Vad gäller för barn inom familjerätten?

06.05.2024

Barnens bästa är det viktigaste

Inom svensk familjerätt gäller flera principer som rör barn. Föräldrarna har det primära ansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa ska vara en grundläggande hänsyn i alla åtgärder som rör barnet, vilket framgår av 6 kap. 2 a och b §§ Föräldrabalken. Det anges även att barnet ska få information och få möjlighet att uttrycka sina åsikter i frågor som rör denne. När barnet är 12 år läggs stor vikt på vad barnet tycker. Det finns även en strävan att säkerställa att barnet kan upprätthålla personliga relationer och direktkontakt med båda föräldrarna regelbundet, så länge det inte strider mot barnets bästa.

Vidare ska barn skyddas från alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller missbruk, även när de är i vårdnad av föräldrar eller andra som ansvarar för dem.

Det finns också bestämmelser som reglerar barnets rättigheter vid internationella situationer, såsom vilket lands lag som ska tillämpas vid frågor om föräldraansvar och hur föräldraansvar som fastställts i ett annat land kan erkännas i Sverige.

Dessa principer och rättigheter är en del av det juridiska ramverket som omger barn inom familjerätten i Sverige.

Får barnet välja vilken förälder den ska bo hos?

Enligt 6 kap. 2 a § FB ska barnens bästa beaktas och man tar även hänsyn till barnets ålder och mognad, dock får barnet inte ensamt välja vilken förälder hen vill bo hos. 

Vad händer med barnen i en vårdnadstvist?

I en vårdnadstvist med barn i Sverige är det barnets bästa som är den avgörande faktorn. Domstolen tar hänsyn till flera aspekter, såsom barnets anknytning till föräldrarna, föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov, och barnets vilja, beroende på barnets ålder och mognad.

Om föräldrarna är oense om vårdnaden kan de väcka talan vid domstol. 

Vad gör man om barnet inte vill träffa den ena föräldern?

Om ett barn inte vill träffa den ena föräldern, bör barnets vilja och uppfattning beaktas, särskilt med hänsyn till barnets ålder och mognad. Barnets bästa ska vara avgörande i dessa situationer och det finns ingen absolut rätt för föräldern att umgås med barnet.

Vi på Advokatfirman Treschow och Partner har en lång erfarenhet i frågor inom familjerätten. Kontakta oss idag för ett kostnadsfritt inledande samtal. 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93