Vad är fastighetsjuridik?

16.03.2021

Fastighetsjuridik innebär sådan juridik som privatpersoner och bostadsrättsföreningar som mest kommer i kontakt med i vardagen. Fastighetsjuridik är ett brett ämne och omfattar mycket. Fastighetsjuridiken ska vägleda till ett korrekt beteende där samhället kommit överens om standarder att förhålla oss till, man kan säga att det är en källa till en konfliktlösning, en uppsättning regler för att lösa konflikter men även en tvingad anpassning.

Ämnesområdet fastighetsjuridik omfattar lagar och regler som har med fastigheter att göra. Det kan exempelvis röra sig om allt från vilka lagar som reglerar vad en fastighet får lov att användas till, hur en ombildning av fastighet får lov att gå till, hur ett förvaltningsavtal ska se ut, till hur en tvist avseende fel i fastighet går till mm.

Vad är fastighetsjuridik?
Vad är fastighetsjuridik?

Viktiga lagrum!

Vi rör oss ständigt i olika juridiska förhållanden vilket leder till att vi behöver tillämpa olika lagar, beroende på vilken situation just du befinner dig i! à

Jordabalken (JB)

Miljöbalken (MB)

Plan och bygglagen (PBL)

Bostadsrättslagen

Fastighetsbildningslagen

Ledningsrättslagen

Väglagen
Hyreslagen

Vårt verksamhetsfält!

Med andra ord har vi vässat våra argument inom allt som har anknytning till fastigheter, mark och miljö. Spetskompetensen ligger på fastighets-, hyres-, bostadsrätt och tvistelösning.

 • Bostadsrätt
 • Kommersiell hyresrätt
 • Fel, dolda fel och skadeståndsansvar
 • Entreprenad
 • Exploateringar
 • Fastighetsbildning
 • Fastighetstransaktioner
 • Förvaltningsavtal
 • Hyres- och nyttjande som arrende-, servitut m.m.
 • Plan- och bygglovsfrågor
 • Tvister avseende fel i fastighet