Vad innebär ett aktieägaravtal?

23.04.2024

Vad innebär ett aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal är ett avtal som upprättas mellan aktieägarna i ett aktiebolag. Syftet är att reglera relationerna mellan aktieägarna och som täcker olika områden, inklusive överlåtelse av aktier, beslutsfattande inom bolaget, vinstfördelning och hantering av tvister mellan aktieägarna. 

Bakgrund och syfte

Aktieägaravtal är inte ett krav enligt svensk lag, men det är ett praktiskt verktyg för att skapa klarhet och förutsägbarhet för aktieägarna. Avtalet kompletterar de regler som finns i aktiebolagslagen och bolagsordningen, och kan ses som ett sätt för aktieägarna att skräddarsy regelverket för just deras bolag.

Viktiga beståndsdelar i ett aktieägaravtal

 • Överlåtelse av aktier:
  Avtalet kan innehålla förköpsrätt, efterköpsrätt eller andra mekanismer som reglerar hur aktier får överlåtas.
 • Styrelsens sammansättning och beslutsfattande: 

  I avtalet kan det finnas bestämmelser om hur styrelsen ska utses och hur beslut ska fattas för att garantera att alla aktieägares intressen tas i beaktande.

 • Utdelningspolicy:
  I avtalet kan det fastställas hur fördelningen av eventuella vinster ska ske mellan aktieägarna.
 • Tvistlösning:
  Det kan finnas bestämmelser om hur tvister mellan aktieägarna ska lösas, exempelvis genom skiljeförfarande.

Juridiska aspekter

Aktieägaravtalet är bindande mellan parterna, men det är viktigt att notera att det inte är bindande för bolaget självt eller för tredje part. Det innebär att avtalet inte kan begränsa bolagets rättigheter och skyldigheter enligt lag eller bolagsordning.

När behövs ett aktieägaravtal? 

Ett aktieägaravtal kan vara särskilt viktigt i följande situationer:

 1. Start av företag: När ett företag startas kan ett aktieägaravtal klargöra grundarnas intentioner och förväntningar.
 2. Investeringsrunda: Vid nytt kapitaltillskott kan investerare kräva ett aktieägaravtal för att säkra sin investering.
 3. Reglering av ägarskap: För att reglera hur aktier får överlåtas, exempelvis vid en aktieägares död eller utträde.
 4. Beslutsfattande: För att detaljreglera hur viktiga beslut ska fattas, exempelvis vid lika röstetal.
 5. Utvärdering och exit: Avtalet kan innehålla bestämmelser om hur bolaget eller aktierna ska värderas vid en försäljning.

Ett väl utformat aktieägaravtal kan vara avgörande för att säkerställa en smidig förvaltning och drift av ett bolag. Det är en viktig del av bolagsstyrningen och kan bidra till att förebygga konflikter mellan aktieägarna. 

Om ni behöver hjälp med att utforma ett aktieägaravtal är ni välkomna att kontakta oss. Vi kan hjälpa till att säkerställa att avtalet uppfyller era specifika behov och önskemål. 


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93

Senaste nyheter