både egendom som man vill ska ingå eller inte vill ska ingå (dvs. Vara enskild egendom) vid bodelningen.

Samboegendom definieras i sambolagen enligt 3 §:

"Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning" - Sambolag (2003:376)

Det går alltså endast att avtala om sådant som ingår i samboegendomen enligt sambolagen. Värt att veta är däremot att samboavtal inte medför någon form av ekonomiskt skydd om en av samborna avlider, till skillnad från makar. Om sambor vill ärva varandra behöver de istället upprätta ett testamente. Ett samboavtal har inga formkrav på samma sätt som ett äktenskapsförord mellan makar. Avtalet behöver inte bevittnas av någon och heller inte registreras. Däremot ska avtalet upprättas skriftligt och vara signerat av de som avtalet berör. Ett samboavtal kan när som helst under samborelationen upprättas, ändras eller upphävas.

Vill du veta mer om samboavtal är du varmt välkommen att kontakta oss för ytterligare frågor eller rådgivning. Du hittar våra kontaktuppgifter här