Vad menas med varumärkesskydd?

30.04.2024

Vad menas med varumärkesskydd?

Osäker på vägen för att skydda din affärsidentitet? Oroa dig inte, vi är här för att hjälpa till. Följ med oss när vi utforskar vikten av varumärkesskydd och ger dig de verktyg och resurser du behöver för att navigera genom processen. Från den inledande ansökan till den nödvändiga förnyelsen, vägleder vi dig genom varumärkesskyddsprocessens alla skeden.

Innebörd

Varumärkesskydd innebär att en individ eller organisation har exklusiva rättigheter att använda ett specifikt märke (t.ex. ett namn, logotyp, slogan) i kommersiellt syfte. Skyddet hjälper till att förhindra att andra använder samma eller liknande märken på ett sätt som kan skapa förvirring bland konsumenter. Skyddet erhålls vanligtvis genom registrering av varumärket hos en relevant myndighet, vilket i Sverige är Patent- och registreringsverket (PRV).

Hur vet man om ett varumärke är skyddat?

För att avgöra om ett varumärke är skyddat kan man söka i varumärkesregistret hos Patent- och registreringsverket (PRV) i Sverige. Om varumärket är registrerat där, är det skyddat. Skyddet innebär att ingen annan än innehavaren av varumärket i näringsverksamhet får använda det eller något annat varumärke som är förväxlingsbart med det skyddade kännetecknet

Var ansöker man om varumärkesskydd?

I Sverige ansöker man om varumärkesskydd hos Patent- och registreringsverket (PRV). Det är den myndighet som hanterar frågor om varumärkesregistrering och skydd.

 • Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • Om ansökan avser registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska den dessutom innehålla uppgifter om de villkor som gäller för att varumärket ska få användas.

 • En ansökan som avser flera varor eller tjänster får delas i två eller flera ansökningar.

 • Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift.

 • Om ansökan inte uppfyller kraven, kommer PRV att förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid.

 • Om det finns något hinder mot registrering, kommer PRV att förelägga sökanden att komplettera eller ändra sin ansökan inom viss tid.

 • Om det finns någon brist även efter det att sökanden har yttrat sig, kommer ansökan att avslås om det inte finns skäl att förelägga sökanden på nytt.

Vilka är kraven på att skydda ett varumärke?

För att ett varumärke ska kunna skyddas genom registrering i Sverige, måste det uppfylla följande krav:

 • Varumärket måste ha särskiljningsförmåga. Det innebär att det ska kunna skilja de varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.

 • Varumärket får inte uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg ange varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande.

 • Varumärket får inte strida mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning.

 • Varumärket får inte vara identiskt med eller likna ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling.

 • Varumärket får inte innehålla eller bestå av något som är ägnat att uppfattas som någon annans företagsnamn.

 • Varumärket får inte kränka någon annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk eller någon annans rätt till en fotografisk bild eller ett mönster.

Hur länge kan man skydda ett varumärke?

 • Registreringen av varumärket gäller från den dag då ansökan om registrering kom in till Patent- och registreringsverket och i tio år från registreringsdagen.

 • Registreringen kan förnyas varje gång för en period om tio år räknat från utgången av föregående registreringsperiod.

 • Den som ansöker om förnyelse ska betala föreskriven förnyelseavgift.

Det är också viktigt att notera att om innehavaren inte inom fem år från registreringen har gjort verkligt bruk av varumärket för de varor och tjänster för vilka det har registrerats, så kan rättigheterna till varumärket efter ansökan förklaras helt eller delvis upphävda.

Får man använda någon annans varumärke om man är i en annan bransch?

Det är möjligt att använda någon annans varumärke om man är i en annan bransch, men det finns vissa begränsningar:

 • Om varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen i Sverige, får ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar innehavarens varumärke för varor eller tjänster av samma eller liknande slag.

 • Användningen av varumärket får inte dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.

 • Parallell användning av ett varumärke för olika varor är fullt möjlig, förutsatt att varumärket inte omfattas av ett utvidgat skydd som sträcker sig utöver gränserna för varuslagslikhet.

Hur gör jag för att skydda mitt varumärke utomlands?

 • Ansök om varumärkesregistrering i varje enskilt land där du vill ha skydd.

 • Ansök om en gemenskapsvarumärkesregistrering hos Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO). Detta ger skydd i alla EU:s medlemsländer.

 • Ansök om internationell registrering genom Madridsystemet, som administreras av Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO). Du kan välja i vilka av de anslutna länderna du vill ha skydd.

För varje alternativ finns det specifika krav och processer som måste följas. Det är viktigt att notera att skyddet för ditt varumärke endast gäller i de länder där du har registrerat det.

Genom att ta dessa steg för att skydda ditt varumärke säkerställer du inte bara din affärsidentitets integritet utan även dess långsiktiga framgång. Låt oss vara din guide i den komplexa världen av varumärkesskydd, så att du kan fokusera på att utveckla och växa din verksamhet med tryggheten av ett starkt och säkert varumärke vid din sida.


Behöver du rådgivning eller varumärkesskydd?
Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93