Nya strandskyddsregler stoppas

06.02.2024

Nya strandskyddsregler stoppas


Ny proposition avseende ökad differentiering av strandskyddet stoppas i riksdagen

Regeringen fattade ett beslut den 22 mars 2022 om en proposition innehållande lagförslag för en ökad differentiering av strandskyddet. Ursprungligen var det tänkt att förslaget skulle träda i kraft den 1 juli 2022, men det har nu stoppats i riksdagen.

Förslaget hade för avsikt att göra det enklare att bygga nära stranden i glesbygd och små tätorter, samtidigt som strandskyddet skulle skärpas i områden med högt bebyggelsetryck. Det lokala inflytandet var också avsett att öka.

____________________________________________________________________________

Här är några av de viktigaste punkterna som togs upp i förslaget:

1. Lättnader med fokus på landsbygd:

Byggandet nära stränder i glesbygd och små tätorter skulle underlättas. Lättnader i strandskyddet ska gälla i så kallade strandnära utvecklingsområden. I stort sett skulle det strandnära läget ge en sådan fördel för åtgärden att den främjar landsbygdens utveckling.

2. Minskning av strandskyddsområdet:

Strandskyddsområdet skulle minskas från 100 till 25 meter från båda sidor av vattenlinjen vid små insjöar och smala vattendrag, även kallat begränsat strandskydd.

3. Dispens och upphävande av strandskydd:

Det skulle bli lättare att få dispens eller upphäva det återstående strandskyddet vid små insjöar och smala vattendrag, under förutsättning att en zon för fri passage säkerställs.

4. Skärpning av reglerna i områden med högt bebyggelsetryck:

Strandskyddet skulle förtydligas och förstärkas i områden där bebyggelsetrycket är högt eller efterfrågan på mark för fritidshusbebyggelse är mycket stor.

5. Utredning om areella näringar:

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över de areella näringarnas nuvarande undantag från strandskyddet.

_____________________________________________________________________________

Kommentarer

Slutligen kan det framhållas att det finns en önskan från majoriteten av oppositionen att strandskyddet genomgår en mer omfattande revidering. Frågan om det förändrade strandskyddet har länge präglat området, och det har nu fastställts att ett sådant förslag som presenterats, inte kommer att realiseras för tillfället. Det finns dock en vilja till förändring, och vi kommer därför fortsätta övervaka och uppdatera om framtida regleringar.

Läs mer om strandskyddsdispens


Vi besitter omfattande erfarenhet av att hantera strandskyddsrelaterade frågor för våra klienter. Tveka inte att kontakta oss om ni behöver rådgivning eller har frågor angående strandskyddet.

Kontakta oss. Kostnadsfri inledande rådgivning.

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93


Senaste nyheter


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal