Vad gäller vid försäljning av häst?

26.04.2024

Vad gäller vid försäljning av häst?

När du säljer eller köper en häst är det viktigt att ha koll på både de juridiska och praktiska aspekterna. Tydliga avtal och en noggrann beskrivning av hästen rekommenderas för att säkerställa en smidig affär. Dessutom bör man vara medveten om eventuella skattemässiga konsekvenser och förmedlarens ansvar. Att följa lagar och riktlinjer för ägarbyte kan bidra till en trygg och rättvis övergång av ägarskapet. Att hantera dessa aspekter på rätt sätt är avgörande för en lyckad affär.

Försäljning enligt köplagen

Säljer man något som privatperson - eller företag sinsemellan - är det köplagen som blir tillämplig. Vid hästförsäljning bör man beakta följande allmänna principer:

 • Avtal och överenskommelse
  Köpeavtalet ingås när säljare och köpare kommer överens om väsentliga villkor såsom pris, beskrivning av hästen och leveranstidpunkt. Detta kan ske muntligt eller skriftligt, men för tydlighet och bevisning rekommenderas ett skriftligt avtal. Muntliga avtal kan nämligen vara svåra att bevisa om en tvist skulle uppstå.

 • Beskrivning av hästen
  Säljaren bör ge en noggrann beskrivning av hästen. Detta inkluderar information om ålder, hälsa, ras, utbildningsnivå och eventuella kända defekter. En korrekt beskrivning är viktig för att undvika tvister om fel i varan. Notera att säljaren kan hållas ansvarig för felaktiga uppgifter, även om de lämnats i god tro.

 • Undersökningsplikt
  Köparen har en undersökningsplikt, vilket innebär att denne är skyldig att undersöka hästen före köpet, vilket kan inkludera en veterinärbesiktning. Om köparen underlåter att göra detta kan det påverka rätten att åberopa vissa fel.

 • Riskövergång
  Risken för varan går över till köparen när varan levereras, vilket innebär att köparen bär risken för skada eller förlust som inträffar efter detta. Det bör dock påpekas att detta kan ändras i avtalet om man så önskar.

 • Reklamation
  Köparen måste reklamera inom skälig tid efter att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Vad som är skälig tid beror på omständigheterna, men det bör generellt ske inom två månader från upptäckt för att anses skäligt.

 • Fel i varan
  Om hästen inte stämmer överens med avtalet eller har dolda fel, kan köparen göra gällande anspråk baserat på köplagens regler om fel. Ett fel kan exempelvis vara att hästen inte har de egenskaper som utlovats eller att den lider av en sjukdom som inte upplysts om.

 • Påföljder vid fel
  Köparen kan ha rätt till påföljder såsom avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning eller skadestånd vid fel på varan. Finns det misstanke om fel kan denne även hålla inne betalningen.

 • Överlåtelse av äganderätten
  Äganderätten övergår till köparen när köpet är genomfört och betalningen är mottagen, om inte annat avtalats.

Det är viktigt att både säljare och köpare är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter enligt köplagen för att undvika tvister. Vid försäljning av hästar är det också vanligt att involvera experter, såsom veterinärer, för att säkerställa att hästen är i det skick som avtalats.

Köparens avtalsbrott

Vid köparens avtalsbrott enligt köplagen kan följande situationer och påföljder bli aktuella:

 • Dröjsmål med betalning
  Om köparen inte betalar köpeskillingen i tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen och kan även kräva skadestånd för förluster som orsakats av dröjsmålet.

 • Underlåtenhet att ta emot varan
  Om köparen inte tar emot varan vid avtalad tidpunkt kan säljaren antingen kräva att köparen fullgör köpet eller häva köpet och kräva skadestånd.

 • Hävning
  Säljaren kan häva köpet om köparens avtalsbrott är väsentligt. Detta innebär att köparen inte har betalat i tid eller vägrar att ta emot varan och detta får anses väsentligt påverka säljarens intresse.

 • Skadestånd
  Säljaren kan kräva skadestånd för de förluster som avtalsbrottet orsakar. Detta kan inkludera direkta förluster och utebliven vinst.

 • Sälja varan till annan
  Om köpet hävs kan säljaren sälja varan till någon annan. Om säljaren gör en sådan realisation kan eventuell skillnad i försäljningspris påverka storleken på skadeståndet.

 • Säkerhetsåtgärder
  Säljaren kan vidta åtgärder för att säkra sin fordran, exempelvis genom att hålla kvar varan tills betalning sker.

Det är viktigt att säljaren agerar inom ramen för vad köplagen tillåter och att säljaren dokumenterar händelseförloppet och eventuella förluster noggrant för att kunna styrka sitt krav på skadestånd eller andra påföljder. 

Måste man skatta när man säljer en häst?

Ja, i Sverige kan försäljning av en häst vara skattepliktig. Det finns olika aspekter att beakta beroende på om försäljningen sker inom ramen för en näringsverksamhet eller som en privatperson.

 • Näringsverksamhet
  Om försäljningen av hästen sker inom ramen för en näringsverksamhet, exempelvis travhästuppfödning eller handel med travhästar, är försäljningen skattepliktig. Detta innebär att vinsten från försäljningen ska tas upp som inkomst i näringsverksamheten och beskattas enligt inkomstskattelagen.

 • Privatperson
  Om en privatperson säljer en häst kan försäljningen betraktas som försäljning av en begagnad vara. Om hästen köpts från en privatperson (annan än uppfödaren) och sedan säljs vidare, kan försäljningen omfattas av reglerna för vinstmarginalbeskattning enligt mervärdesskattelagen. Detta innebär att endast vinstmarginalen, skillnaden mellan inköps- och försäljningspriset, beskattas.

 • Hobbyverksamhet
  Om försäljningen av hästen är en del av en hobbyverksamhet och inte en näringsverksamhet, kan inkomsten vara skattefri. Detta beror på att hobbyverksamhet inte anses vara en skattepliktig verksamhet.

Kom ihåg att dessa regler kan vara komplexa och att det kan finnas ytterligare faktorer som påverkar skattesituationen.

Har förmedlaren ansvar av försäljning av häst?

En förmedlare, såsom en hästhandlare eller agent, har vissa ansvar vid försäljning av hästar. Deras ansvar kan variera beroende på omständigheterna och avtalet mellan parterna. Här är några generella principer som kan vara tillämpliga:

 • Presumtionsansvar
  En förmedlare som omhänderhar en häst kan vara underkastad ett presumtionsansvar. Detta innebär att förmedlaren kan bli ersättningsskyldig för skador som uppstår under deras vård, om de inte kan visa att skadan inte beror på oaktsamhet från deras sida.


 • Särskilda risker med hästar
  Hästar kan bete sig på oberäkneligt sätt och medföra särskilda risker för skada. Dessa risker kan påverka bedömningen av förmedlarens ansvar.

 • Professionella omhändertagare
  I vissa fall blir travtränare som omhänderhar en travhäst inte underkastade presumtionsansvar för skador som inträffade under träning, utan endast för skador som beror på försummelse från tränarens sida.


Det är viktigt att notera att dessa principer kan behöva anpassas till det specifika fallet och att avtalet mellan förmedlaren och deras klient kan innehålla särskilda villkor som påverkar förmedlarens ansvar. Dessutom kan lagstiftning och praxis förändras över tid, så det är viktigt att hålla sig uppdaterad med aktuell rättspraxis och lagstiftning.

Får man sälja en häst utan pass?

Enligt lag måste alla hästar i Sverige åtföljas av en identitetshandling, ett så kallat hästpass, och tilldelas ett identitetsnummer som ska gälla under hästens hela livslängd. Hästpasset ska innehålla information om ägarens namn, hästens identitetsnummer, uppgift om hästen är avsedd för livsmedelsproduktion eller inte, utförda vaccinationer, resultat av hälsoundersökningar avseende smittsamma sjukdomar samt uppgifter om läkemedelsbehandlingar. Det är därför inte tillåtet att sälja en häst utan ett giltigt hästpass i Sverige. Om en häst saknar pass, måste ett sådant skaffas innan försäljning kan ske lagligt.

Hur gör man ägarbyte på häst?

För att genomföra ett ägarbyte på en häst i Sverige bör du följa dessa steg:

Att genomföra en hästförsäljning innebär att hantera flera viktiga detaljer, från att vara medveten om skattemässiga konsekvenser till att säkerställa en smidig övergång av ägarskapet. Genom att hantera dessa aspekter noggrant och korrekt kan säljaren skapa en trygg och givande affär för alla inblandade parter. Med noggrann planering och förståelse för processen kan man minimera risken för missförstånd och maximera chanserna för en framgångsrik transaktion.

Behöver du rådgivning eller hjälp med en hästförsäljning? 
Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93