Behöver man en framtidsfullmakt som gift?

01.04.2024

Även om man är gift kan det vara bra att ha en framtidsfullmakt. Att vara gift ger visserligen vissa rättigheter att agera för sin make eller maka, men dessa rättigheter är begränsade. En framtidsfullmakt kan ge den fullmaktshavaren mer omfattande befogenheter att hantera den fullmaktsgivarens ekonomiska och personliga angelägenheter, vilket inte automatiskt följer av äktenskapet. Det kan inkludera att fatta beslut om fastigheter, ekonomiska transaktioner och andra juridiska handlingar som normalt kräver den enskildes samtycke. Således kan en framtidsfullmakt vara ett komplement till de befogenheter som följer av äktenskapet, för att säkerställa att ens önskemål kan tillgodoses även om man inte längre kan uttrycka dem själv.

Situationer som inte automatiskt följer av äktenskapet:

  • Att fatta beslut om den andra makens personliga angelägenheter, såsom hälsovård och boende, om maken inte kan göra det själv.
  • Att hantera den andra makens egendom eller ekonomiska affärer som inte är en del av den gemensamma egendomen.
  • Att företräda den andra maken i juridiska handlingar, såsom att skriva under kontrakt, sälja eller köpa fastigheter, eller hantera bankaffärer som kräver personligt samtycke.
  • Att ta beslut om den andra makens enskilda egendom, om sådan finns.

OBS - Gifta par kan som sagt utse varandra till framtidsfullmaktshavare. Dock kan man behöva utse en extern person vid fastighetsaffärer då gifta par (även barnen till dessa) enligt Lantmäteriet anses jäviga.

Situationer som annan hade behövt framtidsfullmakt för men som följer automatiskt av äktenskap:

  • Hantering av löpande hushållsutgifter och gemensam ekonomi.
  • Förfogande över egendom som ingår i det gemensamma hushållet eller används gemensamt av makarna.
  • Att agera som ställföreträdare i vardagliga situationer som inte kräver formellt juridiskt ombud eller samtycke.