Vad är ett samboavtal?

04.01.2023

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal är ett avtal som sambor kan skriva som är juridiskt bindande avtal mellan två personer som lever tillsammans i en kärleksrelation. Samboavtalet reglerar ägandeförhållandet mellan deras gemensamma bostad eller bohag som samborna inte vill ska ingå i en bodelning vid en eventuell separation eller om någon av samborna går bort.

Gemensamt bohag avses i sambolagen som möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk.

Till sambors gemensamma bostad avses fast egendom enligt 5 § sambolagen:

  • Fast egendom som samborna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål
  • Fast egendom som samborna eller någon av dem innehar med nyttjanderätt i förening med byggnad på egendomen som samborna eller någon av dem äger, om byggnaden är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål
  • Byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt, om byggnaden eller byggnadsdelen är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål och
  • Byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem har rätt att framdeles förvärva med bostadsrätt enligt förhandsavtal som sägs i 5 kap. bostadsrättslagen (1991:614), om rätten gäller en lägenhet som när avtalet träffades var avsedd att bli sambornas gemensamma hem och att innehas huvudsakligen för detta ändamål

Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte heller egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål. Exempelvis ingår inte fritidsbostäder, båtar, skidor eller liknande utrustning.

Samboavtal
Samboavtal

Ett samboavtal skrivs vanligtvis för att undvika eventuella konflikter vid en separation eller bortgång. Det ger både en trygghet och klarhet för personer i samboförhållanden när egendom ska delas upp sinsemellan. Det som man väljer ska ingå i ett samboavtal kommer alltså att avvika från sambolagen bodelningsregler. Ett samboavtal kan innehålla både egendom som man vill ska ingå eller inte vill ska ingå (dvs. vara enskild egendom) vid bodelningen.

Samboegendom definieras i sambolagen enligt 3 §:

"Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning" - Sambolag (2003:376)

Det går alltså endast att avtala om sådant som ingår i samboegendomen enligt sambolagen. Värt att veta är däremot att samboavtal inte medför ett ekonomiskt skydd om en av samborna avlider, till skillnad från makar. Om sambor vill ärva varandra behöver de istället upprätta ett testamente. Testamentet reglerar i de fallen vad som ska gälla om någon av samborna dör eftersom det inte finns lika mycket skydd för en sambo som det finns för gifta par. Ett samboavtal har inga formkrav på samma sätt som ett äktenskapsförord mellan makar. Avtalet behöver inte bevittnas av någon och heller inte registreras. Däremot ska samboavtalet upprättas skriftligt och vara signerat av de som avtalet berör. Ett samboavtal kan när som helst under samborelationen upprättas, ändras eller upphävas. När man upprättar ett samboavtal så bör man upprätta minst två avtal så att vardera part har ett avtal. Avtalet bör som alla viktiga avtal sparas på ett säkert ställe. 

Vill du veta mer om samboavtal är du varmt välkommen att kontakta kontakta oss kostnadsfritt på:

E: info@treschowpartner.se

M: 0704-185593