CSRD - Ett nytt EU-direktiv

06.02.2024

CSRD- Ett nytt EU-direktiv

CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, är ett nytt EU-direktiv som syftar till att förbättra och standardisera företagens rapportering om hållbarhetsfrågor.

Vad är CSRD?

CSRD är ett EU-direktiv som syftar till att förbättra och standardisera företags rapportering om hållbarhet. Det omfattar stora företag och alla företag, utom mikroföretag, vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EU.

Vad är syftet med CSRD?

Syftet med CSRD är i korthet att:

 • Främja hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande.
 • Förbättra kvaliteten och omfattningen av informationen om företagens hållbarhetsprestationer.
 • Standardisera informationen för att göra den jämförbar mellan olika företag och sektorer.
 • Säkerställa att investerare och andra intressenter har tillgång till tillförlitlig information om företagens hållbarhetsprestationer.

Vilka omfattas av CSRD?

CSRD omfattar stora företag och de företag, utom mikroföretag, vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EU och är av allmänt intresse. Detta inkluderar:

 • Stora företag som inte är noterade på börsen.
 • Små och medelstora företag (SME) som är noterade på en reglerad marknad, med undantag för noterade mikroföretag.
 • Moderföretag i stora koncerner som måste upprätthålla hållbarhetsrapportering på koncernnivå.
 • Kreditinstitut och försäkringsföretag, oavsett deras juridiska form, förutsatt att det är stora eller noterade företag.
 • Icke-europeiska företag som är noterade på en reglerad marknad inom EU samt icke-europeiska företag med betydande verksamhet inom EU som har ett dotterföretag eller en filial som omfattas av EU:s krav på hållbarhetsrapportering.

Vad ska hållbarhetsrapporten innehålla?

En hållbarhetsrapport enligt CSRD ska innehålla information om:

 • Företagets plan för att hantera hållbarhetsrisker.
 • Hur företaget bidrar till en hållbar ekonomi och klimatneutralitet.
 • Styrelsens ansvar och kunskap om hållbarhet.
 • Löner och bonusar kopplade till hållbarhetsmål.
 • Negativa effekter av företagets verksamhet på miljön och samhället.
 • Företagets insatser för att hantera hållbarhetsfrågor.
 • Kortsiktiga och långsiktiga mål för hållbarhet.
 • Framsteg och risker kopplade till hållbarhetsmål.
 • Viktiga mätvärden för att bedöma företagets hållbarhetsprestationer.

Ändring i årsredovisningslagen

Det är inte klart om CSRD kommer att medföra några ändringar i årsredovisningslagen. Detta beror på att CSRD är ett EU-direktiv, vilket innebär att det måste införlivas i nationell lagstiftning för att bli bindande. Hur detta kommer att göras, och vilka ändringar det kan medföra i årsredovisningslagen, är ännu inte klart.

Läs mer om CSRD här:


Vi besitter omfattande erfarenhet av att hantera ärenden för våra klienter. Tveka inte att kontakta oss om ni behöver rådgivning eller har frågor angående CSRD. 

Senaste nyheter


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal