Vad gäller vid bygglov?

23.04.2024

Vad gäller vid bygglov?

Bygglov är en tillståndsprocess som regleras i svensk lagstiftning och är nödvändig för att få uppföra nya byggnader, bygga till eller göra vissa ändringar på befintliga byggnader. Bygglov krävs exempelvis för ändringar som påverkar byggnadens konstruktion, planlösning, yttre utseende eller användningsändamål. Det finns dock undantag från kravet på bygglov, exempelvis ekonomibyggnader för jordbruk i områden utanför en detaljplan.

Vem frågar man om bygglov?

Ansökan om bygglov görs skriftligen till byggnadsnämnden, och till ansökan ska ritningar, beskrivningar och andra relevanta uppgifter bifogas.

Om ansökningshandlingarna är ofullständiga kan byggnadsnämnden förelägga sökanden att komplettera dessa inom en viss tid. Byggnadsnämnden prövar ansökningar om bygglov och fattar beslut om att bevilja eller avslå ansökningar.

För vissa åtgärder som inte kräver bygglov kan det ändå finnas en skyldighet att anmäla åtgärden till byggnadsnämnden. Det finns även möjlighet att få tidsbegränsade bygglov för åtgärder som inte uppfyller alla krav men som är avsedda att pågå under en begränsad tid, dock ej över 20 år.

Beslut om bygglov kan överklagas, och ett beviljat bygglov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts, även om det inte har trätt i kraft. Viktigt att tänka på är att åtgärder som genomförs innan ett lovbeslut vunnit laga kraft sker på ägarens egen risk.

I vissa fall kan bygglov ges med villkor att planbeslutet vinner laga kraft, och sökanden har inte rätt att påbörja åtgärden innan planbeslutet verkställts.

När kan bygglov nekas?

Bygglov kan nekas av flera anledningar, bland annat om:

  • Åtgärden strider mot gällande detaljplan
  • Byggnaden eller byggnadsdelen omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser
  • Åtgärden inte uppfyller kraven i 3 kap. PBL, vilken anger att varje kommun ska ha en översiktsplan, som omfattar hela kommunen.
  • Åtgärden innebär en väsentlig ändring av användningen av byggnaden som kräver bygglov enligt plan- och bygglagen.
  • Byggnaden avviker från gällande detaljplanebestämmelserna.
  • Fastigheten inte överensstämmer med byggnadsplanens föreskrifter om minsta tomtstorlek, vilket är 800 kvadratmeter.
  • Åtgärden medför avvikelser från detaljplanen som inte kan godtas.

Vad händer om man bygger utan bygglov?

Om man bygger utan lov kan byggnadsnämnden kräva att byggnationen stoppas omedelbart. De kan även utfärda ett byggnadsföreläggande, enligt 11 kap. 30 § PBL för att åtgärda bristerna. Det gäller i de fall då byggnadens konstruktion inte är stabilt eller om det medför fara för människors liv eller hälsa.

Bryter man mot dessa regler riskerar man att bli bötfälld. Beloppet kan skilja sig åt beroende på storleken på byggnaden.

Vad händer om man börjar bygga innan bygglov?

Byggnadsnämnden kan ingripa genom att meddela föreläggande om att vidta rättelse, vilket kan förenas med vite. De kan även ta ut en sanktionsavgift om någon olovligen utför en åtgärd som kräver bygglov. Denna avgift motsvarar fyra gånger den avgift som skulle ha betalats om lov till åtgärden hade meddelats.

Om byggnadsarbetet fortsätter trots att det strider mot PBL eller mot något beslut som har meddelats med stöd av lagen, kan byggnadsnämnden förbjuda fortsatt arbete.

De kan även vidta åtgärder i efterhand om detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte uppfyller kraven i PBL.

Avslutningsvis kan man konstatera att det är viktigt att följa de lagar som finns kring bygglov.

Det kan vara komplicerat att förstå det juridiska perspektivet vid byggnationer men genom att vara noggrann och påläst ökar chanserna för att det ska bli bra för alla parter. 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93

Senaste nyheter