Vad är upphovsrätt?

30.04.2024

Vad är upphovsrätt?

I dagens digitala era är upphovsrättens roll mer betydelsefull än någonsin. Med den snabba spridningen av idéer och verk online möter upphovsrätten nya utmaningar och möjligheter. Den anpassar sig till att skydda skapares rättigheter och säkerställa rättvis ersättning för deras arbete samtidigt som den balanserar allmänhetens rätt till tillgång till information och kultur. 

Vad innebär upphovsrätt?

Upphovsrätt är den ensamrätt som författare, kompositörer, konstnärer och andra upphovsmän har till sina litterära eller konstnärliga verk. Denna rätt innebär att upphovsmannen har rätt att bestämma över hur verket får användas, vilket innebär att de kan se till att få ekonomisk ersättning för nyttjanden av verket.

Upphovsrätten skyddar uttrycket av en idé, inte själva idén. Ett tema eller motiv i sig är alltså inte skyddade av upphovsrätt. Upphovsrätten ger upphovsmannen en ensamrätt att utnyttja verk och framföranden genom att tillhandahålla dessa på begäran av enskilda, samt rätt att trycka, visa, framföra eller sälja verket till allmänheten.

När gäller upphovsrätt?

Upphovsrätt gäller när ett verk eller en prestation har skapats. Detta inkluderar rätten att bestämma hur verket ska användas, till exempel genom att göra det tillgängligt för allmänheten. Det finns dock vissa inskränkningar i upphovsrätten, till exempel tillåten privatkopiering.

Upphovsrätten innefattar både ekonomiska och ideella rättigheter. De ekonomiska rättigheterna består av rätten att framställa exemplar av verket och rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten. De ideella rättigheterna innefattar rätten att bli erkänd som verkets skapare och rätten att skydda verket mot ändringar som kan skada upphovsmannens anseende eller karaktär.

Vad omfattas av upphovsrätt?

Upphovsrätt omfattar litterära och konstnärliga verk. Detta inkluderar skydd för utövande konstnärers framförande av verk, framställande av ljud- och bildupptagningar i fråga om deras upptagningar, radio- och televisionsföretag vad gäller deras utsändningar, framställande av kataloger samt fotografiska bilder. Det finns dock vissa inskränkningar i upphovsrätten. Till exempel är det tillåtet att kopiera musik, bilder, texter och filmer om man gör det för privat bruk förutsatt att man gör det från en laglig förlaga. Detta kallas för privatkopiering och är en av de viktigaste inskränkningarna i upphovsrätten.

Hur uppstår en upphovsrätt?

Upphovsrätt uppstår automatiskt när ett verk eller en prestation har skapats och uppnår en viss grad av originalitet, vilket kallas för verkshöjd. Upphovsrätten gäller som huvudregel under upphovsmannens livstid och 70 år efter dödsåret.

Vilka personer kan få upphovsrätt?

Upphovsrätt kan tillkomma en fysisk person (människa), det vill säga den som har skapat verket. Detta inkluderar författare, kompositörer, konstnärer och andra upphovsmän till litterära och konstnärliga verk. Juridiska personer, till exempel företag, eller maskiner, till exempel datorer, kan inte vara upphovsmän i lagens mening.

Det är dock möjligt för andra personer att förvärva upphovsrätten genom överlåtelse, arv eller testamente. Detta kan inkludera både fysiska och juridiska personer. Det är viktigt att notera att upphovsrätten initialt dock alltid tillkommer en fysisk person, nämligen den som har skapat verket i fråga.

Är copyright och upphovsrätt samma sak?

Copyright och upphovsrätt är i grunden samma sak, men termerna används i olika juridiska traditioner. "Upphovsrätt" är den term som används i Sverige och andra länder med en civilrättslig tradition, medan "copyright" används i länder med en anglosaxisk rättstradition, som Storbritannien och USA. Det finns också vissa skillnader i hur dessa rättigheter tillämpas och skyddas i olika länder. Till exempel kan det i vissa länder krävas en formell registrering för att skydda ett verk, medan det i andra länder, inklusive Sverige, uppstår ett skydd automatiskt när verket skapas.

Det är också viktigt att notera att upphovsrätten och copyright skyddar olika aspekter av ett verk. Upphovsrätten skyddar både upphovsmannens moraliska och ekonomiska rättigheter, medan copyright främst skyddar de ekonomiska rättigheterna.

Vilka viktiga undantag finns från upphovsrätten?

 • Privat bruk
  En person får framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk. Detta inkluderar till exempel att kopiera en bok för egen användning. Men det finns begränsningar, till exempel får exemplaren inte användas för andra ändamål än privat bruk. Dessutom får exemplarframställning av ett litterärt verk i skriftlig form endast avse begränsade delar av verket eller ett sådant verk av begränsat omfång.

 • Undervisningsändamål
  Lärare och elever får göra upptagningar av sina egna framföranden av verk för undervisningsändamål. Dessa upptagningar får dock inte användas för andra ändamål.

 • Arkiv och bibliotek
  Vissa arkiv och bibliotek får framställa exemplar av verk, dock inte datorprogram, för bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål. Exemplar som framställs på papper med stöd av denna bestämmelse får spridas till lånesökande.

 • Personer med funktionsnedsättning
  Undantaget från upphovsrätten för personer med funktionsnedsättning i Sverige tillåter framställning av exemplar av offentliggjorda verk i ett format som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Detta kan inkludera litterära och musikaliska verk samt bildkonstverk. En person som handlar på den funktionsnedsattes vägnar, till exempel en anhörig eller assistent, kan också framställa exemplar i ett tillgängligt format.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa undantag är specifika för svensk lag och kan variera i andra länder.

Vad händer om jag använder en bild utan tillstånd?

Om du använder en bild utan tillstånd och bryter mot upphovsrätten, kan det leda till flera konsekvenser enligt svensk lag:

 • Brott
  Om du använder en bild utan tillstånd kan det betraktas som ett brott mot upphovsrätten. Detta kan leda till böter eller fängelse.

 • Skadestånd
  Du kan bli skyldig att betala skadestånd till upphovsmannen för den ekonomiska och ideella skada som intrånget har orsakat.

 • Personlig integritet
  Om bilden du använder utan tillstånd är av en person, kan det betraktas som en kränkning av personens personliga integritet. Detta kan leda till ytterligare straff och skadestånd.

Notera att dessa konsekvenser kan variera beroende på omständigheterna, inklusive typen av bild, hur den används och om det finns några undantag från upphovsrätten som kan tillämpas.

Kan man avtala bort upphovsrätt?

Ja, det är möjligt att avtala bort den ekonomiska delen av upphovsrätten i Sverige. Upphovsmannen kan överlåta eller upplåta sin ekonomiska rätt till en annan part, vilket innebär att den andra parten får rätt att använda verket på sätt som annars skulle kräva upphovsmannens tillstånd. Detta kan inkludera rätten att kopiera verket, distribuera det, visa det offentligt, etc.

Däremot kan den ideella rätten, som inkluderar rätten att bli erkänd som upphovsman och rätten att skydda verket mot ändringar som kan skada upphovsmannens anseende, inte överlåtas. Upphovsmannen kan dock i vissa fall välja att avstå från sin ideella rätt.

Överlåtelse av upphovsrätten sker oftast genom avtal, och villkoren för denna kan variera beroende på avtalet. Det kan till exempel vara möjligt att överlåta rätten att använda verket på vissa sätt eller i vissa sammanhang, medan upphovsmannen behåller rätten att använda verket på andra sätt eller i andra sammanhang.

Upphovsrätten ger skapare möjlighet att kontrollera och dra nytta av sina verk, vilket skapar incitament för fortsatt kreativitet. Genom att skydda både skaparens ekonomiska och moraliska rättigheter främjar upphovsrätten en dynamisk och mångfaldig kultur.


Behöver du rådgivning eller hjälp med upphovsrätt?
Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93