Kan man häva ett hästköp från en privatperson?

23.04.2024

Kan man häva ett hästköp från en privatperson?

I varje affärsmöte mellan privatpersoner gömmer sig en värld av lagar och regler som styr våra transaktioner, oavsett om du köper möbler, en båt eller en häst. Men det är inte alltid det blir rätt, och ibland inte alls som man tänkt sig. Om du redan har köpt en häst är det viktigt att känna till vad som händer om förväntningarna inte uppfylls. Här spelar hävningen en central roll som ett verktyg för att lösa eventuella problem

Hästköp från privatperson

Köp och försäljning av varor mellan privatpersoner, inklusive hästar, regleras i köplagen. Hävning av ett köp är en åtgärd som innebär att ett fullbordat köp upphävs, det vill säga att varan återlämnas till säljaren och att pengarna återgår till köparen. För att häva ett köp måste man först reklamera det.

Vad innebär reklamation?

Reklamation innebär att köparen meddelar säljaren att det finns ett fel på varan och att köparen avser att göra gällande sina rättigheter. Detta kan inkludera rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag, skadestånd eller hävning av köpet. Reklamationen måste ske "inom skälig tid" efter att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet.

När en reklamation görs för ett köp från en privatperson kan processen se ut på följande sätt:

 1. Direktkontakt
  Köparen bör först kontakta säljaren direkt - antingen via telefon, e-post eller personligt möte - för att informera om problemet med varan.

 2. Beskrivning av problemet
  Köparen bör ge en tydlig beskrivning av felet eller problemet med varan och hur det avviker från vad som avtalades vid köpet.

 3. Bevis
  Det är bra om köparen kan tillhandahålla bilder, meddelanden eller annan dokumentation som stödjer reklamationen.

 4. Lösning
  Köparen bör ange vilken typ av kompensation eller åtgärd de önskar, till exempel reparation, prisavdrag, omleverans eller hävning av köpet.

 5. Tidsram
  Köparen bör reklamera inom skälig tid från det att felet upptäcktes, enligt köplagens regler.

Om säljaren och köparen inte kan komma överens kan köparen behöva ta ärendet vidare, exempelvis genom medling eller rättsliga steg. Notera dock att trots att köplagen ger köparen vissa rättigheter, kan dessa vara mer begränsade än vid köp från näringsidkare.

Kan man reklamera en häst?

Ja, man kan reklamera en häst. Enligt köplagen har köparen rätt att reklamera en vara,  vilket hästar räknas som, om det föreligger ett fel som inte överensstämmer med vad som avtalats.

För att reklamera en häst bör köparen:

 • Dokumentera felet noggrant, exempelvis genom veterinärutlåtanden eller vittnesmål.

 • Meddela säljaren om felet skriftligen, helst via ett meddelande som kan spåras, som ett rekommenderat brev eller e-post med läskvitto.

 • Ange vilket fel det rör sig om och hur det avviker från vad som avtalats.

 • Specificera vilken påföljd man önskar, till exempel hävning.

Fel i varan

En grundläggande förutsättning för hävning är att det föreligger ett fel på varan. Ett fel i varan definieras som en avvikelse från det avtalade skicket eller förväntad standard. Vid hästköp kan detta inkludera sjukdomar, beteendeproblem eller andra defekter som inte överensstämmer med vad som avtalats mellan köpare och säljare eller med vad man rimligen kan förvänta sig.

Har köparen rätt att häva köpet?

Köparen har rätt att häva köpet enligt köplagen om vissa förutsättningar är uppfyllda, t.ex att det finns ett fel på varan som är av väsentlig betydelse. Det är dock viktigt att man agerar inom skäliga tidsramar och följer rätt process för att häva köpet, samt att reklamera felet inom skälig tid efter det att det upptäckts.

Hur lång tid har man på sig att häva ett köp?

I köplagen finns inga exakta tidsgränser angivna för när hävning ska ske, men det finns principer om att hävningen bör ske "inom skälig tid" efter det att köparen insett att det föreligger ett väsentligt avtalsbrott från säljarens sida, såsom fel.

Vilka frågor ska man ställa vid hästköp?

Vid köp av en häst är det viktigt att ställa frågor som ger en tydlig bild av hästens hälsa, temperament, historik och användningsområde. Här är några centrala frågor att ställa:

 • Hälsostatus
  Finns det några kända hälsoproblem eller tidigare skador? Har hästen genomgått några operationer?

 • Veterinärkontroller
  När genomfördes senaste veterinärbesiktningen och får jag se besiktningsprotokollet?

 • Vaccinationer och avmaskning
  Är hästen regelbundet vaccinerad och avmaskad? Får jag se vaccinationsintyg?

 • Användningsområde
  Vad har hästen använts till tidigare? Tävling, fritidsridning, avel?

 • Temperament och beteende
  Hur är hästens temperament? Finns det några beteendeproblem eller särskilda vanor att känna till?

 • Utbildningsnivå
  Vilken utbildningsnivå och vilka färdigheter har hästen?

 • Tidigare ägare
  Kan jag få kontaktuppgifter till tidigare ägare för att diskutera hästens historik?

 • Försäkring
  Är hästen försäkrad och i så fall, vad omfattar försäkringen?

 • Foder och skötsel
  Vad har hästen för foder- och skötselrutiner?

 • Utrustning
  Ingår någon utrustning i köpet? I vilket skick är utrustningen?

 • Prövotid
  Kan vi komma överens om en prövotid där jag kan testa hästen innan definitivt köp?

Det är även viktigt att göra en egen besiktning av hästen, eventuellt tillsammans med en kunnig person eller en veterinär, för att säkerställa att hästen motsvarar ens förväntningar och behov.

Att navigera genom processen för hästköp från privatpersoner kan vara en komplex uppgift, särskilt när det kommer till att hantera eventuella problem eller fel efter köpet. Genom att förstå reklamation och hävning av köpet kan du bättre skydda dina rättigheter och intressen. Det är också viktigt att ställa relevanta frågor och genomföra noggranna undersökningar innan köpet för att minimera risken för framtida problem. Att kommunicera öppet med säljaren kan också leda till smidigare lösningar. 

Med den rätta kunskapen kan du känna sig tryggare i sina hästköp.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93


Senaste Nyheter